Doplňujúce pedagogické štúdium

<output>Všetky informácie k organizácii DPŠ pre novoprijatých budú poskytnuté v rámci prvého stretnutia, ktorého termín zverejníme tu.</output>

<output>

šetky informácie k organizácii DPŠ pre novoprijatých budú poskytnuté v rámci prvého stretnutia, ktorého termín zverejníme tu.

 

</output>

<output>

šetky informácie k organizácii DPŠ pre novoprijatých budú poskytnuté v rámci prvého stretnutia, ktorého termín zverejníme tu.

 

</output>

<output>šetky informácie k organizácii DPŠ pre novoprijatých budú poskytnuté v rámci prvého stretnutia, ktorého termín zverejníme tu.</output>Všeobecné informácie

Organizácia DPŠ 2022-2023

Výučba pre denných študentov (základný + rozširujúci modul) začína 19. 9. 2022 podľa rozvrhu jednotlivých predmetov.

Prvé stretnutie externých študentov (základný + rozširujúci modul) bude 1. 10. 2022 (sobota) v MS TEAMS o 10.00 hod. a 11.00 hod.:

-   o 10:00 hod. prebehne inštruktáž pre študentov základného modulu

-  o 11:00 hod. prebehne inštruktáž pre študentov rozširujúceho modulu.


Návod na používanie MS TEAMS

Organizačné pokyny pre prijatých 2022/2023

Harmonogram stretnutí ZM (externá forma) v zimnom semestri 

Harmonogram stretnutí ZM (externá forma) v letnom semestri 

 

 

Všeobecné informácie k DPŠ

Filozofická fakulta UK realizuje v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doplňujúce pedagogické štúdium v dennej aj externej forme.

 DPŠ sa riadi smernicou - Vnútorný predpis FiF UK č. 9/2020 Smernica dekana fakulty o realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia

 

Od AR 2020/2021 je DPŠ rozdelené do dvoch modulov: Základný modul DPŠ je dvojsemestrálny, Rozširujúci modul DPŠ je dvojsemestrálny.

 

Predmety a študijné plány

Študijný plán - Základný modul DPŠ

Študijný plán - Rozširujúci modul DPŠ 

Výučbu predmetov:

- z pedagogického základu učiteľstva zabezpečuje Katedra pedagogiky a andragogiky,
- z psychologického základu učiteľstva zabezpečuje Katedra psychológie,

- vedenie a oponovanie záverečných prác základného modulu zabezpečuje Katedra pedagogiky a andragogiky

- odborovej didaktiky / didaktiky predmetu, vedenie a oponovanie záverečných prác z predmetovej / odborovej didaktiky a pedagogickú prax 1 a 2 (rozširujúci modul) zabezpečujú katedry, ktoré daný odbor vyučujú.

 

Ak študent študuje na viacerých rozš. moduloch, musí splniť viaceré študijné plány.

V prípade ďalších otázok k obsahu štúdia kontaktujte príslušného koordinátora DPŠ.

 

Záverečné práce DPŠ

HARMONOGRAM ADMINISTRÁCIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC DPŠ

Zverejnenie tém záverečných prác pre základný a rozširujúci modul

do 31. 10. 2022

Prihlásenie študenta na tému u konzultanta

do 15. 11. 2022

Vloženie zadaní do akademického informačného systému (konzultant)

15. 12. 2022

V prípade, že študent študuje na napr. 2 rozširujúcich moduloch, píše dve záverečné práce a musí absolvovať obhajoby 2x (z každej aprobácie).

Záverečná skúška

Všetky informácie sú dostupné tu.

 

Koordinátori DPŠ

 

 

ZÁKLADNÝ MODUL

REALIZUJÚCA KATEDRA

KOORDINÁTOR / KA

 

Katedra psychológie

PhDr. Gabriela Herényiová, CSc .

 

Katedra pedagogiky a andgragogiky

Mgr. Janka Medveďová, PhD.

ROZŠIRUJÚCI MODUL

REALIZUJÚCA KATEDRA

KOORDINÁTOR / KA

anglický jazyk

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Linda M. Steyne, PhD.

dejepis

Katedra všeobecných dejín

Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

francúzsky jazyk

Katedra romanistiky

Mgr. Zuzana Puchovská, PhD.

grécky jazyk

Katedra klasickej a semitskej filológie

Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

hudobná veda

Katedra muzikológie

Doc. PhDr. Jana Bartová, PhD.

latinský jazyk

Katedra klasickej a semitskej filológie

Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.

mediálne a informačné štúdiá a knihovníctvo

Katedra knižničnej a informačnej vedy

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.

nemecký jazyk

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

Mgr. Monika Šajánková, PhD.

pedagogika

Katedra pedagogiky a andgragogiky

Mgr. Janka Medveďová, PhD.PaeDr. Darina Dvorská, PhD.

psychológia

Katedra psychológie

PhDr. Gabriela Herényiová, CSc .

slovenský jazyk a literatúra

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy / Katedra slovenského jazyka

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. /

Mgr. Katarína Muziková, PhD.

španielsky jazyk

Katedra romanistiky

doc. Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.

taliansky jazyk

Katedra romanistiky

PaedDr. Zora Cardia Jačová, PhD.

umenie a kultúra

Katedra dejín výtvarného umenia

Mgr. Viera Bartková, PhD.

čínsky jazyk Katedra východoázijských štúdií Prof. Mgr. Jana Benická, PhD.
maďarský jazyk Katedra maďarského jazyka Mgr. Szilárd Sebők, PhD.