Záverečné práce

Záverečnou prácou v bakalárskom stupni je bakálárska práca, v magisterskom stupni diplomová práca a v doktorandskom stupni dizertačná práca.

Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet. Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.

Dôležité informácie týkajúce sa záverečných prác

  • Základné náležitosti záverečných prác - Vnútorný predpis č. 7/2018

V smernici rektora Univerzity Komenského v Bratislave nájdete informácie o základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní. (Možnosť stiahnuť tu.)

  • Návod na odoslanie záverečnej práce cez AIS2

Návod ponúka názorný návod pre študentov o postupe odoslania záverečnej práce prostredníctvom AIS2. (Možnosť stiahnuť tu.)

  • Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác (Kimlička, 2006) 

Učebný text venujúci sa problematike písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. (Možnosť stiahnuť tu.)

  • Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2 

Stručné pravidlá pre výber a formu tvorby bibliografických odkazov. (Možnosť stiahnuť tu.) Harvardský systém citovania. (Možnosť stiahnuť tu.)

Viac informácií o základných náležitostiach odovzdávania záverečných prác (odporúčané návody a zdroje, postup odovzdávania, atď.) nájdete aj na stránke FiF UK.