ŠVOK

Študentská vedecká a odborná konferencia

Dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave prof. Marián Zouhar každoročne vyhlasuje na jednotlivých katedrách vo vybraných dňoch fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej  konferencie (ŠVOK). Súčasťou ŠVOK je súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu. ŠVOK sa koná v sekciách, ktoré je možné organizovať na katedrách, v študijných odboroch (programoch) a špecializáciách  alebo interdisciplinárne (spojením príbuzných odborov a špecializácií do jednej sekcie). Na jednej katedre a v tom istom študijnom odbore je možné vytvoriť len jednu sekciu ŠVOK. Viac informácií nájdete tu.

Podmienkou pre otvorenie sekcie je aspoň 5 prihlásených prác a vystúpení študentov. Súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu vyhodnocuje komisia, ktorá má vedúcim katedry určeného predsedu a najmenej ďalších dvoch členov. V každej sekcii je možné navrhnúť na ocenenie 3 najúspešnejšie práce a ich autori budú odmenení formou mimoriadneho štipendia

Na Katedre sociológie je za organizáciu a vyhodnotenie súťaže zodpovedná prof. Gabriela Lubelcová. Komisia pod jej vedením spolupracuje nielen s pedagógmi, ale aj doktorandmi katedry.

Viac informácií môžete získať od katedrovej koordinátorky ŠVOK-u prof. Lubelcovú.