Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Magisterské štúdium

Od AR 2015/16 podľa usmernenia Fif UK pre štátnu skúšku platí:

  • "V magisterských študijných programoch sa mení štruktúra a počet predmetov štátnej skúšky. Bližšie informácie o štruktúre štátnej skúšky nájdete vo svojom študijnom pláne na akademický rok 2015/2016 v AIS2."

Štruktúru štátnej skúšky pre študentov anglistiky určuje študijný plán v závislosti od študovaného odboru, t.j. osobitne pre OPT a UAP (sekcia "Štátne skúšky" celkom dole). V oboch prípadoch sa skladá z 2 predmetov:

1. Preklad a tlmočenie (len OPT)/Didaktika anglického jazyka (len UAP)

2. Anglická filológia (zhodná pre OPT/UAP) - v rámci nej si študent podľa preferencie vyberie len jeden z dvojice nasledovných modulov (výber nahlási na sekretariáte KAA do katedrou určeného dátumu):

  • Literatúra
  • Lingvistika (UPOZORNENIE: uvedené otázky z lingvistiky platia len pre študentov, ktorí už (neúspešne) absolvovali aspoň jeden termín št. skúšky s danou sadou otázok. Pre všetkých ostatných platia od AR 2019/20 nové otázky, ktoré nájdete tu)

Nahlasovanie modulu št. skúšky

Študenti 2. ročníka Mgr. štúdia nahlasujú do konca novembra na sekretariáte KAA výber jedného z dvoch modulov predmetu št. skúšky "anglická filológia" podľa informácií na stránke KAA.

Pre záujemcov o modul "Literatúra" môže byť v LS 2019/20 nápomocný kurz A-mpAN-400/18 Jazyk a prezentačné zručnosti.