Projekty a granty

Vedecké a iné granty (spolu)realizované na Katedre anglistiky a amerikanistiky

 

2013 - 2016

Názov: Lingvokultúrna determinácia lexiky v anglofónnom a slovenskom kontexte 

Číslo/schéma: VEGA 1/0675/13 (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV)

Riešitelia: doc. PhDr. Ada Böhmerová, M. A., CSc. (vedúca projektu), doc. PhDr. Miroslav Bázlik, CSc. (zástupca vedúceho projektu), Mgr. Jozef Lonek, PhD. (spoluriešiteľ), Mgr. Milica Nováková (spoluriešiteľka - doktorandka)

Anotácia: Projekt je zameraný na základný výskum a rozšírenie poznatkov o lexike v anglofónnom a slovenskom kontexte a ich usúvzťažnenie s lingvokultúrnymi a sociálno-kultúrnymi zreteľmi. Vnútrojazykové i medzijazykové lexikálne javy, vzťahy a ich dynamku skúma z hľadiska slovotvornej resp. motivačnej determinácie, sémantiky, odlišností v jazykovom obraze sveta a v mnohoaspektovosti jazykových prostriedkov v špecifických kultúrno-historických a spoločenských podmienkach diskurzu, vrátane mediálnej a sociálno-politickej rétoriky a jej dobovej a kultúrnej podmienenosti.


2012-2013

Názov: Equivalentation of EU English Law Terminology with Slovak

Číslo/Schéma: D3-IATE-SK-8, General Directorate for Translation, European Commission, Luxemburg

Riešitelia: doc. PhDr. Ada Böhmerová, M. A., CSc. (vedúca projektu), Mgr. Jozef Lonek, PhD. (spoluriešiteľ)


2011

Názov: Canadian Literature: From the National to the Postnational

Číslo/schéma: ICCS file number: 632-1-010 (Faculty Enrichment Programme, Government of Canada, Department of Foreign Affairs and International Trade)

Riešiteľ: Mgr. Lucia Otrísalová, PhD.


2010 - 2012

Názov: The Translation Research Project

Číslo/schéma: # PRE-A7923/# GLEA-A8388 (Government of Canada, Department of Foreign Affairs and International Trade)

Riešiteľ: Stredoeurópska asociácia kanadských štúdií

Spoluriešitelia: Mgr. Marián Gazdík, PhD., Mgr. Lucia Otrísalová, PhD.

Anotácia: cecanstud.cz/en/other-activities.html


2007 - 2010

Názov: The Diaspora Project

Číslo/schéma: # PRE-A7251/# PRE-A7478 (Government of Canada, Department of Foreign Affairs and International Trade)

Riešiteľ: Stredoeurópska asociácia kanadských štúdií

Spoluriešitelia: Mgr. Lucia Otrísalová, PhD.

Anotácia: cecanstud.cz/en/other-activities.html