Záverečné práce

Náležitosti záverečnej práce

Záverečné práce (bakalárske a diplomové) definuje článok 14 Študijného poriadku Fif UK v Bratislave a základné náležitosti, ktoré musí záverečná práca spĺňať, stanovuje Vnútorný predpis č. 32/2023 Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave. Prílohy: (formát pdf, formát docx). 

Podrobné informácie o náležitostiach a odovzdávaní záverečných prác nájdete na stránke fakulty v sekcii Základné náležitosti odovzdávania záverečných prác.

Záverečné práce sa odovzdávajú elektronicky.

Výber témy a vedúceho práce

Súčasťou študijnej aktivity pri vypracovaní záverečnej práce je aj výber témy. Navrhované témy vypisujú vyučujúci Katedry anglistiky a amerikanistiky na webe KAA (pozri nižšie) najneskôr do 15.5.

Študenti si môžu navrhnúť aj vlastnú tému práce, ktorú prekonzultujú s príslušným členom katedry pred jej schválením a zverejnením. 

Termíny

Študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia, ktorí sa rozhodli písať v nasledujúcom akademickom roku záverečnú prácu na Katedre anglistiky a amerikanistiky, musia kontaktovať niektorého z členov katedry a sformulovať tému najneskôr do 26.5. 2024.

Po dohode s vedúcim záverečnej práce sa nahlásia na sekretariáte katedry najneskôr do 30. júna.

Do konca septembra akademického roka, v ktorom sa bude záverečná práca obhajovať, je potrebné sformulovať presný názov práce, ktorý je súčasťou zadania záverečnej práce vkladaného do AISu. Po schválení zadania je zmena názvu možná len na základe písomnej žiadosti, ktorú musí schváliť školiteľ a garant študijného programu.

Témy závereč. prác v prebiehajúcom AR

Zoznam tém (prihlásenie cez konto UK)

Témy závereč. prác pre AR 2024/25

Zoznam navrhovaných tém (prihlásenie cez konto UK)