Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium (PhD.)

Forma štúdia: denné a externé

Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky denné, 5 rokov externé

Udeľovaný akademický titul: PhD.

Profil absolventa

Doktorandské štúdium programu Sociológia (3. stupeň) v odbore 6115 Sociológia a sociálna antropológia sociológia je určené najmä pre graduovaných absolventov odborov sociológia a sociálna antropológia, ktorí sú schopní samostatnej vedeckej práce a preukázali pre ňu predpoklady. Absolventka a absolvent štúdia ovláda súčasné teoreticko-metodologické poznatky tak zo všeobecných základov disciplíny, ako aj – a najmä – zo zvolenej problémovej oblasti. Absolventka a absolvent je schopný orientovať sa v problematike, samostatne odkryť a riešiť relevantný vedecký problém, v plnom rozsahu pripraviť a uskutočniť samostatný vedecký výskum a dospieť k netriviálnym výsledkom. V plnej miere dokáže riešiť aj otázky, ktoré súvisia s aplikáciou poznatkov v praxi vrátane ich etických a iných konzekvencií.

Získané vedomosti a zručnosti

Teoretické vedomosti

Doktorandské štúdium sa skladá zo študijnej a vedeckej časti.

Študijná časť poskytuje najnovšie teoretické a metodologické poznatky zo sociológie, prípadne z disciplín súvisiacich s riešeným problémom. Osobitná pozornosť sa venuje súčasným trendom a teoreticko-metodologickým inováciám v disciplíne. Súčasťou prípravy je aj zdokonaľovanie schopností vedeckej komunikácie.

Vedecká časť je dominantne orientovaná na samostatné riešenie zvoleného výskumného problému, na zvládnutie teoretických a metodologických otázok, ktoré si jeho korektné a zdôvodnené riešenie vyžaduje vo všetkých fázach vedeckého výskumu, prípadne aj otázky aplikácie poznatkov v praxi. Súčasťou prípravy je aj prezentácia výsledkov vlastnej bádateľskej práce.

Doplňujúce poznatky a zručnosti

Súčasťou vedomostného profilu absolventa je jazyková vybavenosť, schopnosť aktívne využívať príslušné moderné informačné technológie vo svojom bádaní, ako aj poznatky z príbuzných vedných disciplín, ktoré sú relevantné pre riešený problém.

Jadro znalostí v študijnom odbore

- súčasná sociologická teória

- metodológia sociológie

- teoretické a metodologické otázky zvolenej problematiky

- znalosti riešenia problematiky v príbuzných vedných disciplínach

Uplatnenie absolventiek a absolventov v praxi

a) veda a základný výskum b) školstvo a vzdelávanie c) aplikovaný výskum d) štátna a verejná správa e) mimovládny sektor f) podnikateľský sektor

Študijný program a študijný plán - akademický rok 2022/2023

Aktuálne informácie o študijnom programe nájdete tu. Študijný plán s informáciami o povinných, povinne voliteľných a výberových predmetoch. (Možnosť stiahnuť tu.)