Záverečné práce

Náležitosti záverečnej práce

Záverečné (bakalárske a diplomové) práce definuje článok 26 Študijného poriadku Fif UK v Bratislave a základné náležitosti, ktoré musí záverečná práca spĺňať, stanovuje Vnútorný predpis č. 7/2018.

Podrobné informácie nájdete v sekcii Základné náležitosti odovzdávania záverečných prác.

Pri záverečných prácach sa silno odporúča obojstranná tlač.

Výber témy a vedúceho práce

Súčasťou študijnej aktivity pri vypracovaní záverečnej práce je aj výber jej témy. Odporúčané témy vypisujú vyučujúci Katedry anglistiky a amerikanistiky, a to v zmysle čl. 26 ods. 4 Študijného poriadku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študenti si môžu navrhnúť aj vlastnú tému práce, ktorú prekonzultujú s príslušným členom katedry.

Termíny

Tí študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia, ktorí sa rozhodli písať v akademickom roku 2020/2021 záverečnú prácu na Katedre anglistiky a amerikanistiky a ktorí doteraz nekontaktovali žiadneho z členov katedry, tak musia urobiť najneskôr do 30. júna 2020.

Po dohode s vedúcim záverečnej práce sa zahlásia na sekretariáte katedry najneskôr do 30. júna 2020.

Do konca septembra akademického roka, v ktorom sa bude záverečná práca obhajovať, je potrebné sformulovať presný názov práce, ktorý je súčasťou zadania záverečnej práce. Po schválení zadania je zmena názvu možná len na základe písomnej žiadosti, ktorú musí schváliť školiteľ a vedúci katedry.

Témy závereč. prác

Zoznam navrhovaných tém (prihlásenie cez konto UK)