Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne kontakty

Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

a

Poľský inštitút v Bratislave

organizujú dňa 18. 10. 2019 medzinárodné vedecké sympózium V premenách času. Poľsko-slovanské jazykové a kultúrne kontakty.

Sympózium sa koná pri príležitosti životného jubilea významnej slovenskej polonistiky prof. PhDr. Marty Pančíkovej, CSc.

Čestnú záštitu nad sympóziom prevzal J. E. Krzysztof Strzałka, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike.

Program sympózia stiahnete tu.

Pozvánka na autorské čítanie a diskusiu

Pozvánka na prednášky doc. dr. Isidory Bjelaković

Pozvánka na prednášky doc. dr. Sašky Štumberger

Pozvánka na besedu s Alešom Kozárom

Pozvánka na prednášku Mgr. Kristiny Pritekelj

Pozvánka na prednášku dr. Mészárosa z Univerzity Eötvösa Loránda

Pozvánka na prednášku dr. sc. Lidije Ban Matovac

Informácia pre záujemcov o kurzy slovanských jazykov

Kurzy slovanských jazykov (bulharčina, chorvátčina, macedónčina, poľština, slovinčina, srbčina) v LS akad. r. 2018/2019 sa budú konať od 18. februára 2019 do 17. mája 2019. 

Záujemcovia sa môžu nezáväzne prihlasovať u koordinátorky PhDr. Alici Kulihovej, PhD., (alica.kulihova@uniba.sk, kulihova@gmail.com) už v priebehu januára 2019.

Všetci kurzisti sa musia na prvej hodine preukázať potvrdením o uhradení poplatku za kurz, ktorý bude predstavovať 130 eur*.

Číslo účtu: SK36 8180 0000 0070 0008 3100, variabilný symbol 43

Prvé spoločné stretnutie (nepovinné) sa uskutoční 18. februára 2019 o 17.30 hod. v miestnosti G 214 (2. poschodie, Filozofická fakulta UK, Gondova 2).

Miesto a čas konania jednotlivých kurzov:

Chorvátsky jazyk pre mierne pokročilých  pondelok 17.45 - 19.15, miestnosť G19

Chorvátsky jazyk pre pokročilých               utorok 18.30 - 20.00, miestnosť G224

Srbský jazyk                                                streda 16.30 - 18.00, miestnosť G23 

Bulharský jazyk                                           štvrtok 16.50 - 18.20, miestnosť G23

Poľský jazyk                                                streda 17.30 - 19.00, miestnosť G224
Slovinský jazyk                                           streda 17.30 - 19.00, miestnosť G110

__________________________________________________________________
* 65 eur pre študentov, 210 eur pre manželský pár

Pozvánka na prednášky s workshopmi s dr. Damjanom Huberom z Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane

Konzultačné hodiny v zimnom semestri 2017/2018

Konzultačné hodiny všetkých členov Katedry slovanských filológií stiahnete tu.

Konferencia pri príležitosti 90. výročia bulharského lektorátu a 50. výročia samostatného študijného oboru bulharistiky

Harmonogram štátnych skúšok a obhajob záverečných prác 2016/2017

Obhajoby bakalárskych záverečných prác v programe poľský, bulharský, chorvátsky jazyk a kultúra sa budú konať v stredu 31.5.2017 od 9:00 hod.

Podrobný časový harmonogram stiahnite tu.

Písomná štátna skúška (vrátane skúšky z prekladu a tlmočenia) v magisterskom programe chorvátsky jazyk a kultúra sa bude konať v stredu 31.5.2017 od 8:00 hod.

Podrobný časový harmonogram stiahnite tu.

Ústna štátna skúška a obhajoby magisterských záverečných prác v študijnom programe chorvátsky jazyk a kultúra sa budú konať vo štvrtok 1.6.2017.

Podrobný časový harmonogram stiahnite tu.

Pozvánka na prednášku doc. PhDr. Václava Štepánka, Ph.D

Katedra slovanských filológií Vás srdečne pozýva na slávnostné stretnutie pri príležitosti

90. výročia lektorátu bulharského jazyka a 50. výročia samostatného študijného odboru bulharistiky,

v rámci ktorého odznie prednáška
doc. PhDr. Václava Štěpánka, Ph.D,
z Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne

Moslimská otázka v Bulharsku v kontexte balkánskych dejín

Podujatie sa uskutoční 10. 5. 2017 o 13.00 hod. v miestnosti G 236 na FiF UK, Gondova 2.

Den otvorených dverí

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje aj tento rok Deň otvorených dverí – uskutoční sa v sobotu 21. januára 2017 v čase od 10,00 do 15,00.

Program Dňa otvorených dverí

Ako sa k nám dostanete

Milé uchádzačky o štúdium, milí uchádzači o štúdium,

opäť sme pripravili Deň otvorených dverí určený záujemcom o štúdium na našej fakulte. Ak končíte stredoškolské štúdium a zaujímajú vás spoločenské alebo humanitné vedy, naša fakulta vám ponúka na Slovensku najširšiu škálu študijných programov, medzi ktorými si iste vyberiete to, čo vás zaujíma.

Deň otvorených dverí bude príležitosťou stretnúť sa nielen so mnou a ďalšími členmi vedenia fakulty (na týchto stretnutiach v Moyzesovej sieni našej fakulty sa dozviete základné informácie o prijímacom konaní, otváraných študijných programoch, možnostiach zahraničných mobilít, či organizácii štúdia na fakulte), ale aj navštíviť všetky katedry a spýtať sa pedagógov z jednotlivých študijných programov na to, čo vás zaujíma.  Naše kolegyne a kolegovia vám ponúknu informácie priamo z prvej ruky, ktoré vám iste uľahčia rozhodovanie o tom, čomu zasvätiť vysokoškolské štúdium.

Pripravili sme pre vás tohto roku aj špeciálnu webovú stránku s informáciami o ponúkaných študijných programoch a o prijímacom konaní. Ak chcete vedieť, čím žije fakulta, sledujete našu webovú stránku a pridajte si nás medzi priateľov na Facebooku.

Budem rád, ak si nájdete čas a v sobotu 21. januára 2017 sa prídete pozrieť na Deň otvorených dverí FiF UK a rozhodnete sa pre štúdium na našej fakulte. Tešíme sa na vás.

profesor Jaroslav Šušol, dekan Filozofickej fakulty UK

Kurzy slovanských jazykov pre verejnosť

Katedra slovanských filológií v letnom semestri 2016/2017 opäť otvára kurzy slovanských jazykov pre verejnosť:

BULHARČINA – CHORVÁTČINA – MACEDÓNČINA – POĽŠTINA – SLOVINČINA – SRBČINA

pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých.

Trvanie kurzu: 20. februára 2017 – 19. mája 2017

Rozsah kurzu: 1x týždenne 2 vyučovacie hodiny (90 minút)
Deň a čas konania kurzu: po dohode s vyučujúcimi (počas zápisu)
Cena kurzu: 130 € (26 vyučovacích hodín)
Zápis: 20. 2. 2017 o 17.30 hod. v miestnosti č. 214, FiF UK, Gondova 2

Ďalšie informácie
koordinátorka kurzov: PhDr. Alica Kulihová, PhD., alica.kulihova@uniba.sk

Prihlasovanie na mobility a stáže Erasmus+ otvorené!

Referát zahraničných stykov FiF UK oznamuje, že od dnešného dňa je možné prihlásiť sa na študentské mobility a tiež študentské stáže cez program Erasmus+ na celý nadchádzajúci akad. rok 2017/2018 (mobility na zimný aj letný semester). 

Prihlasovanie trvá do 16. decembra 2016.

Prihlášku na mobilitu a stáž, zoznam príloh k prihláške, rovnako aj ďalšie potrebné informácie týkajúce sa prihlasovania nájdete na webovej stránke FiF UK v sekcii medzinárodné vzťahy (sekcia Výber študentov na Erasmus). 

International and Erasmus+ Day 2016

Oddelenie medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského každoročne organizuje International and Erasmus+ Day pre študentov všetkých fakúlt UK, ktorí majú v nadchádzajúcom akademickom roku záujem o realizáciu mobility či už v rámci programu Erasmus+ alebo iného mobilitného programu. International and Erasmus+ Day sa uskutoční dňa 12. 10. 2016 v čase 12:00 – 18:00 v priestoroch UPeCe  na  Mlynoch. Na stretnutí sa dozviete všetky dôležité informácie o tom, akým spôsobom a na akých zahraničných univerzitách je možné počas Vášho štúdia na UK absolvovať študijný pobyt.  

Kurzy slovanských jazykov pre verejnosť

Katedra slovanských filológií v zimnom semestri 2016/2017 opäť otvára kurzy slovanských jazykov pre verejnosť:

BULHARČINA – CHORVÁTČINA – MACEDÓNČINA – POĽŠTINA – SLOVINČINA – SRBČINA

pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých.

Trvanie kurzu: 19. septembra 2016 – 16. decembra 2016

Rozsah kurzu: 1x týždenne 2 vyučovacie hodiny (90 minút)
Deň a čas konania kurzu: po dohode s vyučujúcimi (počas zápisu)
Cena kurzu: 130 € (26 vyučovacích hodín)
Zápis: 19. 9. 2016 o 17.30 hod. v miestnosti č. 214, FiF UK, Gondova 2

Harmonogram kurzov:

Bulharský jazyk – utorok 18:30 | G 218

Chorvátsky jazyk 1 – utorok 16:00 | G 316

Chorvátsky jazyk 2 – pondelok 17:30 | G 24

Slovinský jazyk 1 – streda 17:00 | N 217

Slovinský jazyk 2 – utorok 17:30 | G 110

Srbský jazyk – utorok 17:15 | N 425

Ďalšie informácie
koordinátorka kurzov: PhDr. Alica Kulihová, PhD., kulihova@uniba.sk

Bozk (s) jazykom

Prednáška prof. Magdaleny Kostovej-Panajotovej, PhD.

Generálna tajomníčka UNESCO na Univerzite Komenského

Prednášky mim. prof. dr. Mojce Smolej

Katedra slovanských filológií FiF UK
a
Lektorát slovinského jazyka
Vás srdečne pozývajú na prednášky
mim. prof. dr. Mojce Smolej
z Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane, ktoré sa uskutočnia:

 

v pondelok, 25. 4. 2016 (9.05 – 10.35, G 208)
Častice v slovinskom spisovnom jazyku


v pondelok, 25. 4. 2016 (10.50 – 12.20, G 208)
Častice v slovinskom spisovnom jazyku


v stredu, 27. 4. 2016 (10.50 – 12.20, G 212)
Štylistika v dielach slovinského spisovateľa a dramatika Ivana Cankara


v stredu, 27. 4. 2016 (o 13.00, Veľvyslanectvo Slovinskej republiky, Ventúrska 5, Bratislava)

Prezentácia výstavy
Bozk (s) jazykom (gramatiky a slovníky slovinského jazyka od počiatkov do súčasnosti)

>>PDF pozvánka<<<

Informačné stretnutie o štipendijných programoch SAIA

V pondelok 25.4.2016 o 16.00 hod. v miestnosti G127 sa uskutoční stretnutie so zástupcami SAIA, ktorí predstavia ich štipendijné programy a podmienky účasti na nich. Tiež predstavia aktuálne novinky v programoch a ďalšie nové možnosti štúdia v zahraničí.

Prednášky doc. dr. Nataše Logar

Katedra slovanských filológií FiF UK

a

Lektorát slovinského jazyka

Vás srdečne pozývajú na prednášky

doc. dr. Nataše Logar

z Fakulty spoločenských vied Univerzity v Ľubľane, ktoré sa uskutočnia:

 

v stredu, 13. 4. 2016 (10.50 – 12.20, G 212)
Jazyková vybavenosť: slovinčina v digitálnej dobe


v stredu, 13. 4. 2016 (12.35 – 14.05, G 212)

Jazyková vybavenosť slovinčiny: jazykové zdroje pre všeobecných používateľov


v pondelok, 18. 4. 2016 (9.05 – 10.35, G 208)
Jazyková vybavenosť slovinčiny: jazykové zdroje pre všeobecných používateľov

Prednášky budú v slovinskom jazyku.

>>PDF pozvánka<<

Prednášky riadneho profesora dr. Toneho Smoleja

Katedra slovanských filológií FiF UK
a
Lektorát slovinského jazyka

Vás srdečne pozývajú na prednášky
riadneho profesora dr. Toneho Smoleja
z Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane, ktoré sa uskutočnia v:

utorok, 5. 4. 2016 (10.50 – 12.20, G212)
História slovinského komiksu


stredu, 6. 4. 2016 (17.40 – 19.55, G 207)
Úvod do problematiky, slovinský dramatik Anton Tomaž Linhart (1756 - 1795) v európskom kontexte


utorok, 12. 4. 2016 (10.50 – 12.20, G 212)
Slovinský šansón


stredu, 13. 4. 2016 (17.40 – 19.55, G 207)
Poézia slovinského romantického básnika Franceho Prešerna v európskom kontexte


utorok, 19. 4. 2016 (10.50 – 12.20, G 212)
Slovinská paródia


stredu, 20. 4. 2016 (17.40 – 19.55, G 207)
Prešernov epos Krst pri Savici (1835) v európskom kontexte, dielo Janeza Ciglera Šťastie v nešťastí (Sreča v nesreči, 1836)


utorok, 26. 4. 2016 (10.50 – 12.20, G 212)
Slovinský spisovateľ Žarko Petan (1929 – 2014) a jeho aforizmy


stredu, 27. 4. 2016 (17.40 – 19.55, G 207)
Slovinský spisovateľ Josip Jurčič (1844 – 1881) a jeho dielo v európskom kontexte

Prednášky budú v slovinskom jazyku.

>>PDF pozvánka<<

Rektorské voľno

Vážení študenti,

v súvislosti s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 udeľuje rektor Univerzity Komenského rektorské voľno pre študentov na piatok 4. marca 2016.

Za správnosť: Dano Madarás

Výsledky výberových konaní Erazmus +

Referát zahraničných vzťahov FiF UK oznamuje, že výberové konanie na mobility a stáže cez program Erasmus+ na akad. rok 2016/17 bolo ukončenéVýsledky výberového konania sú zverejnené na webe FiF UK v sekcii medzinárodné vzťahy – Erasmus+ - študenti - študenti vybraní na mobilitu/Erasmus pracovná stáž študentov.

Link: http://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti/

Referát zahraničných vzťahov bude vybraných študentov čoskoro kontaktovať a poskytne im ďalšie informácie týkajúce sa administrácie ich mobility.

Národný štipendijný program

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2016/2017

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2016 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2016/2017. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Štúdium sorabistiky na Lipskej univerzite

Nadácia pre srbský ľud vypisuje každý rok pre 3 študentov semestrálne štipendium na štúdium sorabistiky v Inštitúte sorabistiky v Lipsku.

Doba čerpania: 1 až 2 semestre (5 až 10 mesiacov)

Účel:
štúdium sorabistiky, t. j. hornej a dolnej lužickej srbčiny na Lipskej univerzite

Predpoklady:
- štúdium slavistiky alebo iného príbuzného odboru
- ukončenie 4. semestra / základného štúdia pre začiatok doplňujúceho štúdia
- skúšky v rámci základného štúdia musia byť ukončené (žiadosť/prihláška o - štipendium možno podať po 2. semestri)
- štúdium sa realizuje v lužičtine
- štúdium nie je podmienené znalosťou nemeckého jazyka 

Záujemcovia o štúdium by mali predložiť tieto doklady:
- doklad o zápise študenta na „domovskej univerzite“ s údajmi o študijnom smere
- posudok docenta s odporúčaním pre štipendijný pobyt za účelom štúdia sorabistiky
- štruktúrovaný životopis
- kópie vysvedčení o doterajších skúškach
- zámer/účel štipendijného pobytu a štúdia sorabistiky v Lipsku s uvedením ťažiskového študijného zamerania
- doklad o znalosti cudzích jazykov
- adresa, e-mailová adresa

Veková hranica: 32 rokov

Výška čerpania: 512,00 € mesačne, a na jeden semester príspevok na knihy vo výške 52,00 Eur

Pravidlá čerpania:
- podpora celého štúdia je vylúčená
- schválenie štipendia pre začiatočníkov nie je možné
- štipendium sa schvaľuje pre každého jednotlivca iba raz
- štipendium schválené pre určitý rok sa nedá preniesť do budúceho roka
- počas doplňujúceho štúdia by mal študent/študentka spracovať určitú tému k sorabistike, ktorú mu/jej určil docent

Žiadosti s potrebnými dokladmi treba predložiť Nadácii pre srbský ľud.

Adresa:
Stiftung für das sorbische Volk
Postplatz 2
02625 Bautzen.

Tel.: 03591/550 307 (kancelária) alebo 550 320 (M. Moosche)
Fax: 03591/42 8 11
E-mail: moosche-stiftung@sorben.com     

Uzávierka prihlášok: 31. marca 2016
Termín rozhodnutia: koniec apríla 

    

Kurzy slovanských jazykov pre verejnosť

Katedra slovanských filológií v letnom semestri 2015/2016 opäť otvára kurzy slovanských jazykov pre verejnosť:

BIELORUŠTINA – BULHARČINA – CHORVÁTČINA – POĽŠTINA – SLOVINČINA – SRBČINA

pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých.

Trvanie kurzu: 15. februára 2016 – 13. mája 2016
Rozsah kurzu: 1x týždenne 2 vyučovacie hodiny (90 minút)
Deň a čas konania kurzu: po dohode s vyučujúcimi (počas zápisu)
Cena kurzu: 130 € (26 vyučovacích hodín)
Zápis: 15. 2. 2016 o 17.30 hod. v miestnosti č. 214, FiF UK, Gondova 2

Na jednotlivé kurzy sa netreba prihlasovať vopred, stačí prísť na zápis. Kurzy sa budú otvárať iba v prípade, ak sa na ne prihlásia minimálne 2 záujemcovia.

Ďalšie informácie
koordinátorka kurzov: PhDr. Alica Kulihová, PhD., kulihova@uniba.sk

Serbian Language and Culture Workshop's contest for 10+10 SCHOLARSHIPS FOR SUMMER SCHOOL OF SERBIAN LANGUAGE AND CULTURE

July 16th – August 5th and August 6th –26th , 2016, Valjevo, Serbia

Who can apply for the scholarship?
University students of Serbian or other Slavic language/ literature/ culture on graduate and postgraduate studies are allowed to participate in the contest.

What is the purpose of the scholarship?
10 Scholarships are given for attending the program of the Summer School of Serbian Language and Culture from July 16th to August 5th, 2016, and another 10 from August 6th to 26th, 2016, in Valjevo, Serbia. The program includes:
1. 60 Serbian classes,
2. 30 culture classes,
3. Summer School materials,
4. accommodation in double rooms,
5. 5 excursions,
6. free Internet access in the school.

What does the scholarship cover?
The Workshop Scholarship Fund covers 50% of the Summer School fee (250€). The funds for the scholarships have been raised from different companies, entrepreneurs and individuals in Valjevo region who are interested in promoting Serbian language and culture. The students are responsible for the other 50% of the Summer School fee (250€) for which they should organize the payment through other funds and support organizations, or individually.

Are there any restrictions?
If students miss more than 6 language classes, and/or 3 culture classes, and/or 1 excursion, their scholarship and participation in the Summer School will be interrupted.

What documents are required?
Please send us the following:
1. a registration form (downloadable here),
2. a letter of recommendation from a professor of Serbian or other Slavic language/ literature/ culture. The letter should contain the official letterhead of your educational institute, with university/ college/ department stamp,
3. a letter of motivation in two copies: one written in student's native language and the other in Serbian (or English).
The documents should be sent to the e-mail address srpski@gmail.com or by fax to +381-11-3038-660

When is the deadline to apply?
Аpplications must be sent before February 29th, 2016. The final results of the scholarship contest will be published by March 15th, 2016. The Workshop will inform the winners and send the invitation letters by post and e-mail.

Please e-mail all your questions and comments to skola@srpskijezik.edu.rs for additional information on Summer School of Serbian Language and Culture 2016.

The International Summer School of Serbian Language, Culture and History at the Faculty of Philosophy of the University of Novi Sad

Grants

Foreign students studying Serbian Language and Literature as their major or secondary subject at departments of Slavonic studies in the transition countries are eligible to apply for a limited number of partial grants, which are provided by the Executive Council of the Autonomous Province of Vojvodina or the Faculty of Philosophy.

In such cases, students have to submit the following:

  • a filled-in application form, indicating that it is an application for a grant,
  • certificate from the university stating the applicant’s status,
  • letter of recommendation by a professor from the applicant’s university.

The material can be sent by email (scanned) to: centar@ff.uns.ac.rs or by regular post to the following address:

Filozofski fakultet / Faculty of Philosophy
Odsek za srpski jezik i lingvistiku / Department of Serbian Language and Linguistics
Centar za srpski jezik kao strani / Centre for Serbian as a Foreign Language
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija / Serbia

 

The application deadline is 30 April 2016.

The students who receive and accept a full/partial scholarship agree to accept the programme of the School entirely, which means that they are obliged to participate in all the curricular and extracurricular activities from the beginning until the end of the Summer School.

For more informations please visit website www.letnjaskolasrpskogjezika.com

ST NICOLAS SUMMER SCHOOL OF SERBIAN

This programme is aimed at all students of South Slavic Languages, especially those interested in Serbian language, who wish not only to improve their knowledge of Serbian but also to learn more about our culture, history and tradition. The course enables young people from all over the world to spend a quality time in Belgrade - vibrant capital city, taking part in classes but also in our well-planned social activities and excursions.

Our package programme includes:

·         25 lessons of Serbian a week from qualified teachers
·         1 full-day and 3 half-day excursions per week
·         A daytime and evening programme of social activities, sports, local visits and sightseeing
·         Airport transfers (on demand)
·         All course materials and a leaving certificate
·         Refreshments at school (cookies, juice, water, coffee, tea)

Course objectives
By the end of the course, the students will have:

·         improved their communication skills and be more confident and accurate in Serbian
·         experienced the buzz and vibrancy of Belgrade
·         learned about local sights, museums and culture
·         made new friends

Activities may include:

·         Belgrade Royal Palaces Tour
·         Visit to Belgrade Fortress Kalemegdan
·         Visit to Ada Ciganlija – an amazing natural resort, a favourite picnic spot, an outstanding sporting venue and a very populaar beach
·         Visit to Avala – a small mountain just outside Belgrade
·         Belgrade River Cruise
·         Visit to St Sava’s Temple and St Petka’s Church
·         Visit to the House of Flowers – the mausoleum and memorial Yugoslavia’s communist ruler Josip Broz Tito
·         Visit to the Residence of Princess Ljubica
·         Visit to the Museum of Nikola Tesla
·         Visit to the Ethnographic Museum
·         Visit to Skadarlija – a bohemian quarter

Course length: 2, 3 or 4 weeks
Number of lessons per week: 25 (5 lessons a day)
Group size: max. 8 students
Age groups: Children 8-12, Teens 13-18, Adults
One-to-one lessons: in Belgrade or via Skype
Start dates: 20 June, 4 July, 18 July, 1 August (plus one-to-one lessons throughout the year)

Levels: All
Course Fees: 2 weeks - 380€, 3 weeks - 570€, 4 weeks - 760€ (one-to-one lessons, 18€ per 45-min. class)
Payment: full amount by bank transfer no later than one week before the start of the course

Cancellation policy: A non-refundable booking fee of 50€ must be made at the time of application. Requests to withdraw from the course needs to be made in writing no less than one week before the start of the course. You will receive the refund minus the 50€ booking fee. We will not refund money for requests made less than one week before the start date. Our courses require a sufficient number of students to run. If a course is cancelled, the students who have paid the fees will be reimbursed fully.

The course fee does not include transport, accommodation or food. Although we do not provide accommodation and food, we may assist you in finding the options which suit you best. We pay 10 % commission to our partners for each student that comes to one of our courses.

After the course in Belgrade, the students may continue learning with us via Skype. Should you need any more information, please do not hesitate to contact us.

World on the move – and Europe? : Migration, Identity, Security

Prihlasovanie na mobility a stáže Erasmus+ otvorené!

Referát zahraničných stykov oznamuje, že od dnešného dňa je možné prihlasovanie na študentské mobility a tiež študentské stáže cez program Erasmus+ na celý nadchádzajúci akad. rok 2016/17 (na zimný aj letný semester mobility). Prihlasovanie trvá do 15. januára 2016.

Prihlášku na mobilitu a stáž, zoznam príloh k prihláške, rovnako aj ďalšie potrebné informácie týkajúce sa výberového konania nájdete na webovej stránke FiF UK v sekcii medzinárodné vzťahy (Erasmus+ - študenti - výber študentov na Erasmus).

Akadémia rómskych štúdií

Ústav etnológie SAV v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pripravuje konferenciu s workshopom pre odbornú verejnosť pod názvom Akadémia rómskych štúdií, ktorá sa bude konať v dňoch 11.-13.11. 2015 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Cieľom akadémie je jednak prezentovať najnovšie trendy z oblasti rómskych štúdií v Európe a tiež otvoriť pravidelný kurz (raz ročne) rómskeho jazyka pre odbornú verejnosť.

Prvý deň podujatia (11. 11. 2015) bude venovaný prednáškam popredných expertov romistov zo Slovenska, z Čiech a Fínska. Účasť prisľúbili uznávaní odborníci z romistických pracovísk v Európe (Kimmo Granqvist z Univerzity v Helsinkách, Viktor Elšík z Karlovej Univerzity v Prahe, Arne Mann a Tatiana Podolinská z Ústavu etnológie SAV v Bratislave), ktorí predstavia svoje výskumy a otvoria interdisciplinárnu diskusiu o najnovších trendoch v romistike. Prednášky budú otvorené pre verejnosť a uskutočnia sa v budove SAV na Klemensovej 19 v Bratislave, vo veľkej zasadačke na 5. poschodí od 13.00 hod.

Ďalšie dva dni akadémie (12. - 13. 11. 2015) budú venované kurzu rómčiny pre cca 30 vopred zaregistrovaných začiatočníkov. Kurz budú viesť traja lektori (jeden lingvista z ČR a dve rómske lektorky s praxou vyučovania rómčiny). Zaradenie kurzu rómskeho jazyka pre začiatočníkov vychádza zo skutočnosti, že veľká väčšina odborníkov (akademická sféra, tretí sektor, zamestnanci decíznej sféry), ktorí sa venujú rómskym štúdiám na Slovensku, neovládajú rómsky jazyk a jedným z kľúčových predpokladov pre hlbšie porozumenie tejto problematiky je aj základná znalosť jazyka cieľovej skupiny. Kurz sa uskutoční v tlačovej miestnosti Ministerstva vnútra SR na 2. poschodí a Pribinovej ulici č.2 v Bratislave od 9.00 hod. do 18.00 hod.

Pozor, nakoľko je na kurze obmedzený počet miest, je nevyhnutné sa vopred registrovať! Link na registráciu:
https://docs.google.com/forms/<wbr />d/<wbr />14uLPDMdCFMAbHkcVsI7Mr9txs5G3A<wbr />XoWq_2OqEsc0-c/viewform?edit_<wbr />requested=true. Registrácia je predĺžená do piatku (6. 11. 2015). Študenti majú zľavnený registračný poplatok na 20 eur. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na Ivanu Šusterovú (ivana.susterovasavba.sk).

Cyklus podujatí slovinistiky

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra slovanských filológií – Lektorát slovinského jazyka a kultúry

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave

a

slovinské vydavateľstvo Pivec

pozyvajú na cyklus podujatí, ktore sa uskutočnia 

v stredu 4. novembra 2015 

na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, Gondova ulica č. 2:

10.50 – 12.20 (miestnosť G 212)

red. prof. dr. Miran Štuhec: Slovinská krátka próza po roku 1980 

(prednáška v slovinskom jazyku)

13.00 – 14.00 (miestnosť G 212)

mag. Zoran Pevec: Urbánna poézia v Slovinsku v posledných desaťročiach

(prednáška v slovinskom jazyku)

16.00 – 18.00 (miestnosť G 236)

Literárno-hudobné vystúpenie

Literatúra: Andrej Brvar, Petra Kolmančič, Danica Križanič Müller, Zoran Pevec

Hudba: Tadej Vesenjak

International and Erasmus+ Day

Buď kreatívny a navrhni svojho Erazmus+ maskota!

Ročné štúdium na Univerzite v Regensburgu

Vážení študenti,

Spolková republika Bavorsko ponúka možnosť ročného štúdia na Univerzite v Regensburgu pre študentov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Prihlášky je možné zasielať do 1. decembra 2015.

Viac informácií o možnosti štúdia nájdete ne webovej stránke:

http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html

Utrecht Network Young Researchers' Grant

Vážení študenti,  od 12.10.2015 je otvorené výberové konanie pre tých z vás, ktorí majú záujem absolvovať študijný pobyt na zahraničnej vysokej škole v rámci UTRECHT NETWORK (univerzity v USA a Kanade). Prihlášky do výberového konania prosím zašlite ne Referát zahraničných stykov FiF UK, prípadne ich na referát doneste osobne. Uzávierka prihlášok je v pondelok 26.10.2015

Súčasťou prihlášky je:
- žiadosť o štúdium na (jednej) vybranej univerzite, 5-krát
- životopis, v angličtine, 5-krát, v ktorom uchádzač uvedie aj svoje doterajšie zahraničné pobyty súvisiace so štúdiom
- krátky motivačný list, v angličtine, 5-krát
- odporúčanie školiteľa diplomovej práce/vedúceho katedry či učiteľa, v angličtine, 1 originál a 4 kópie  
-  potvrdenie o jazykovej skúške z anglického jazyka, pri University of Ottawa aj francúzskeho jazyka (DELF/DALF a pod.); pri univerzitách v Gruzínsku, Južnej Kórei a na Taiwane stačí aj potvrdenie o spôsobilosti sledovať a pochopiť študijné materiály a prednášky v anglickom jazyku, toto potvrdenie vystaví učiteľ anglického jazyka/prednášajúci na príslušnej fakulte. Uznávaná jazyková skúška (TOEFL, IELTS) je ale pre študentov uchádzajúcich sa o pobyt v USA alebo Kanade NEVYHNUTNÁ

Viac informácií rovnako aj dokument žiadosti o štúdium nájdete na webovej stránke: http://uniba.sk/o-univerzite/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymena-medzi-un-a-usa

uniba.sk/o-univerzite/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymenne-pobyty-v-australii

Kurzy slovanských jazykov pre verejnosť

Katedra slovanských filológií v zimnom semestri 2015/2016 opäť otvára kurzy slovanských jazykov pre verejnosť:

BIELORUŠTINA – BULHARČINA – CHORVÁTČINA – POĽŠTINA – SLOVINČINA – SRBČINA

pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých.

Harmonogram kurzov:
Chorvátsky jazyk: štvrtok od 18.30, miestnosť G 208
Slovinský jazyk: utorok od 17.35, miestnosť G 411
Srbský jazyka: utorok od 17.50, miestnosť G 11

Trvanie kurzu: 21. septembra 2015 – 18. decembra 2015
Rozsah kurzu: 1x týždenne 2 vyučovacie hodiny (90 minút)
Deň a čas konania kurzu: po dohode s vyučujúcimi (počas zápisu)
Cena kurzu: 130 € (26 vyučovacích hodín)
Zápis: 21. 9. 2015 o 17.30 hod. v miestnosti č. 214, FiF UK, Gondova 2

Na jednotlivé kurzy sa netreba prihlasovať vopred, stačí prísť na zápis. Kurzy sa budú otvárať iba v prípade, ak sa na ne prihlásia minimálne 2 záujemcovia.

Ďalšie informácie
koordinátorka kurzov: PhDr. Alica Kulihová, PhD., kulihova@uniba.sk

Harmonogram štátnych skúšok 2014/2015

CHORVÁTSKY JAZYK A KULTÚRA

Bakalárske štúdium
Termíny:
20. 05. 2015 o 9.00 hod.
03. 06. 2015 o 9.00 hod.
26. 08. 2015 o 9.00 hod.

Na každý termín sa môžu prihlásiť maximálne 9 študenti. Študenti sa zapíšu na konkrétny termín aj u sekretárky katedry. 

Dňa 19. 5. 2015, 02. 06. 2015 a 25. 08. 2015 sa budú konať čiastkové skúšky (preklad, tlmočenie) so začiatkom od 9.00 hod.

Magisterské štúdium
Termíny:
13. 05. 2015 o 9.00 hod.
20. 05. 2015 o 9.00 hod.
26. 08. 2015 o 9.00 hod.

Študenti sa zapíšu na konkrétny termín aj u sekretárky katedry. 

Dňa 12. 5. 2015, 19. 05. 2015 a 25. 08. 2015 sa budú konať čiastkové skúšky (preklad, tlmočenie) so začiatkom od 9.00 hod.


BULHARSKÝ JAZYK A KULTÚRA

Magisterské štúdium
Termíny:
04. 06. 2015 o 9.00
26. 08. 2015 o 9.00

Študenti sa zapíšu na konkrétny termín aj u sekretárky katedry. 

Dňa 03. 06. 2015 a 25. 08. 2015 sa budú konať čiastkové skúšky (preklad, tlmočenie) so začiatkom od 9.00 hod.


STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Štátna skúška v študijnom programe pozostáva zo štyroch predmetov:

1. Obhajoba bakalárskej práce

2. Historické a filologické aspekty výskumu stredoeurópskeho priestoru

3. Prvý (slovanský jazyk)

4. Druhý (neslovanský/slovanský jazyk

Termíny jednotlivých predmetov štátnej skúšky:

13. mája 2015
Nemecký jazyk a reálie
Čas a miesto konania: 9.00 hod., miestnosť G 212

 

21. mája 2015
Obhajoby bakalárskych prác
Čas a miesto konania: 8.00 – 9.00 hod., pracovňa školiteľa

Historické a filologické aspekty výskumu stredoeurópskeho priestoru
Čas a miesto konania: 9.00 hod., miestnosť G 212

 

28. mája 2015
Slovinský jazyk a reálie
Čas a miesto konania: 9.00 hod., miestnosť G 212

 

4. júna 2015
Poľský jazyk a reálie
Čas a miesto konania: 9.00 hod., miestnosť G 212

 

VŠEOBECNÉ POKYNY 

Na konkrétny termín štátnej bakalárskej skúšky sa treba prihlásiť do 30. apríla 2015 podaním prihlášky cez podateľňu FiF UK (tlačivo nájdete na www.fphil.uniba.sk > Štúdium > Študent > Bakalárske a magisterské Štúdium > Záverečné práce > Prihláška na štátnu skúšku), a zároveň je potrebné poslať e-mail na sekretariát KSF, KSJ a KSLaLV (ksj@fphil.uniba.sk) s uvedením mena, študijného programu a štátnicových predmetov. Odvolať prihlášku je možné len písomnou formou na katedre najneskôr 7 dní pred konaním štátnej skúšky. Ak sa študent z vážnych a preukázateľných dôvodov na štátnej skúške nemohol zúčastniť, ospravedlní sa komisii písomne prostredníctvom študijného oddelenia do 3 pracovných dní po termíne konania štátnej skúšky.

Prednášky mimoriadneho profesora dr. Hotimira Tivadara

Katedra slovanských filológií FiF UK
Lektorát slovinského jazyka

Vás srdečne pozývajú na prednášky mimoriadneho profesora dr. Hotimira Tivadara, ktoré sa uskutočnia v:

pondelok, 23. 2. 2015 o 9.05 – 10.35 G 212
pondelok, 23. 2. 2015 o 10.50 – 12.20 G 212
utorok, 24. 2. 2015 o 12.35 – 14.05 N 315

Dr. Hotimir Tivadar sa zaoberá všeobecnými otázkami hovoreného jazyka a reči. Pri svojej pedagogickej práci na Filozofickej fakulte v Ľubľane sa venuje aj problematike syntaxe, morfológie a normatívnosti slovinského jazyka. Intenzívnu pozornosť venuje najmä mediálnemu diskurzu, úlohe médií a analýze vystúpení hlásateľov RTV Slovenija. Posledných päť rokov sám aktívne spolupracuje na vzdelávaní a príprave hlásateľov verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Je autorom viacerých vedeckých a odborných článkov doma i vo svete. Spolupracuje najmä s fonetikmi a jazykovedcami v slovanskom svete (napr. Praha, Toruň, Záhreb).

Foneticko-fonologické osobitosti slovinského spisovného jazyka v porovnaní so slovenským jazykom.

Osobitosti slovinských foném (segmentálna úroveň)

Osobitosti slovinského prízvuku (suprasegmentálna úroveň)

1. blok (základy a nadstavba): Prehľad slovinských foneticko-fonologických zákonitostí a ich porovnanie s inými jazykmi, najmä so slovenčinou. Prednášajúci predstaví celý slovinský hláskoslovný systém v porovnaní so slovenčinou ako príbuzným, no napriek tomu odlišným slovanským jazykom, uskutoční sa i (rečová) analýza rôznych foriem prejavu (od jazyka médií po parlamentárne prejavy), pozornosť bude venovaná i artikulácii a interpretácii rôznych druhov textov, zmysluplnému zdôrazňovaniu a primeranému intonačnému priebehu v texte a jeho jednotlivých častiach, príprave vlastného hovoreného textu, zhodnoteniu a zhrnutiu prečítaných textov.

Spisovný jazyk vo verejnom prejave

2. blok: Druhý blok prednášok bude zahŕňať problematiku spisovného jazyka v Slovinsku a kontrastívnu analýzu s česko-slovenským priestorom tak z historického, ako i zo súčasného hľadiska. V tomto bloku bude pozornosť venovaná ortograficko-ortoepickej problematike vzhľadom na aktuálne hovorené a písané texty.

PDF verzia pozvánky