Preukaz študenta

Zmena v aktivácii a prolongácii dopravnej služby preukazu od AR 2021/2022

Bližšie informácie o zmene v aktivácii a prolongácii dopravnej služby preukazu študenta nájdete na stránke CIT UK.

Preukaz študenta

Univerzita vydáva dva druhy preukazov študenta UK. Jeden z nich obsahuje licenciu ISIC, druhý nie. Služby poskytované jednotlivými typmi preukazu nájdete  v nasledujúcej tabuľke:

 Služby / vizuál preukazu

ISIC

NO ISIC

Doprava

ÁNO

ÁNO

Zľava na dopravu*

ÁNO

ÁNO

Knižnice

ÁNO

ÁNO

Ubytovanie

ÁNO

ÁNO

Strava/ jedáleň

ÁNO

ÁNO

Členské v CKM SYTS (ISIC licencia 10 €)

ÁNO

NIE

Komerčné zľavy

ANO

NIE

Cenník platný pre akademický rok 2024/2025 je:

služba cena v EUR
preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 26,00 €
preukaz študenta v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 13,00 €
preukaz študenta v externej forme štúdia 13,00 €
duplikát preukazu 7,00 €

obnovenie platnosti preukazu prolongačnou známkou  

• študenti v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 19,00 €
• študenti v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 6,00 €
• študenti v externej forme štúdia 6,00 €

Informácia pre novoprijatých študentov

Študent má možnosť si vybrať, ktorý typ preukazu (vizuál ISIC, reps. NO ISIC) chce mať. Podľa svojej voľby zadá požiadavku na výrobu preukazu prostredníctvom elektronickej návratky v systéme AiS. Upozorňujeme študentov, že UK nemá možnosť akceptovať a validovať ICIS preukazy zo stredných škôl, resp. iných vysokých škôl. Preto svoju voľbu dobre uvážte. V prípade, že si zvolíte vizuál NO ISIC a neskôr by ste sa rozhodli pre vizuál ISIC, budete si musieť zaplatiť preukaz s vizuálom ISIC v plnej výške. Funkcionality jednotlivých typov preukazov sú uvedené v tabuľke vyššie.

AK sa rozhodnete pre vizuál ISIC, nezabudnite v návratke potvrdiť súhlas s členstvom v CKM SYTS (návod na potvrdenie elektronickej návratky).

V prípade, že ste držiteľom preukazu študenta (ľubovoľnej fakulty) UK v Bratislave a budete v akademickom roku 2024/2025 požadovať iba validáciu preukazu študenta, systém Vám vygeneruje poplatok za prolongačnú známku ISIC vo výške 19,- €. V prípade, že budete chcieť preukaz prolongovať známkou NO ISIC, uhraďte, prosím, iba 6,- € za dodržania platobnej inštrukcie (variabilný a špecifický symbol). Získaním tejto známky si iba predlžujete platnosť preukazu študenta a nezískavate výhody spojené s členstvom v CKM SYTS (komerčné zľavy) aj na nasledujúci akademický rok. Ak sa neskôr rozhodnete známku ISIC zakúpiť, budete ju musieť uhradiť v plnej výške.

Ak máte pocit, že Vám systém vygeneroval neadekvátnu sumu, kontaktujte, prosím, mailom študijné oddelenie.

Informácia pre študentov vyšších rokov štúdia, držiteľov preukazu študenta UK v Bratislave

Pre prolongáciu preukazu máte dve možnosti.

1. Prolongovať preukaz študenta známkou ISIC (touto známkou sa dajú prolongovať iba preukazy s vizuálom ISIC). V systéme máte vytvorený (študenti vyšších rokov štúdia) predpis na úhradu 19,- €. Tento, prosím uhraďte za dodržania celej platobnej inštrukcie (variabilný a špecifický symbol). Získaním tejto známky získavate výhody spojené s členstvom v CKM SYTS (komerčné zľavy) aj na nasledujúci akademický rok.
2. Prolongovať preukaz študenta známkou NO ISIC (touto známkou sa dajú prolongovať oba vizuály preukazu – ISIC aj NO ISIC). V systéme máte vytvorený (študenti vyšších rokov štúdia) predpis na úhradu 19,- €. Uhraďte, prosím, iba 3,- € za dodržania platobnej inštrukcie (variabilný a špecifický symbol). Získaním tejto známky si iba predlžujete platnosť preukazu študenta a nezískavate výhody spojené s členstvom v CKM SYTS (komerčné zľavy) aj na nasledujúci akademický rok. Ak sa neskôr rozhodnete známku ISIC zakúpiť, budete ju musieť uhradiť v plnej výške.

 
V prípade potreby vydania duplikátu preukazu študenta

Kontaktujte Vašu referentku, ktorá Vám vygeneruje platobný predpis, ktorý si následne budete vedieť pozrieť v informačnom systéme medzi poplatkami. Pri úhrade uvádzajte kompletné údaje, vrátane variabilného a špecifického symbolu.

Stránka CIT UK venovaná univerzitným preukazom

Informácia o používaní preukazov študenta v autobusovej spoločnosti SlovakLines

Výzva ŽSSK pre študentov, ktorí majú záujem o bezplatnú prepravu