Doplňujúce pedagogické štúdium

<output>Všetky informácie k organizácii DPŠ pre novoprijatých budú poskytnuté v rámci prvého stretnutia, ktorého termín zverejníme tu.</output>

<output>

šetky informácie k organizácii DPŠ pre novoprijatých budú poskytnuté v rámci prvého stretnutia, ktorého termín zverejníme tu.

 

</output>

<output>

šetky informácie k organizácii DPŠ pre novoprijatých budú poskytnuté v rámci prvého stretnutia, ktorého termín zverejníme tu.

 

</output>

<output>šetky informácie k organizácii DPŠ pre novoprijatých budú poskytnuté v rámci prvého stretnutia, ktorého termín zverejníme tu.</output>Všeobecné informácie

Organizácia DPŠ 2021-2022

Výučba pre denných študentov (základný + rozširujúci modul) začína 20. 9. 2021 podľa rozvrhu. Prvé stretnutie externých študentov (základný + rozširujúci modul) bude 25. 9. 2021 (sobota) v MS TEAMS o 10.00 hod. a 11.00 hod.

Podrobné informácie

Harmonogram stretnutí ZM (externá forma) v zimnom semestri

Všeobecné informácie k DPŠ

Filozofická fakulta UK realizuje v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doplňujúce pedagogické štúdium v dennej aj externej forme.

 DPŠ sa riadi smernicou - Vnútorný predpis FiF UK č. 9/2020 Smernica dekana fakulty o realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia

 

Od AR 2020/2021 je DPŠ rozdelené do dvoch modulov: Základný modul DPŠ je dvojsemestrálny, Rozširujúci modul DPŠ je dvojsemestrálny.

 

Predmety a študijné plány

Študijný plán - Základný modul DPŠ

Študijný plán - Rozširujúci modul DPŠ 

Výučbu predmetov:

- z pedagogického základu učiteľstva zabezpečuje Katedra pedagogiky a andragogiky,
- z psychologického základu učiteľstva zabezpečuje Katedra psychológie,

- odborovej didaktiky / didaktiky predmetu, vedenie a oponovanie záverečných prác z predmetovej / odborovej didaktiky a pedagogickú prax 1 a 2 zabezpečujú katedry, ktoré daný odbor vyučujú.

V prípade ďalších otázok k obsahu štúdia kontaktujte príslušného koordinátora DPŠ.

 

Koordinátori DPŠ

 

 

ZÁKLADNÝ MODUL

REALIZUJÚCA KATEDRA

KOORDINÁTOR / KA

 

Katedra psychológie

PhDr. Gabriela Herényiová, CSc .

 

Katedra pedagogiky a andgragogiky

Mgr. Janka Medveďová, PhD.

ROZŠIRUJÚCI MODUL

REALIZUJÚCA KATEDRA

KOORDINÁTOR / KA

anglický jazyk

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Linda M. Steyne, PhD.

dejepis

Katedra všeobecných dejín

Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

francúzsky jazyk

Katedra romanistiky

Mgr. Zuzana Puchovská, PhD.

grécky jazyk

Katedra klasickej a semitskej filológie

Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

hudobná veda

Katedra muzikológie

Doc. PhDr. Jana Bartová, PhD.

latinský jazyk

Katedra klasickej a semitskej filológie

Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.

mediálne a informačné štúdiá a knihovníctvo

Katedra knižničnej a informačnej vedy

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.

nemecký jazyk

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

Mgr. Monika Šajánková, PhD.

pedagogika

Katedra pedagogiky a andgragogiky

Mgr. Janka Medveďová, PhD.PaeDr. Darina Dvorská, PhD.

psychológia

Katedra psychológie

PhDr. Gabriela Herényiová, CSc .

slovenský jazyk a literatúra

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy / Katedra slovenského jazyka

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. /

Mgr. Katarína Muziková, PhD.

španielsky jazyk

Katedra romanistiky

doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

taliansky jazyk

Katedra romanistiky

PaedDr. Zora Cardia Jačová, PhD.

umenie  kultúra

Katedra dejín výtvarného umenia

Mgr. Viera Bartková, PhD.