Stredoeurópske štúdiá

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyk výučby: český, poľský, slovenský, slovinský
Zabezpečujúce katedry: Katedra etnológie, Katedra jazykov, Katedra slovanských filológií, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie, Katedra slovenských dejín, Studia Academica Slovaca

Rada študijného programu

Predseda: doc. Mgr. Dagmar Garay Kročanová, PhD.
Členovia: Mgr. Michaela Mošaťová, PhD., doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD., doc. Mgr. Dušan Zupka, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Michal Dzurjanin, Slovenský rozhlas, riaditeľ sekcie programových služieb; zástupca študentov: Bc. Viktória Szabóová

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: doc. Mgr. Dagmar Garay Kročanová, PhD.
Spolugaranti: Mgr. Michaela Mošaťová, PhD., doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., Mgr. Saša Vojtechová Poklač, PhD., doc. Mgr. Dušan Zupka, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Zmluva o spolupráci

Štatistiky

Ďalšie informácie