Rigorózne konanie

Študijný odbor: Sociológia a kultúrna antropológia (podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov)

Študijný program: Sociológia

Udeľovaný akademický titul: PhDr. (doktor filozofie)

Prihlásiť sa na rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce je možné po skončení magisterského stupňa vysokoškolského štúdia v odbore sociológia, alebo v príbuznom odbore (politológia, kulturológia, etnológia). Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore a) má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe, b) je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Návrh témy rigoróznej práce je potrebné si dohodnúť s predsedom rigoróznej komisie. Uchádzač nemôže ako rigoróznu prácu predložiť svoju obhájenú diplomovú alebo inú kvalifikačnú prácu, ani prácu kompilačného charakteru. Prihláška na rigoróznu skúšku sa podáva dekanovi fakulty, prostredníctvom oddelenia vedecko-výskumnej činnosti dekanátu. Podať si ju môžete kedykoľvek.

Predsedom rigoróznej komisie je prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD. Členovia komisie sú pracovníci Katedry sociológie FiF UK a oponenti práce.

Podrobné informácie o rigoróznom konaní, pokyny, prihlášku a ďalšie potrebné tlačivá môžete nájsť na:

Informácie o základných náležitostiach rigoróznej práce, spôsoboch citovania atď. nájdete na našej webovej stránke v časti Záverečné práce.