Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyk výučby: slovenský, bulharský
Zabezpečujúce katedry: Katedra slovanských filológií

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
Členovia: doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD., Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Dobrina Banova, riaditeľka Bulharskej základnej školy a gymnázia Christa Boteva v Bratislave; zástupca študentov: Bc. Alžbeta Dušeková

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.
Spolugaranti: doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD., Mgr. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie