Magisterské štúdium

Magisterské štúdium

Štruktúru štátnej skúšky pre študentov anglistiky určuje študijný plán v závislosti od študovaného odboru, t.j. osobitne pre OPT (filológia) a UAP. V oboch prípadoch sa skladá z 2 predmetov:

1. Preklad a tlmočenie (len OPT-filológia)/Didaktika anglického jazyka (len UAP)

  • Pre dištančnú formu predmetu Preklad a tlmočenie platia tieto pokyny

2. Anglická filológia (zhodná pre OPT-filológia/UAP) - v rámci nej si študent podľa preferencie vyberie len jeden z dvojice nasledovných modulov (výber nahlási na sekretariáte KAA do katedrou určeného dátumu):

  • Literatúra (pre dištančnú formu platia tieto pokyny: STATNICE 2020 literatura.pdf)
  • Lingvistika (platné od AR 2019/20, z dôvodu dištančného online skúšania sa čas na prípravu skracuje na 5 min. - len na prípravu stručnej osnovy odpovede; UPOZORNENIE: pre študentov, ktorí už predtým (neúspešne) absolvovali aspoň jeden termín št. skúšky s predchádzajúcou sadou otázok, platia pôvodné okruhy, ktoré nájdete tu.

AKTUALIZÁCIA: Nahlasovanie modulu št. skúšky

Študenti 2. ročníka Mgr. štúdia nahlasujú do konca novembra na sekretariáte KAA výber jedného z dvoch modulov predmetu št. skúšky "anglická filológia" (literatúra/lingvistika) podľa informácií na stránke KAA.

Témy literárneho modulu štátnic si budú študenti losovať elektronicky po 1.11. spôsobom, ktorý bude zverejnený na tomto mieste.

Prihlasovanie a výber náhodnej témy na štátnu skúšku z literatúry (Mgr. stupeň) bude prebiehať elektronicky cez Moodle tu:

https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2533

Na prihlásenie je potrebné heslo: SELit2021

Postupujte podľa pokynov v Moodli a v prípade problémov kontaktujte sekretariát KAA.

ŽIVÉ PRENOSY Z ONLINE ŠTÁTNYCH SKÚŠOK

UPOZORNENIE: 

Poskytovateľ živých prenosov (fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Bc. UAP/FIL. (OPT) - obhajoby prác:

14.06.2021 (Komisia 1, Komisia 2)

Mgr. UAP/DPŠ: (didaktika/filológia/obhajoba DP/ZP)

1. 31.05.2021

2. 07.06.2021

Mgr. FIL. (OPT): (filológia/obhajoba DP + preklad/tlmočenie)

1. 01.06.+04.06.2021

2. 08.06.+11.06.2021

3. 15.06.+18.06.2021