ŠVOK

Študentská Vedecká a Odborná Konferencia: Záleží nám na vašom rozvoji

ŠVOK v odbornej sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy sa  realizuje formou individuálnej odbornej činnosti študenta. Hlavným cieľom ŠVOK je formou súťaže motivovať študentov byť vedecky a odborne činní a vytvárať priestor a vhodné zázemie pre vedeckú a odbornú (spolu)prácu celej našej katedrovej učiacej sa komunity. Do ŠVOK sa dobrovoľne zapájajú študenti učiteľstva a pedagogických vied v Bc. či Mgr. stupni štúdia, ako aj študenti DPŠ štúdia. 

Súťaž pravidelne vyhlasuje dekan Filozofickej fakulty spravidla v apríli daného akademického roka. Ďalšie informácie o ŠVOK na Filozofickej fakulte UK sa dozviete na stránkach ŠVOK FiF UK tu.

Ďalšie informácie o podmienkach súťaže ŠVOK v odbornej sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy, o spôsobe prihlásenia svojej práce, priebehu katedrového kola súťaže ŠVOK na KPA i o postupoch hodnotenia a obhajoby predložených prác sa dozviete v štatúte KPA k ŠVOK TU.

Výsledky ŠVOK 2022 v odbornej sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy

Dňa 22.4.2022 od 9:00 hod. sa uskutočnilo katedrové kolo Študentskej Vedeckej Odbornej Konferencie: ŠVOK 2022 v odbornej sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy.

Prihlásené ŠVOK práce na rok 2022 v sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy boli výsledkom úsilia i tvorivosti našich študentov. Všetky prihlásené práce boli kvalitné a inšpiratívne. Študenti podporili svojich spolužiakov a spolu s ďalšími členmi katedry si mohli vychutnať podnetné konferenčné popoludnie.

Odborná komisia, ktorú tvorili doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc., Mgr. Janka Medveďová, PhD. pod vedením s pani doc. PhDr. Ľuboslavy Sejčovej, CSc. sa pri posudzovaní prác jednohlasne zhodla:

1. miesto: Bc. Dorota LisákováVplyv výchovného štýlu na kvalitu života mladých ľudí (konzultantka Dr. Silvia Dončevová).

2. miesto: Adam Molnár: Edukácia ako sociálna konštrukcia (konzultant prof. Emil Višňovský). a Bc. Lenka Bondová: Vplyv výchovného štýlu v rodine a školského výkonu na sebahodnotenie žiaka (konzultant Dr. Martin Droščák). 

3. miesto: Samuel Damián Ovečka: Keď je podľa Vás tá vaša samospráva taká skvelá... Uplatňovanie princípov kooperatívneho vyučovania v študentskej samospráve FiF UK

 

Oceneným študentkám a študentom srdečne blahoželáme!

Výsledky ŠVOK 2017 - 2022 v sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy

Výsledky ŠVOK v odbornej sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy:

 

2022

1. Bc. Dorota Lisáková: Vplyv výchovného štýlu na kvalitu života mladých ľudí 

2. Adam Molnár: Edukácia ako sociálna konštrukcia

2. Bc. Lenka Bondová: Vplyv výchovného štýlu v rodine a školského výkonu na sebahodnotenie žiaka 

3. Samuel Damián Ovečka: Keď je podľa Vás tá vaša samospráva taká skvelá... Uplatňovanie princípov kooperatívneho vyučovania v študentskej samospráve FiF UK


2021

1. Mgr. Andrea Smolková: Metodologický profil časopisu Predškolská výchova od roku 2014 po súčasnosť

2. Samuel Damián Ovečka: Varovný prst voči dištančnému vzdelávaniu!

3. Bc. Eva Popíková: Vnímanie učiteľskej profesie v slovenských médiách

 

2018

1. Bc. Kristína Klvačová: Komparácia profesionálnej záťaže stredoškolského učiteľa a vzdelávateľa dospelých

2. Elena Benka: Prínos Dušana Savićevića pre andragogiku

3. Simona Braciníková: Pomoc deťom detských krízových centier prostredníctvom výchovy a jej metód

 

2017 *sekcia Andragogika

1. Lukáš Markech: Komunikácia v osobnom pohovore ako súčasť personálneho riadenia

2. Petra Gavurníková: Mimovládne organizácie a ich účasť na výchove dospelých k zdraviu

3. Elena Benka: Vekový manažment

 

Víťazom blahoželáme!

Výhody účasti študenta na ŠVOK

Zvažujete svoju prácu prihlásiť do katedrového kola KPA ŠVOK a neviete sa rozhodnúť?

Účasť na ŠVOK KPA ponúka tieto výhody:

a) Zoznam postupujúcich prác a študentov do finálového kola bude zverejnený na webovom portáli KPA. Zoznam je zároveň referenciou o dobrovoľnej tvorivej činnosti študenta počas štúdia (výborná položka do životopisu).

b) Každá téma práce vo ŠVOK môže byť súčasťou prípravy na vypracovanie bakalárskej, diplomovej alebo záverečnej práce DPŠ štúdia, obhajoba ŠVOK práce zároveň ponúka študentom možnosť vyskúšať si argumentáciu pred odbornou komisiou. Zároveň získate konštruktívnu spätnú väzbu, námety i skúsenosť, pri ktorej si môžete zažiť vedeckú prácu už počas štúdia na bezpečnej pôde vlastnej katedry.

c) KPA uprednostní účasť úspešných študentov na vlastných odborných podujatiach (konferenciách), najlepším študentom ponúkne možnosť uverejniť svoju vedeckú prácu v odbornom katedrovom zborníku Paedagogica. Úspešné riešenie ŠVOK sa zohľadňuje aj pri výbere a prijímaní študentov na mobility a stáže v zahraničí.

d) Práce, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach ŠVOK, budú ocenené mimoriadnym štipendiom dekana Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Výška štipendia sa mení, viac informácií tu.