Granty ERC

ERC je prvý európsky finančný orgán zriadený na podporu „multidisciplinárneho výskumu“ ("frontier research") v priestore EÚ. ERC dopĺňa ďalšie aktivity spojené s financovaním v Európe, ako sú národné agentúry pre financovanie výskumu, pričom je jednou z hlavných súčastí „programu myšlienky“ v rámci 7. Rámcového programu EÚ.

ERC granty sú udeľované prostredníctvom otvorenej súťaže na výskumné projekty. Jediným kritériom pri hodnotení a samotnom výbere projektov je výnimočnosť vedeckého nápadu.

Finančné aktivity ERC sú uskutočňované prostredníctvom troch hlavných grantových schém, a to ERC grantová schéma začínajúcich nezávislých výskumníkov, tzv. „ERC Starting Grants“, ERC grantová schéma pre excelentných výskumníkov, tzv. "ERC Consolidator Grants" a ERC grantová schéma pokročilých riešiteľov, tzv. „ERC Advanced Grants“. Presné požiadavky na zaradenie do jednotlivých schém sú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke grantovej schémy.

Žiadosti o granty môžu pochádzať z akejkoľvek oblasti výskumu - vrátane spoločenských a humanitných vied. Odporúčajú sa najmä návrhy interdisciplinárnej povahy, ktoré prekračujú hranice medzi rôznymi oblasťami výskumu, priekopnícke návrhy na riešenie nových a vznikajúcich výskumných oblastí alebo návrhy zaviesť nekonvenčné a inovačné prístupy v oblasti vedeckých objavov, pričom očakávaný vplyv týchto návrhov by mohol byť významný.

Bližšie informácie o grantových príležitostiach: http://erc.europa.eu