Občania, rovnosť, právo a hodnoty

Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty", teda „Citizens, Equality, Rights & Values" (CERV) je od roku 2021 súčasťou portfólia grantových schém Európskej komisie.

Skladá sa zo štyroch oblastí:

  1. Hodnoty Únie – ochrana a podpora hodnôt Únie
  2. Rovnosť, práva a rodová rovnosť – presadzovanie práv, nediskriminácia a rovnosť vrátane rodovej rovnosti a podpora uplatňovania rodového hľadiska a nediskriminácie
  3. Angažovanosť a participácia občanov a občianok – podpora angažovanosti a účasti obyvateľstva na demokratickom živote Únie, výmena skúseností medzi občanmi a občiankami rôznych členských štátov a zvyšovanie povedomia o spoločnej európskej histórii.
  4. Daphne – prevencia a boj proti rodovo podmienenému násiliu a násiliu páchanému na deťoch

Viac informácií o programe CERV: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_annexe_acte_autonome_part1_v8.pdf