Všeobecná jazykoveda x

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5 rokov
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry:  Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra klasickej a semitskej filológie, Katedra maďarského jazyka a literatúry, Katedra romanistiky, Katedra slovanských filológií

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.
Členovia: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc., prof. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD., doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD.; zástupca zamestnávateľov: PhDr. Ľubor Králik, PhD., predseda Vedeckej rady JÚĽŠ SAV; zástupca študentov: Mgr. Michaela Hroteková

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.
Spolugaranti: prof. PhDr. István Lanstyák, CSc., prof. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD., doc. PhDr. Roman Sehnal, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie