Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Magisterské štúdium

Štruktúru štátnej skúšky pre študentov anglistiky určuje študijný plán v závislosti od študovaného odboru, t.j. osobitne pre OPT (filológia) a UAP. V oboch prípadoch sa skladá z 2 predmetov:

1. Preklad a tlmočenie (len OPT-filológia)/Didaktika anglického jazyka (len UAP)

  • Úprava priebehu záverečnej skúšky z predmetu Didaktika: Študent si bude ťahať iba praktickú otázku, pri ktorej však bude musieť teoreticky zdôvodniť voľbu ním navrhovaných príslušných aktivít a techník , poprípade zodpovedať na teoretickú otázku, ktorá  bude obsahovo súvisieť s predmetom  otázky. V otázkach 1b – 5b študent nebude mať k dispozícii žiadny konkrétny text, aktivity navrhne vo všeobecnej rovine. Čas na prípravu bude max. 10 min.

2. Anglická filológia (zhodná pre OPT-filológia/UAP) - v rámci nej si študent podľa preferencie vyberie len jeden z dvojice nasledovných modulov (výber nahlási na sekretariáte KAA do katedrou určeného dátumu):

  • Literatúra (pre dištančnú formu platia tieto pokyny: STATNICE 2020 literatura.pdf)
  • Lingvistika (platné od AR 2019/20, z dôvodu dištančného online skúšania sa čas na prípravu skracuje na 5 min. - len na prípravu stručnej osnovy odpovede; UPOZORNENIE: pre študentov, ktorí už predtým (neúspešne) absolvovali aspoň jeden termín št. skúšky s predchádzajúcou sadou otázok, platia pôvodné okruhy, ktoré nájdete tu.

Nahlasovanie modulu št. skúšky

Študenti 2. ročníka Mgr. štúdia nahlasujú do konca novembra na sekretariáte KAA výber jedného z dvoch modulov predmetu št. skúšky "anglická filológia" podľa informácií na stránke KAA.

Pre záujemcov o modul "Literatúra" môže byť v LS 2019/20 nápomocný kurz A-mpAN-400/18 Jazyk a prezentačné zručnosti.