Paedagogica, roč. 8 - 9 (1985/86)

Zborník Paedagogica, roč. 8 - 9, 1985/86, ISBN 067-461-87

 

O aktuálnych úlohách vysokých škôl a vysokoškolskej pedagogiky v podmienkach budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti      

Štepanovič Rudolf, str. 7 – 22

 

Formovanie regionálnej pedagogiky

Sýkorová Želmíra, str. 23 – 32

 

Otázka študijnej úspešnosti vysokoškolákov a pedagogické aspekty jej riešenia

Ambrušová Ľudmila, str. 33 – 48

 

Príprava študentov vysokých škôl na samostatnú orientáciu v toku odborných informácií

Čornaničová Rozália, str. 49 – 66

 

Výchova študentov k vedeckej práci na vysokých školách

Prusáková Viera, str. 67 – 82

 

Štruktúra a obsah vysokoškolskej prednášky

Gnoth Milan, str. 83 – 100

 

Obsahové zameranie a metodika diplomového seminára

Zeman Martin, str. 101 – 112

 

Niektoré teoretické aspekty odborných praxí a modelová aplikácia ich organizácie a riadenia v podmienkach FF UK v Bratislave

Fulková Emília, str. 113 – 126

 

Účinnosť učebných pomôcok na vysokých školách ako materiálnych didaktických prostriedkov v užšom zmysle

Karczub Anastáz, str. 127 – 138

 

Tvorba a aplikácia videozáznamov na vysokej škole

Karczub Anastáz, Fischer Karol, str. 139 – 152

 

Využitie videozáznamu ako prostriedku spätnej väzby pri príprave budúcich učiteľov

Harašta Vladimír, str. 153 – 164

 

Psychologické aspekty využívania videozáznamu na vysokej škole

Daniel Jozef, str. 165 - 172

 

Zborník Paedagogica, roč. 8 - 9 (1985/1986)