Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2015/2016
Podprogram:
mpANa - PT - Anglický jazyk a kultúra 2.st
Študijný odbor:
2.1.35. - prekladateľstvo a tlmočníctvo
garant:
doc. PhDr. Alojz Keníž, CSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - mpAN-P - Anglický jazyk a kultúra OPT-2min. 19 kreditov
 Tento blok povinných predmetov platí pre študentov 1. ročníka, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2015/16.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAA/A-mpAN-301/15  Seminár zo simultánneho tlmočenia 1 32S    P. Šveda, L. Machová
FiF.KAA/A-mpAN-302/15  Umelecký preklad 1 32S    M. Solotruk, A. Keníž
FiF.KAA/A-mpAN-304/15  Odborný preklad 1 32S    J. Barrer
FiF.KAA/A-mpAN-201/15  Americká literatúra 20. a 21. storočia 43S    L. Otrísalová
FiF.KAA/A-mpAN-202/15  Dejiny a reálie USA 20. a 21. storočia 32S    M. Solotruk
FiF.KAA/A-mpAN-303/15  Seminár zo simultánneho tlmočenia 2 32S FiF.KAA/A-mpAN-301/15   P. Šveda, F. Pál


Blok - mpAN-P2 - Blok - FiF/Anglický jazyk a kultúra OPT-2min. 32 kreditov
 Tento blok povinných predmetov platí pre študentov, ktorí nastúpili na štúdium pred AR 2015/16.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAA/A-mpAN-045/00  Anglická lexikológia a lexikografia 1 31P + 2S    A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-mpAN-046/00  Americká literatúra 1 33PS    I. Lacko
FiF.KAA/A-mpAN-047/00  Preklad do angličtiny 1 32S    J. Barrer
FiF.KAA/A-mpAN-048/00  Seminár z konzekutívneho tlmočenia 1 22S    F. Pál
FiF.KAA/A-mpAN-056/11  Anglická lexikológia a lexikografia 2 31P + 2S FiF.KAA/A-mpAN-045/00   A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-mpAN-067/00  Americká literatúra 2 31P + 2S    L. Otrísalová, L. Otrísalová
FiF.KAA/A-mpAN-050/00  Preklad do angličtiny 2 32S    J. Barrer
FiF.KAA/A-mpAN-049/00  Seminár zo simultánneho tlmočenia 1 32S    P. Šveda, F. Pál
FiF.KAA/A-mpAN-068/00  Reálie USA 32PS    I. Lacko
FiF.KAA/A-mpAN-053/00  Seminár zo simultánneho tlmočenia 2 32S    P. Šveda, F. Pál
FiF.KAA/A-mpAN-054/00  Text a štýl v umeleckom preklade 32PS    M. Gazdík

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - mpAN-PV - Povinne voliteľné predmety / Anglický jazyk a kultúra OPTmin. 15 kreditov
 Študenti, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, majú povinnosť za obdobie štúdia získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 15 kreditov.
 Študenti, ktorí nastúpili na štúdium pred AR 2015/16, musia za obdobie štúdia získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 6 kreditov.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAA/A-mpAN-048/00  Seminár z konzekutívneho tlmočenia 1 22S    F. Pál
FiF.KAA/A-mpAN-111/14  Úvod do práce s CAT nástrojmi 1 32S    I. Poláček
FiF.KAA/A-mpAN-312/15  Vysoká konzekutíva 32S    P. Šveda
FiF.KAA/A-muAN-020/14  Staršia anglická literatúra 22PS 1, 2    M. Huttová, M. Huttová
FiF.KAA/A-muAN-110/15  Angličtina na špecifické účely 32S    M. Bázlik
FiF.KAA/A-muAN-208/15  Černošské literatúry a kultúry Kanady32S 1, 2    L. Otrísalová
FiF.KAA/A-muAN-213/15  Filmové adaptácie literárnych diel 32S 1, 2    K. Brziaková
FiF.KAA/A-muAN-215/15  Umelecká kultúra Austrálie a Nového Zélandu32S 1, 2    J. Barrer
FiF.KAA/A-mpAN-060/00  Seminár z konzekutívneho tlmočenia 2 32S    F. Pál
FiF.KAA/A-mpAN-108/15  Lexikológia a lexikografia 32PS    A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-mpAN-112/14  Úvod do práce s CAT nástrojmi 2 32S    I. Poláček
FiF.KAA/A-mpAN-305/15  Konferenčné tlmočenie 1 32S FiF.KAA/A-mpAN-301/15   P. Šveda
FiF.KAA/A-mpAN-308/15  Umelecký preklad 2 32S FiF.KAA/A-mpAN-302/15   A. Keníž
FiF.KAA/A-mpAN-310/15  Odborný preklad 2 32S FiF.KAA/A-mpAN-304/15   J. Barrer
FiF.KAA/A-mpAN-314/15  Preklad detskej literatúry32S    A. Keníž
FiF.KAA/A-mpAN-318/15  Jazyk médií a reklamy (v preklade)32S    M. Solotruk
FiF.KAA/A-muAN-103/15  Neologizácia anglickej lexiky 32S    A. Böhmerová
FiF.KAA/A-muAN-106/15  Sociolingvistika 32S    B. Borošová
FiF.KAA/A-muAN-107/15  Lingvokultúrne aspekty diskurzu32S    J. Lonek
FiF.KAA/A-muAN-112/15  Písanie: od sebavyjadrenia k tvorbe semiotických objektov32S 1, 2    M. Solotruk
FiF.KAA/A-muAN-204/15  Experiment v románe 32S    M. Gazdík
FiF.KAA/A-muAN-207/15  Súčasná literatúra a kultúra pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky32S 1, 2    L. Otrísalová
FiF.KAA/A-muAN-212/15  Ženy a ich postavenie v spoločnosti v 18. a 19. storočí32S    K. Brziaková
FiF.KAA/A-muAN-214/15  Osobnosti, udalosti a systém Veľkej Británie32S 1, 2    J. Lonek
FiF.KAA/A-mpAN-307/15  Konferenčné tlmočenie 232S FiF.KAA/A-mpAN-301/15   P. Šveda
FiF.KAA/A-mpAN-315/15  Odborný preklad 332S FiF.KAA/A-mpAN-304/15   J. Barrer
FiF.KAA/A-mpAN-316/15  Preklad audiovizuálnych textov 1 32S    L. Paulínyová
FiF.KAA/A-muAN-206/15  Americké divadlo a spoločnosť 32S    I. Lacko
FiF.KAA/A-mpAN-311/15  Seminár zo simultánneho tlmočenia 3 32S FiF.KAA/A-mpAN-301/15   F. Pál
FiF.KAA/A-mpAN-313/15  Seminár zo simultánneho tlmočenia 432S FiF.KAA/A-mpAN-303/15   F. Pál
FiF.KAA/A-mpAN-317/15  Preklad audiovizuálnych textov 2 32S FiF.KAA/A-mpAN-316/15   L. Paulínyová
FiF.KAA/A-muAN-066/12  Mimoškolská odborná činnosť 1 32I     L. Otrísalová, J. Barrer
FiF.KAA/A-muAN-067/12  Mimoškolská odborná činnosť 2 32I     L. Otrísalová

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - mpAN - Štátna skúškamin. 6 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAA/A-mpAN-402/15  Anglická filológia 3 SS    
FiF.KAA/A-mpAN-401/15  Preklad a tlmočenie 3 SS    

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov