Magisterské štúdium

Magisterské štúdium

Štruktúru štátnej skúšky pre študentov anglistiky určuje študijný plán v závislosti od študovaného odboru, t.j. osobitne pre filológia - PT a UaPV. V oboch prípadoch sa skladá z 2 predmetov:

1. Preklad a tlmočenie (len filológia - PT)/Didaktika anglického jazyka (len UaPV)

2. Anglická filológia (zhodná pre FIL.-PT/UaPV) - v rámci nej si študent podľa preferencie vyberie len jeden z dvojice nasledovných modulov (výber nahlási na sekretariáte KAA do katedrou určeného dátumu - 30.11.):

Nahlasovanie modulu št. skúšky

Študenti 2. ročníka Mgr. štúdia nahlasujú (fakultným mailom) do konca novembra (30.11.) na sekretariáte KAA výber jedného z dvoch modulov predmetu št. skúšky "anglická filológia" (literatúra/lingvistika) podľa informácií na stránke KAA.

Témy literárneho modulu štátnic si budú študenti losovať elektronicky od 1.12. spôsobom, ktorý je zverejnený nižšie.

Prihlasovanie a výber náhodnej témy na štátnu skúšku z literatúry (Mgr. stupeň) bude prebiehať elektronicky cez Moodle cez nasledovný link (od 01.12. do polnoci 17.12.), vylosované témy nahlasovať netreba: 

https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2533

Postupujte podľa pokynov v Moodli a v prípade problémov kontaktujte sekretariát KAA.