Sémantika kondicionálov (CONDITIO)

Projekt APVV-21-0405

Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. František Gahér, CSc.,
Riešitelia: Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD., doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD., Mgr. Juraj Halas, PhD., PhDr. Daniela Vacek, PhD., Mgr. Filip Tvrdý, PhD., Mgr. Dalibor Makovník

Oficiálne stránky projektu CONDITIO

Anotácia vedeckého projektu

Projekt sleduje dva kľúčové výskumné ciele:

  1. testovať hlavné teórie indikatívnych a kontrafaktuálnych kondicionálov na rozšírenej a diverzifikovanej databáze príkladov kondicionálov a úsudkov z odlišných oblastí vedy a filozofie s cieľom získať komplexnejšie hodnotenie predmetných teórií,

  2. navrhnúť adekvátnu a konzistentnú sémantickú teóriu kondicionálnych imperatívov, ktorá bude rešpektovať rozdiel medzi propozičným charakterom ich antecedentu a konatívnym charakterom ich konzekventu a ktorá umožní ich používanie v praktickom usudzovaní.

Navrhovaný výskum má priniesť robustnú evidenciu z oblastí ako právo, etika, veda, filozofia vedy, filozofia a estetika, ktorá by umožnila komplexnejšie posúdenie teórií kondicionálov na základe ich prediktívnej (hypoteticko-deduktívny model) a explanačnej (abduktívny model) sily. Jeho výsledkom je aj návrh hybridnej teórie kondicionálnych imperatívov, ktorá sa opiera o expresívnu logicko-sémantickú teóriu transparentnej intenzionálnej logiky (TIL).

Pracovná hypotéza

Hlavnou hypotézou projektu je tvrdenie, že testovanie vybraných teórií kondicionálov na základe dvanástich typov dát pochádzajúcich z rôznych oblastí poskytne komplexnejšie a ucelenejšie hodnotenie daných teórií než to umožňujú štandardné protipríklady alebo tradičné argumenty v ich prospech. Projekt tak prispieva k aktuálnej problematike sémantiky indiktatívnych, kontrafaktuálnych a normatívnych kondicionálov.