Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2015/2016
Podprogram:
muANa - UAP - Anglický jazyk a literatúra 2.st
Študijný odbor:
1.1.1. - učiteľstvo akademických predmetov
garant:
doc. PhDr. Adela Böhmerová, CSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - muAN - Anglický jazyk a literatúramin. 18 kreditov
 Tento blok povinných predmetov platí pre študentov 1. ročníka, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2015/16.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAA/A-muAN-101/15  Kontrastívny rozbor angličtiny a slovenčiny 44S    A. Böhmerová
FiF.KAA/A-muAN-201/15  Americká literatúra 20. a 21. storočia 32S    I. Lacko
FiF.KAA/A-muAN-301/15  Didaktika anglického jazyka 1 44S    J. Miškovičová
FiF.KAA/A-muAN-302/15  Didaktika anglického jazyka 2 44S FiF.KAA/A-muAN-301/15   J. Miškovičová
FiF.KAA/A-muAN-303/15  Tvorba učebných plánov a učebných materiálov32S    J. Miškovičová


Blok - muAN-P2 - Blok - FiF/Anglický jazyk a literatúra UAP-2min. 23 kreditov
 Tento blok povinných predmetov platí pre študentov, ktorí nastúpili na štúdium pred AR 2015/16.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAA/A-muAN-022/14  Americká literatúra 1 33PS    I. Lacko
FiF.KAA/A-muAN-024/00  Vývin angličtiny 31P + 1S    A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-muAN-025/00  Didaktika anglického jazyka 1 32S    J. Miškovičová
FiF.KAA/A-muAN-027/11  Anglická lexikológia a lexikografia 1 31P + 2S    A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-muAN-023/00  Americká literatúra 2 31P + 2S    L. Otrísalová, L. Otrísalová
FiF.KAA/A-muAN-026/00  Didaktika anglického jazyka 2 32S FiF.KAA/A-muAN-025/00   J. Miškovičová
FiF.KAA/A-muAN-028/11  Anglická lexikológia a lexikografia 2 31P + 2S FiF.KAA/A-muAN-027/11   A. Böhmerová, A. Böhmerová
FiF.KAA/A-muAN-020/14  Staršia anglická literatúra 22PS    M. Huttová, M. Huttová

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - muAN - Povinne voliteľné predmety / Jazyk a lingvistika (AN)min. 3 kredity
 Študenti, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, musia získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 18 kreditov, pričom musia získať aspoň 3 kredity z každého bloku (Jazyk a ligvistika (AN), Literatúra a kultúra (AN), Didaktika (AN)).
 Z bloku Jazyk a lingvistika (AN) musia študenti získať minimálne 3 kredity.
 Rozdelenie do blokov sa netýka študentov, ktorí nastúpili na štúdium pred AR 2015/16. Takíto študenti majú povinnosť získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 12 kreditov.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAA/A-muAN-110/15  Angličtina na špecifické účely 32S    M. Bázlik
FiF.KAA/A-muAN-103/15  Neologizácia anglickej lexiky 32S    A. Böhmerová
FiF.KAA/A-muAN-106/15  Sociolingvistika 32S    B. Borošová
FiF.KAA/A-muAN-107/15  Lingvokultúrne aspekty diskurzu32S 1, 2    J. Lonek
FiF.KAA/A-muAN-112/15  Písanie: od sebavyjadrenia k tvorbe semiotických objektov32S 1, 2    M. Solotruk


Blok - muAN - Povinne voliteľné predmety / Didaktika (AN)min. 3 kredity
 Študenti, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, musia získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 18 kreditov, pričom musia získať aspoň 3 kredity z každého bloku (Jazyk a ligvistika (AN), Literatúra a kultúra (AN), Didaktika (AN)).
 Z bloku Didaktika (AN) musia študenti získať minimálne 3 kredity.
 Rozdelenie do blokov sa netýka študentov, ktorí nastúpili na štúdium pred AR 2015/16. Takíto študenti majú povinnosť získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 12 kreditov.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAA/A-muAN-304/15  Metodické prístupy k výučbe gramatiky a slovnej zásoby 32S FiF.KAA/A-muAN-301/15   E. Tandlichová
FiF.KAA/A-muAN-305/15  Metodické prístupy k výučbe ústneho jazykového prejavu 32S    J. Miškovičová
FiF.KAA/A-muAN-306/15  Metodické prístupy k výučbe písomného prejavu32S 1, 2 FiF.KAA/A-muAN-301/15   J. Miškovičová
FiF.KAA/A-muAN-307/15  Inovatívne výučby a e-learning vo výučbe angličtiny32S 1, 2 FiF.KAA/A-muAN-301/15   E. Tandlichová


Blok - muAN - Povinne voliteľné predmety / Literatúra a kultúra (AN)min. 3 kredity
 Študenti, ktorí nastúpili na štúdium v AR 2015/16 a neskôr, musia získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 18 kreditov, pričom musia získať aspoň 3 kredity z každého bloku (Jazyk a ligvistika (AN), Literatúra a kultúra (AN), Didaktika (AN)).
 Z bloku Literatúra a kultúra (AN) musia študenti získať minimálne 3 kredity.
 Rozdelenie do blokov sa netýka študentov, ktorí nastúpili na štúdium pred AR 2015/16. Takíto študenti majú povinnosť získať z povinne voliteľných predmetov minimálne 12 kreditov.
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAA/A-muAN-208/15  Černošské literatúry a kultúry Kanady32S 1, 2    L. Otrísalová
FiF.KAA/A-muAN-215/15  Umelecká kultúra Austrálie a Nového Zélandu32S 1, 2    J. Barrer
FiF.KAA/A-muAN-204/15  Experiment v románe 32S    M. Gazdík
FiF.KAA/A-muAN-207/15  Súčasná literatúra a kultúra pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky32S 1, 2    L. Otrísalová
FiF.KAA/A-muAN-212/15  Ženy a ich postavenie v spoločnosti v 18. a 19. storočí32S    K. Brziaková
FiF.KAA/A-muAN-213/15  Filmové adaptácie literárnych diel 32S 1, 2    K. Brziaková
FiF.KAA/A-muAN-214/15  Osobnosti, udalosti a systém Veľkej Británie32S 1, 2    J. Lonek
FiF.KAA/A-muAN-206/15  Americké divadlo a spoločnosť 32S    I. Lacko
FiF.KAA/A-muAN-066/12  Mimoškolská odborná činnosť 1 32I     L. Otrísalová, J. Barrer
FiF.KAA/A-muAN-067/12  Mimoškolská odborná činnosť 2 32I     L. Otrísalová

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - muAN - Anglický jazyk a literatúramin. 6 kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
FiF.KAA/A-muAN-401/15  Didaktika anglického jazyka 3 SS   FiF.KAA/A-muAN-301/15 a FiF.KAA/A-muAN-302/15 a FiF.KAA/A-muAN-303/15  
FiF.KAA/A-muAN-402/15  Anglická filológia 3 SS     

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov