Rigorózne konanie

Prihlásiť sa na rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce môžete po skončení magisterského stupňa vysokoškolského štúdia v skončenom, alebo v príbuznom odbore. Postup rigorózneho konania upravuje Vnútorný predpis č. 22/2018 Zásady rigorózneho konania na UK.

Návrh témy rigoróznej práce si dohodnete s predsedom rigoróznej komisie v skončenom (alebo v príbuznom) odbore na príslušnej katedre. Prihlášku s prílohami eviduje podateľňa  FiF UK a podať si ju môžete kedykoľvek.

Smernica rektora UK č. 12/2013 informuje o základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.

Poplatok za rigorózne konanie je 450,-€.

Prihláška na rigoróznu skúšku

Pred podaním prihlášky na rigoróznu skúšku je potrebné si vyžiadať súhlas predsedu príslušnej rigoróznej komisie. Predseda rigoróznej komisie súhlas potvrdí na tlačive: Návrh témy rigoróznej práce

Súhlas je potrebné podať spolu s prihláškou.

Ing. Andrea Ligačová
Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia
Doktorandské štúdium, rigorózne konanie, štipendiá
e-mail: andrea.ligacovauniba.sk
tel.: + 421 2 9013 2123
miestnosť: 121 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Úradné hodiny počas akademického roka

Pondelok            13.30 – 15.30
Utorok                 9.00 – 11.30
Streda                 9.00 – 11.30, 13.30 – 15.30
Štvrtok                 nestránkový deň
Piatok                  9.00 – 11.30

30.11. (streda) úradné hodiny nie sú

1.-2.12. dovolenka

Zoznam študijných odborov a akreditovaných študijných programov (Mgr.), v ktorých má Filozofická fakulta UK právo uskutočňovať rigorózne konanie (rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác) podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov:

 

P. č.

Študijný odbor

Študijný program

1.

Historické vedy (PhDr.)

archeológia

2.

Historické vedy (PhDr.)

archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva

3.

Filozofia( PhDr.)

estetika

4.

Historické vedy (PhDr.)

etnológia a kultúrna antropológia

5.

Filozofia (PhDr.)

filozofia

6.

Filológia (PhDr.)germánske štúdiá

7.

Historické vedy (PhDr.)

história

8.

Mediálne a komunikačné štúdiá (PhDr.)

informačné štúdiá

9.

Mediálne a komunikačné štúdiá (PhDr.)

marketingová komunikácia

10.

Vedy o umení a kultúre (PhDr.)

muzikológia

11.Filológia (PhDr.)maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

12.

Filológia (PhDr.)

východoázijské jazyky a kultúry

13.

Učiteľstvo a pedagogické vedy (PaedDr.)

pedagogika

14.

Politické vedy (PhDr.)

politológia

15.

Psychológia (PhDr.)

psychológia

16.

Historické vedy (PhDr.)

religionistika

17.Filológia (PhDr.)románske štúdiá

18.

Filológia (PhDr.)

slovanské štúdiá

19.

Filológia (PhDr.)

stredoeurópske štúdiá

20.

Filológia (PhDr.)

ruské a východoeurópske štúdiá

21.

Filológia (PhDr.)

slovenský jazyk a literatúra

22.

Sociológia a kultúrna antropológia (PhDr.)

sociológia

23.

Mediálne a komunikačné štúdiá (PhDr.)

žurnalistika

24.

Filológia (PhDr.)

 

 • anglický jazyk a kultúra
 • arabský jazyk a kultúra
 • bulharský jazyk a kultúra
 • francúzsky jazyk a kultúra
 • grécky jazyk a kultúra
 • holandský jazyk a kultúra
 • chorvátsky jazyk a kultúra
 • maďarský jazyk a kultúra
 • nemecký jazyk a kultúra
 • ruský jazyk a kultúra
 • slovenský jazyk a kultúra
 • španielsky jazyk a kultúra
 • taliansky jazyk a kultúra
 

25.

Učiteľstvo a pedagogické vedy (PaedDr.)

 

 • anglický jazyk a literatúra
 • história
 • estetická výchova
 • filozofia
 • maďarský jazyk a literatúra
 • nemecký jazyk a literatúra
 • pedagogika
 • slovenský jazyk a literatúra