Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský, anglický
Zabezpečujúce katedry: Katedra anglistiky a amerikanistiky

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.
Členovia: doc. Mgr. Eva Reid, PhD., doc. Mgr. Ivan Lacko, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Ľuboš Masaryk, Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava; zástupca študentov: Mgr. Simona Bajáková

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.
Spolugaranti: doc. Mgr. Eva Reid, PhD., doc. Mgr. Ivan Lacko, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie