Schválené témy diplomových prác: 2024 - 2025

II. (magisterský) stupeň: Filozofia / Učiteľstvo filozofie v kombinácii

Témy schválené garantom ŠP dňa 3. 5. 2024

prof. PhDr. Višňovský Emil, PhD.

Teleological aspect of educational philosophy

Rorty´s “Mirror” (An Investigation of Rorty´s Metaphilosophy)

Sociálna filozofia Michela Foucaulta

prof. PhDr. Plašienková Zlatica, PhD.Fenomén smrti ako filozofický problém
prof. Chabada Michal, PhD.Prirodzené a morálne dobro: komparácia prístupov T. Akvinského a J. Finnisa
  
Mgr. Róbert Maco, PhD.

Interpretácia a reflexia filozofie Friedricha Nietzscheho v diele Georgea Bataillea
   
Mgr. Machaj Ján, PhD.Stratégie výučby filozofie v rámci predmetu občianska náuka