Záujemcom o štúdium sociológie

Bakalárske štúdium

Vážení záujemcovia o štúdium na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v bakalárskom stupni štúdia uvádzame základné informácie o prijímacom konaní.

Informácie o prijímacom konaní na našu katedru získate na stránke Filozofickej fakulty UK v Bratislave v sekcii Uchádzač - prijímacie konanie. Následne v tejto sekcii nájdete všetky dôležité informácie o prijímacom konaní, požiadavkách na prijímacie skúšky, študijnom programe ako i elektronickú prihlášku na štúdium a návody na jej podanie. Upozorňujeme aj na Pravidlá prijímacieho konania na našej fakulte.

Dávame taktiež do pozornosti aj našu FB stránku, kde nájdete informácie určené aj pre uchádzačov o štúdium.

Na stránke Katedry sociológie nájdete množstvo informácií o štúdiu na našej katedre (jej zameraní; zručnostiach, ktoré získate; možnom uplatnení absolventov atď.), ale aj o pedagógoch, ktorí na Katedre vyučujú a pracujú, o ich výskumných a popularizačných aktivitách.  

Dúfame, že sa rozhodnete podať si prihlášku na našu katedru. Stačia tri kroky

Termín podania prihlášky: do 29. februára 2024 

<output>28. februára 2018 </output>

<output>28. februára 2018 </output>

<output></output>

Magisterské štúdium

Vážené záujemkyne a záujemcovia o štúdium na Katedre sociológie Univerzity Komenského v Bratislave v magisterskom stupni štúdia uvádzame základné informácie o prijímacom konaní.

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program sociológie je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalárskeho študijného programu). Na magisterský študijný program sú prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru v bakalárskom štúdiu. Vážený študijný priemer sa v prípade sociológie vyráta zo všetkých úspešne absolvovaných kurzov uchádzačom ukončeného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia vrátane.

Absolventka a absolvent bakalárskeho študijného programu je prijímaný na FiF UK v Bratislave na nadväzujúci magisterský študijný program v tom istom alebo príbuznom študijnom odbore. Je preto dôležité, aby uchádzač v prihláške uviedol študijný program alebo odbor, v ktorom získal (alebo do termínu prijímacieho konania získa) VŠ vzdelanie prvého stupňa. V prípade záujmu o štúdium sociológie sú akceptovanými odbormi: Sociológia a sociálna antropológia, Filozofia, Politické vedy, Psychológia.

Informácie o prijímacom konaní na našu katedru získate na stránke Filozofickej fakulty UK v Bratislave v sekcii Uchádzač - prijímacie konanie. Dôležité informácie taktiež nájdete v dokumente o magisterskom študijnom programe Sociológia.

V sekcii Uchádzač - prijímacie konanie nájdete množstvo praktických informácii o prijímacom konaní, pravidlách prijímacieho konania, informácie o štúdiu a požiadavkách na prijímacie konanie či elektronickú prihlášku. 

Na stránke Katedry sociológie nájdete množstvo informácií o štúdiu na našej katedre (jej zameraní; zručnostiach, ktoré získate; možnom uplatnení atď.), ale aj o pedagógoch, ktorí na Katedre vyučujú a pracujú, o ich výskumných a popularizačných aktivitách.  

Dúfame, že sa rozhodnete podať si prihlášku na našu katedru. 

Termín podania prihlášky: bude upresnené

Doktorandské štúdium

Vážené záujemkyne a záujemcovia o štúdium na Katedre sociológie FiF UK v Bratislave v doktorandskom stupni štúdia uvádzame základné informácie o priebehu štúdia a o prijímacom konaní. Viac informácií o prijímacom konaní nájdete na webovej stránke FiF UK.

Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa/školiteľky. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou. Štúdium pozostáva zo študijnej časti a vedeckej časti. Študijná časť pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry, vedecká časť z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba. Štúdium prebieha na základe kreditového systému a doktorand získava kredity za tieto činnosti: študijná činnosť, publikačná činnosť, pedagogicko-vzdelávacia činnosť a tvorivá činnosť v oblasti vedy.

Všetky informácie o administratívnych náležitostiach ohľadom prijímacieho konania a prihlášky nájdete na stránke Filozofickej fakulty UK v Bratislave určenej záujemcom o doktorandské štúdium. Odporúčame preštudovať si Smernicu dekana FiF UK v Bratislave o organizácii doktorandského štúdia na FiF UK v Bratislave. Nájdete v ňom dôležité informácie aj o prijímacom konaní na doktorandské štúdium.

Profil absolventa a ďalšie informácie o doktorandskom štúdiu nájdete aj tu.

V prípade záujmu o doktorandské štúdium a o písanie dizertačnej práce na našej katedre kontaktujte konkrétneho profesora, profesorku alebo docentov (kontakty nájdete na stránke katedry v sekcii Členovia katedry).

Aktuálna informácia: V roku 2023 sa bude otvárať štvorročné interné a päťročné externé doktorandské štúdium v študijnom programe 3.1.1. sociológia v spolupráci Katedry sociológie FiF UK v Bratislave a Sociologického ústavu SAV, na témy vypísané Sociologickým ústavom SAV. Viac informácií nájdete tu.

Prihlášky: odovzdávajú sa v priebehu mája 2023 (uzávierka bude aktualizovaná) Viac informácií o prijímacom konaní nájdete tu.