INTERREG EUROPE

INTERREG EUROPE je program financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na podporu medziregionálnej spolupráce v rôznych oblastiach (vrátane výskumu, inovácií, sociálnych politík a pod.).

Inšpiratívne projekty z predchádzajúceho programového obdobia 2007 - 2013

V novom programovom období 2014 - 2020 zahŕňa program aj prioritu "Výskum, technologický rozvoj a inovácie". Je prepojený na Stratégiu Európa 2020 a Stratégie inteligentnej špecilizácie. Prvé výzvy v rámci programu budú zverejnené v roku 2015.

Celé znenie programu

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: https://www.interregeurope.eu/