Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVOK

Študentská Vedecká a Odborná Konferencia: Záleží nám na vašom rozvoji

ŠVOK v odbornej sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy sa  realizuje formou individuálnej odbornej činnosti študenta. Hlavným cieľom ŠVOK je formou súťaže motivovať študentov byť vedecky a odborne činní a vytvárať priestor a vhodné zázemie pre vedeckú a odbornú (spolu)prácu celej našej katedrovej učiacej sa komunity. Do ŠVOK sa dobrovoľne zapájajú študenti učiteľstva a pedagogických vied v Bc. či Mgr. stupni štúdia, ako aj študenti DPŠ štúdia. 

Súťaž pravidelne vyhlasuje dekan Filozofickej fakulty spravidla v apríli daného akademického roka. Ďalšie informácie o ŠVOK na Filozofickej fakulte UK sa dozviete na stránkach ŠVOK FiF UK tu.

Ďalšie informácie o podmienkach súťaže ŠVOK v odbornej sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy, o spôsobe prihlásenia svojej práce, priebehu katedrového kola súťaže ŠVOK na KPA i o postupoch hodnotenia a obhajoby predložených prác sa dozviete v štatúte KPA k ŠVOK TU.

Výsledky ŠVOK 2023 v odbornej sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy

Dňa 5.5.2022 od 13:30 hod. sa v učebni G 207 konalo katedrové kolo Študentskej Vedeckej Odbornej Konferencie: ŠVOK 2023 v odbornej sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy.

Prihlásené ŠVOK práce na rok 2023 v sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy boli výsledkom úsilia i tvorivosti našich študentov. Všetky prihlásené práce boli kvalitné a inšpiratívne. Študenti podporili svojich spolužiakov a spolu s ďalšími členmi katedry si mohli vychutnať podnetné konferenčné popoludnie.

Odborná komisia, ktorú tvorila prof. Adrina Wiegerová, doc. Ľuboslava Sejčová, doc. Július Matulčík a dr. Janka Medveďová sa zhodla na výsledkoch:

1. Molnár, Adam - Budiačová Renáta - Cabadajová Mária - Garaiová Paulína: Intervenčný program u žiakov prvého ročníka Duálnej akadémie 

2. Ptačinová Dominika: Prevencia kybergroomingu u detí a mládeže 

3. Blašková Laura: Transformácia školského systému po roku 1989 v krajinách V4 

Špeciálne ocenenie Katedry pedagogiky a andragogiky pre študentky: Zuzana Nemcová a Kristina Šípošová

Oceneným študentkám a študentovi srdečne blahoželáme!

Pozvánka na ŠVOK 2023: Učiteľstvo a pedagogické vedy

Vážené študentky, vážení študenti,

Týmto Vás pozývame na katedrové kolo ŠVOK 2023 KPA v sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy. 

Nazabudnite prísť 5. mája 2023 od 13:30 hod. do učebne G 207 podporiť svoje spolužiačky a spolužiakov.

Svoje práce na študenstkej vedeckej konferencii predstavia:

1. Molnár, Adam - Budiačová Renáta - Cabadajová Mária - Garaiová Paulína: Intervenčný program u žiakov prvého ročníka Duálnej akadémie (prof. Wiegerová)

2. Radoslava Potkanová: Zraniteľnosť adolescenta v online priestore (prof. Wiegerová) 

3. Ptačinová Dominika: Prevencia kybergroomingu u detí a mládeže (doc. Sejčová)

4. Šípošová Kristína: Význam oddelenia vzdelávania pre ďalší rozvoj zamestnancov v SPP (doc. Matulčík)

5. Blašková Laura: Transformácia školského systému po roku 1989 v krajinách V4 (dr. Medveďová)

6. Nemcová Zuzana: Príchod českých učiteľov a vznik Pedagogického seminára FiF UK (dr. Medveďová)

Zloženie komisie ŠVOK KPA 2023: prof. Adrina Wiegerová, doc. Ľuboslava Sejčová, doc. Július Matulčík a dr. Janka Medveďová.

Vyhlásenie výsledkov: 5.5.202317:00 hod.

Harmonogram ŠVOK.

 

Tešíme sa na príjemné konferenčné popoludnie.

Výsledky ŠVOK 2017 - 2023 v sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy

Výsledky ŠVOK v odbornej sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy:

2023

1. Molnár, Adam - Budiačová Renáta - Cabadajová Mária - Garaiová Paulína: Intervenčný program u žiakov prvého ročníka Duálnej akadémie 

2. Ptačinová Dominika: Prevencia kybergroomingu u detí a mládeže 

3. Blašková Laura: Transformácia školského systému po roku 1989 v krajinách V4 

 

2022

1. Bc. Dorota Lisáková: Vplyv výchovného štýlu na kvalitu života mladých ľudí 

2. Adam Molnár: Edukácia ako sociálna konštrukcia

2. Bc. Lenka Bondová: Vplyv výchovného štýlu v rodine a školského výkonu na sebahodnotenie žiaka 

3. Samuel Damián Ovečka: Keď je podľa Vás tá vaša samospráva taká skvelá... Uplatňovanie princípov kooperatívneho vyučovania v študentskej samospráve FiF UK


2021

1. Mgr. Andrea Smolková: Metodologický profil časopisu Predškolská výchova od roku 2014 po súčasnosť

2. Samuel Damián Ovečka: Varovný prst voči dištančnému vzdelávaniu!

3. Bc. Eva Popíková: Vnímanie učiteľskej profesie v slovenských médiách

 

2018

1. Bc. Kristína Klvačová: Komparácia profesionálnej záťaže stredoškolského učiteľa a vzdelávateľa dospelých

2. Elena Benka: Prínos Dušana Savićevića pre andragogiku

3. Simona Braciníková: Pomoc deťom detských krízových centier prostredníctvom výchovy a jej metód

 

2017 *sekcia Andragogika

1. Lukáš Markech: Komunikácia v osobnom pohovore ako súčasť personálneho riadenia

2. Petra Gavurníková: Mimovládne organizácie a ich účasť na výchove dospelých k zdraviu

3. Elena Benka: Vekový manažment

 

Víťazom blahoželáme!

Výhody účasti študenta na ŠVOK

Zvažujete svoju prácu prihlásiť do katedrového kola KPA ŠVOK a neviete sa rozhodnúť?

Účasť na ŠVOK KPA ponúka tieto výhody:

a) Zoznam postupujúcich prác a študentov do finálového kola bude zverejnený na webovom portáli KPA. Zoznam je zároveň referenciou o dobrovoľnej tvorivej činnosti študenta počas štúdia (výborná položka do životopisu).

b) Každá téma práce vo ŠVOK môže byť súčasťou prípravy na vypracovanie bakalárskej, diplomovej alebo záverečnej práce DPŠ štúdia, obhajoba ŠVOK práce zároveň ponúka študentom možnosť vyskúšať si argumentáciu pred odbornou komisiou. Zároveň získate konštruktívnu spätnú väzbu, námety i skúsenosť, pri ktorej si môžete zažiť vedeckú prácu už počas štúdia na bezpečnej pôde vlastnej katedry.

c) KPA uprednostní účasť úspešných študentov na vlastných odborných podujatiach (konferenciách), najlepším študentom ponúkne možnosť uverejniť svoju vedeckú prácu v odbornom katedrovom zborníku Paedagogica. Úspešné riešenie ŠVOK sa zohľadňuje aj pri výbere a prijímaní študentov na mobility a stáže v zahraničí.

d) Práce, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach ŠVOK, budú ocenené mimoriadnym štipendiom dekana Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Výška štipendia sa mení, viac informácií tu.