Kritériá hodnotenia

Účinné od 17. februára 2014

Druhy hodnotenia

Kontrola štúdia a hodnotenie študijných výsledkov sa na katedre uskutočňuje:

 

A) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti semestra (priebežné hodnotenie)

Pod priebežným hodnotením sa rozumie vážený priemer dosiahnutých výsledkov podľa kritérií určených učiteľom za celý semester, to znamená, že zlyhanie v jednom z kritérií hodnotenia počas semestra nemôže študentovi obmedziť právo byť hodnotený z ostatných kritérií, ani mu obmedzovať právo pokračovať v štúdiu v danom kurze až do konca semestra.

Podľa Študijného poriadku FiF UK, Čl. 22, ods. 2a) musí byť 50 % priebežného hodnotenia realizované do konca siedmeho týždňa výučby a 50 % do konca výučby v príslušnom semestri. Konkrétny spôsob kontroly štúdia a termínov a spôsobu vyhodnotenia kontroly oznámi učiteľ v prvom týždni semestra.

Predmet sa považuje za úspešne absolvovaný, ak študent získa hodnotenie A až E. Pri priebežnom hodnotení nemá študent právo na opravný termín (ŠP, Čl. 23, ods. 4).

 

B) skúškou za dané obdobie štúdia (záverečné hodnotenie)

Ak si absolvovanie kurzu vyžaduje aj skúšku, študent má právo zapísať sa na ňu, len ak v priebežnom hodnotení získal minimálne známku E. Študent má právo na jeden riadny a dva opravné termíny, pri opakovanom zápise len na jeden riadny a jeden opravný termín (ŠP Čl. 23, ods. 4).

Stupnica

Na katedre sa vo všetkých kurzoch uplatňuje jednotná stupnica hodnotenia:

A ... 100 – 92 (vynikajúce výsledky s minimálnymi chybami)

B ... 91 – 84 (nadpriemerný štandard s niekoľkými chybami)

C ... 83 – 76 (priemerné výsledky s väčším množstvom chýb)

D ... 75 – 68 (prijateľné výsledky, ale so značnými nedostatkami)

E ... 67 – 60 (výsledky spĺňajú len minimálne kritériá)

Fx ... 59 – 0 (vyžaduje sa ďalšia práca a opakovanie kurzu)

 

Študijný poriadok

Študijný poriadok Filozofickej fakulty UK nájdete tu.

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave nájdete tu.