ŠVOK

Študentská vedecká a odborná konferencia

Dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave prof. Marián Zouhar každoročne vyhlasuje na jednotlivých katedrách vo vybraných dňoch fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej  konferencie (ŠVOK). Súčasťou ŠVOK je súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu. ŠVOK sa koná v sekciách, ktoré je možné organizovať na katedrách, v študijných odboroch (programoch) a špecializáciách  alebo interdisciplinárne (spojením príbuzných odborov a špecializácií do jednej sekcie). Na jednej katedre a v tom istom študijnom odbore je možné vytvoriť len jednu sekciu ŠVOK. Viac informácií nájdete tu.

Podmienkou pre otvorenie sekcie je aspoň 5 prihlásených prác a vystúpení študentov. Súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu vyhodnocuje komisia, ktorá má vedúcim katedry určeného predsedu a najmenej ďalších dvoch členov. V každej sekcii je možné navrhnúť na ocenenie 3 najúspešnejšie práce a ich autori budú odmenení formou mimoriadneho štipendia

Na Katedre sociológie je za organizáciu a vyhodnotenie súťaže zodpovedná prof. Gabriela Lubelcová. Komisia pod jej vedením spolupracuje nielen s pedagógmi, ale aj doktorandmi katedry.

Viac informácií môžete získať od katedrovej koordinátorky ŠVOK-u prof. Lubelcovú.

ŠVOK 2024

Katedrové kolo ŠVOKu 2024 sa uskutoční v piatok (19.4.2024) od 9.00 hod na S515. Príďte si vypočuť zaujímavé prezetácie a podporiť kolegyňu a kolegov:

Matúš Bútora (1moSO): Práca ako súčasť identity človeka?

Mykhailo Erdeli (1moso): Neoliberalizácia vysokého školstva: hlavné javy a niektoré negatívne dôsledky

Michal Malatinec (1moSO): Prevencia kriminality (projekt)

Ladislav Németh (3bofi-so): Uchopenie názorov (nie len) VŠ študentov na úlohu vlády v ekonomike

Soňa Kristína Rusnáková (3boSO): INCEL komunita: muži, ktorí nenávidia ženy

ŠVOK 2023

Katedrové kolo ŠVOKu 2023 sa uskutoční v piatok (21.4.2023) od 9.00 hod na S515. Príďte si vypočuť zaujímavé prezetácie kolegýň a kolegov:

Matúš Bútora (3boSO): Postoje k európskej integrácii

Filip Knut (3boSO): Dôvody výberu VŠ štúdia VŠ študentami

Soňa Kristína Rusnáková (3boSO): Spoločenská klíma v Trebišove vo vzťahu k marginalizovaným komunitám

Júlia Urbanová (1boSO): Domáce násilie na ženách

Veronika Varadová (3boSO): Pracovné ašpirácie VŠ študentov