Horizont Európa

Horizont Európa je deviatym rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie. V období rokov 2021 až 2027 plynulo nadväzuje na program Horizont 2020, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii v programovom období 2014 – 2020. Jeho rozpočet je vyše 90 miliárd eur.

Program sa realizuje prostredníctvom troch pilierov:

  1. pilier – Excelentná veda posilňuje a rozširuje excelentnosť vedeckej základne Európskejúnie a podporuje projekty hraničného výskumu, a to prostredníctvom nástrojov Európskejrady pre výskum (European Research Council/ERC), akcií Marie Sklodowska – Curie (MSCA) a opatreniami, zameranými na rozvoj a využitie výskumných infraštruktúr;
  2. pilier – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu podporuje
    priemyselné technológie a transformáciu priemyslu. Vnútorne pozostáva zo 6 klastrov, niekoľkých plánovaných partnerstiev a výskumno-inovačných misií;
  3.  pilier – Inovatívna Európa podporuje prelomové riešenia, ktoré prispievajú k budovaniu trhu a ekosystémov priaznivých pre inovácie, prostredníctvom Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council/EIC), opatreniami v rámci Európskych inovačných ekosystémov a Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).

Dôležité odkazy:

·         Brožúra k programu Horizont Európa v slovenskom jazyku 

·         Program Horizont Európa - Krátky prehľad

·         Účasť v programe Horizont Európa - Základné informácie

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: https://bit.ly/2qI5IKV