Etnológia a kultúrna antropológia

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: historické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra archeológie a kultúrnej antropológie

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
Členovia: doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD., Mgr. Juraj Janto, PhD., doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD., doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Norbert Maur, PhD. (Nadácia Pontis); zástupca študentov: Bc. Magdaléna Martišková

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.
Spolugaranti: doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD., Mgr. Juraj Janto, PhD., doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD., doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie