Záverečné práce

Záverečnou prácou v bakalárskom stupni je bakálárska práca, v magisterskom stupni diplomová práca a v doktorandskom stupni dizertačná práca.

Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet. Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.

Dôležité informácie týkajúce sa záverečných prác

  • Základné náležitosti záverečných prác - Vnútorný predpis č. 12/2013

V smernici rektora Univerzity Komenského v Bratislave nájdete informácie o základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní. (Možnosť stiahnuť tu.)

  • Návod na odoslanie záverečnej práce cez AIS2

Návod ponúka názorný návod pre študentov o postupe odoslania záverečnej práce prostredníctvom AIS2. (Možnosť stiahnuť tu.)

  • Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác (Kimlička, 2006) 

Učebný text venujúci sa problematike písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. (Možnosť stiahnuť tu.)

  • Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2 

Stručné pravidlá pre výber a formu tvorby bibliografických odkazov. (Možnosť stiahnuť tu.) Harvardský systém citovania. (Možnosť stiahnuť tu.)

Témy záverečných prác

AKTUÁLNE ZÁVEREČNÉ PRÁCE


DIPLOMOVÉ PRÁCE - obhajoby 2015

Názov DP ŠkoliteľŠtudent
Menia sa predstavy o manželstve a rodine? (Identifikácia trendov na základe analýzy údajov vybraných sociologických výskumov)DžambazovičHeššová Kristína
Singles na Slovensku (Sociologická analýza fenoménu)     DžambazovičChňapeková Lucia
Problematika interrupcií na Slovensku – analýza diskurzuDžambazovičKovačovská Jana
Sociologické prístupy ku skúmaniu reklamyLaiferováBielková Soňa
Štruktúra každodennosti života mestských seniorov           LaiferováHrnčiarová Simona
Kultúrne diferencie v živote mladých Azerbajdžancov         LaiferováRufiz Zeynalov
Miestna samospráva ako aktér sociálneho rozvoja (kompetencie lokálnej samosprávy a ich realizácia v praxi – prípadové štúdie) LubelcováKoudelková Lenka
Možnosti sociálneho podnikania v podmienkach sociálnych služieb na Slovensku (príklady dobrej praxe a analýza ich sociálnych predpokladov – prípadové štúdie) LubelcováBobotová Juliána
Hodnotové orientácie mladých ľudí SchenkKocák Filip

 BAKALÁRSKE PRÁCE - obhajoby 2015

Názov BPŠkoliteľŠtudent
Bezmocnosť – aplikácia vybraného spôsobu merania bezmocnosti na slovenské prostredie DžambazovičKosorinská Veronika
Názory mužov na otcovskú rolu DžambazovičVoltemarová Sabína
Názory na partnerskú lásku (generačný pohľad) DžambazovičKostúriková Barbora
Sociálne okolie ako motivujúci faktor pri výbere vzdelanostnej dráhy DžambazovičOravcová Natália
Post-materialistické orientácie študentov vysokých škôl GerberyIvanková Paula
Názory na prisťahovalectvo na Slovensku GerberyRuna Tomáš
Spokojnosť študentov s kvalitou bývania na vysokoškolských internátoch  GerberyMolčanová Simona
Funkcia hudby v živote mladého človeka LaiferováŠluchová Nina
Miesto spoločenského zvieraťa v živote mladého človeka LaiferováKrištofičová Renáta
Študijné praktiky VŠ študentov LubelcováPecháň Martin
Pracovné aktivity VŠ študentovLubelcováŠtefanková Katarína
Motivácia výberu VŠ štúdia stredoškolákov      LubelcováMaťašová Daniela
Záujem VŠ študentov o spoločenské dianie LubelcováCséfalvayová Lenka
Spokojnosť s bývaním na sídlisku MistríkováOlajcová Veronika
Očakávania študentov od štúdia na vysokej škole  MistríkováPelošjan Dávid
Sociálna klíma v územnej jednotke   SchenkHrubý Juraj
Sociabilita v stredoškolskom kolektíve SchenkMagula Samuel
Kultúrna úroveň vysokoškolských študentov SchenkPoláčková Dominika
Vzdelanostné ašpirácie žiakov (študentov) SchenkNémethová Petra
Názory študentov VŠ na rolu občana SopóciFulmeková Katerína
Hodnota štúdia u poslucháčov odborov sociológie a sociálnej práce SopóciValachová Kristína
Spôsoby dohodovania a prijímania rozhodnutí obyvateľmi bytového domu SopóciWeismanová Nikola
Zárobková činnosť študentov vybranej fakulty UK SopóciJuračič Filip

 

Staršie záverečné práce (DP a BC) - obhajoby 2013, 2014, 2015