Doktorandské štúdium (PhD.)

Forma štúdia: denné a externé

Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky denné, 5 rokov externé

Udeľovaný akademický titul: PhD.

Profil absolventa

Štúdium programu sociológia je určené pre graduovaných absolventov odboru sociológia, ktorí sú schopní samostatnej vedeckej práce a preukázali pre ňu predpoklady. Absolvent štúdia ovláda súčasné teoreticko-metodologické poznatky tak zo všeobecných základov disciplíny, ako aj – a najmä – zo zvolenej problémovej oblasti. Absolvent je schopný orientovať sa v problematike, samostatne odkryť a riešiť relevantný vedecký problém, v plnom rozsahu pripraviť a uskutočniť samostatný vedecký výskum a dospieť k netriviálnym výsledkom. V plnej miere dokáže riešiť aj otázky, ktoré súvisia s aplikáciou poznatkov v praxi vrátane ich etických a iných konzekvencií.

Získané vedomosti a zručnosti

Teoretické vedomosti

Doktorandské štúdium sa skladá zo študijnej a vedeckej časti. Ich rozsah zachováva pomer 1/3 ku 2/3.

Študijná časť poskytuje najnovšie teoretické a metodologické poznatky zo sociológie, prípadne z disciplín súvisiacich s riešeným problémom. Osobitná pozornosť sa venuje súčasným trendom a teoreticko-metodologickým inováciám v disciplíne. Súčasťou prípravy je aj zdokonaľovanie schopností vedeckej komunikácie.

Vedecká časť je dominantne orientovaná na samostatné riešenie zvoleného výskumného problému, na zvládnutie teoretických a metodologických otázok, ktoré si jeho korektné a zdôvodnené riešenie vyžaduje vo všetkých fázach vedeckého výskumu, prípadne aj otázky aplikácie poznatkov v praxi. Súčasťou prípravy je aj prezentácia výsledkov vlastnej bádateľskej práce.

Doplňujúce poznatky a zručnosti

Súčasťou vedomostného profilu absolventa je jazyková vybavenosť, schopnosť aktívne využívať príslušné moderné informačné technológie vo svojom bádaní, ako aj poznatky z príbuzných vedných disciplín, ktoré sú relevantné pre riešený problém.

Jadro znalostí v študijnom odbore

- súčasná sociologická teória

- metodológia sociológie

- teoretické a metodologické otázky zvolenej problematiky

- znalosti riešenia problematiky v príbuzných vedných disciplínach

Uplatnenie absolventov v praxi

a) veda a základný výskum b) školstvo a vzdelávanie c) aplikovaný výskum d) štátna a verejná správa e) mimovládny sektor f) podnikateľský sektor

Aktuálny študijný plán platný v akademickom roku 2019/2020

Študijný plán s informáciami o povinných, povinne voliteľných a výberových predmetoch. (Možnosť stiahnuť tu.)