História

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: historické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
Členovia: prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc., prof. Eduard Nižňanský, CSc., prof. Martin Homza, Dr., doc. Mgr. Martin Vašš, PhD., Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD., Mgr. Peter Benka, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Martin Posch, PhD.; zástupca študentov: Bc. Dorota Tóthová

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
Spolugaranti:  prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc., prof. Eduard Nižňanský, CSc., prof. Martin Homza, Dr., doc. Mgr. Martin Vašš, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie