Dejiny umenia

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: vedy o umení a kultúre
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra dejín výtvarného umenia

Rada študijného programu

Predseda: doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.
Členovia: doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD., Mgr. Peter Buday, PhD., doc. Mgr. Peter Podolan, PhD., PhDr. Eva Benková, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Alexandra Kusá, PhD., zástupca študentov: Mgr. Dominika Drobná

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.
Spolugaranti: doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD., Mgr. Peter Buday, PhD., doc. Mgr. Peter Podolan, PhD., PhDr. Eva Benková, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie