Aktuality

Témy záverečných prác DPŠ ZM na AR 2021/2022

Zverejňujeme témy záverečných prác pre študentov DPŠ štúdia základného modulu na AR 2021/2022.

KPA má zástupcu v študentskej časti Akademického senátu UK

 

Dňa 13.10.2021 sa na Filozofickej fakulte UK konali voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.

Do študentskej časti AS UK sa za FiF UK s druhým najvyšším počtom hlasov ako zástupca dostal náš študent druhého ročníka učiteľstva aprobácie Pedagogika - Slovenský jazyk Damián Samuel Ovečka.

 

Srdečne blahoželáme!

 

 

 

 

Pozvaná prednáška Zuzany Sojkovej

plagát podujatia: © T. Zaťková (2021)

V spolupráci s Teach for Slovakia vás pozývame na prednášku Z Bratislavy do Keceroviec. Diverzita a konflikty v triede: úloha pedagogickej komunikácie určenej nielen poslucháčom kurzu Pedagogická komunikácia a príbuzných disciplín, ale všetkým, ktorých zaujíma téma diverzity a konfliktov v školských triedach. 

Mgr. Zuzana Sojková

 

Kedy?

6.10.2021
14:20 hod. – 15.50 hod.

 

Kde?

v učebni č. G 24 

 

Tešíme sa na vás!

doc. Ľ. Sejčová: Šikanovanie a kyberšikanovanie v škole (2021)

návrh obálky: © Vydavateľstvo UK

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,  

Predstavujeme vám novú vedeckú publikáciu doc. PhDr. Ľuboslavy Sejčovej, CSc., ktorá vyšla vo Vydavateľstve UK a zaoberá sa mimoriadne aktuálnou témou Šikanovanie a kyberšikanovanie v škole (2021).

Monografia reaguje na nové formy šikanovania medzi dospievajúcimi v podobe kyberšikanovania a jeho predchádzania. Všetky tieto poznatky sú dnes potrebné na to, aby sme vedeli predchádzať tomuto negatívnemu javu, ktorý sa môže skrývať za múrmi našich škôl.  

Prečo si deti ubližujú?

Ako reagovať, keď sa šikanovanie deje?

Ako ochrániť obeť a zastaviť i ovplyvniť aktéra?

Ako má reagovať učiteľ a škola i celá spoločnosť?

 

..to sú niektoré z otázok, ktorých odpovede hľadajte v monografii doc. Ľuboslavy Sejčovej. 

Zoznam predmetov vyučovaných KPA v AR 2021/2022 ONLINE

Zverejňujeme zoznam predmetov, ktoré sa v AR 2021/2022 budú vyučovať ONLINE cez MS Teams:

 

A-buSZ-003 Teoretické základy výchovy: prednášku vedie Dr. Medveďová

Pondelok 8:10 - 8:55 hod.

 

A-moPE-034 Predškolská pedagogika: kurz vedie Dr. Hrćan

Pondelok 10:50-11:35 hod. prednáška + aj online seminár od 11:40-12:25 hod. 

 

A-buSZ-017 Školský manažment: prednášku vedie doc. Sejčová

Piatok 14:20-15:05 hod.

 

Všetky ostatné predmety v rozvrhu budú realizované prezenčne. 

Témy diplomových prác na AR 2021/2022

Zverejňujeme témy diplomových prác na akademický rok 2021/2022 pre študentov odboru Pedagogika:

Školiteľka: doc. PhDr. Ľuboslava SEJČOVÁ, CSc.

1.     Príčiny a následky patologického hráčstva a možnosti prevencie

2.     Behaviorálne závislosti a ich prevencia vzniku u mladých ľudí

3.     Riziko vzniku závislosti od počítača a internetu u detí a mládeže

 

Školiteľka: Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD.

1.     Pedagogické dielo Petra Vajcika

2.     Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom

 

Školiteľka: PhDr. Silvia ŤUPEKOVÁ DONČEVOVÁ, PhD.

1.     Školská mediácia v sociálnopedagogickej teórii a praxi

2.     Vnímanie učiteľského povolania vysokoškolskými študentmi pedagogiky a učiteľstva na Slovensku

3.     Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom

 

Školiteľka: PaedDr. Darina DVORSKÁ, PhD.

1.     Metodologický profil časopisu Pedagogická revue od roku 2003 do 2010 a od roku 2016 do 2019

2.     Premeny rodičovského vzdelávania na Slovensku po roku 1989

 

Školiteľ: Mgr. Martin DROŠČÁK, PhD.

1.     Vybrané problémy začínajúcich triednych učiteľov

2.     Vybrané problémy začínajúcich riaditeľov škôl

3.     Vplyv výchovného štýlu v rodine a školského výkonu na sebahodnotenie žiaka

 

Školiteľka: Mgr. Zuzana HRĆAN, PhD.

1.     Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom

 

Školiteľ: doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc.

1.     Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom

2.     Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom

 

Školiteľka: PhDr. Lea SZABOVÁ ŠÍROVÁ, PhD.

1.     Komunitné centrá a ich sociálno-edukačné poslanie

2.     Edukačné aspekty činnosti svojpomocných skupín

3.     Téma podľa návrhu a dohode, schválená školiteľom

 

Po zvážení a výbere témy diplomovej práce, vypíšte prihlášku a pošlite ju e-mailom Vášmu školiteľovi a v kópii aj študijnej poradkyni, Dr. Hrćan do 25. septembra 2021.

Témy bakalárskych prác na AR 2021/2022

Zverejňujeme nové témy bakalárskych prác na akademický rok 2021/2022 pre študentov andragogiky (boAG):

 

Školiteľ: doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc.

1.     Andragogické aspekty plánovania a rozvoja ľudských zdrojov v podniku

2.     Kompetencie špecialistu pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov

3.     Kariérne a profesijné poradenstvo

4.     Talentmanažment a rozvoj kariéry

5.     Manažment vzdelávania v podniku

6.     Sebavzdelávanie ako súčasť rozvoja zamestnancov

7.     Manažment rozvoja zamestnancov

8.     Výchova a vzdelávanie dospelých vo vybranej krajine

 

Školiteľka: PhDr. Lea SZABOVÁ ŠÍROVÁ, PhD.

1.     Sebarozvoj dospelého človeka v teórii vybranej osobnosti psychológie

2.     Skúsenosti inštitúcií sociálnej pomocí dospelých (podľa vlastného výberu) s edukačnými aktivitami

 

Školiteľka: Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD.

1.     Ciele, formy a prostriedky ľudovýchovnej činnosti v prvej polovici 19. storočia

2.     Ochotnícke divadlo na Slovensku ako prostriedok ľudovýchovných aktivít

3.     Téma z dejín výchovy a vzdelávania dospelých, podľa vlastného výberu po dohode so školiteľom

 

Po zvážení a výbere témy bakalárskej práce, vypíšte prihlášku a pošlite ju e-mailom Vášmu školiteľovi a v kópii aj študijnej poradkyni, Dr. Hrćan. Termín zaslania prihlášky je do 31. mája 2021.

Výsledky ŠVOK 2021 v odbornej sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy

Dňa 29.4.2021 od 13:00 hod. sa uskutočnilo katedrové kolo Študentskej Vedeckej Odbornej Konferencie: ŠVOK 2021 v odbornej sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy.

 

Prihlásené ŠVOK práce na rok 2021 v sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy boli výsledkom úsilia, múdrosti a tvorivosti našich študentov. Všetky tohtoročné prihlásené práce boli kvalitné a inšpiratívne. Napriek obmedzeniam sa v online učebni FiF UK na podujatí zišlo hojné publikum. Študenti podporili svojich spolužiakov a spolu s ďalšími členmi katedry si mohli vychutnať podnetné konferenčné popoludnie.

Odborná komisia, ktorú tvorili doc. PhDr. Július Matulčík, CSc., PaedDr. Darina Dvorská, PhD. pod vedením s pani doc. PhDr. Ľuboslavy Sejčovej, CSc. sa pri posudzovaní prác jednohlasne zhodla:

 

1 miesto: Mgr. Andrea SmolkováMetodologický profil časopisu Predškolská výchova od  roku 2014 po súčasnosť

2 miesto: Samuel Damián OvečkaVarovný prst voči dištančnému vzdelávaniu! 

3 miesto: Bc. Eva PopíkováPrezentácia učiteľskej profesie v slovenských médiách 

 

Oceneným študentkám a študentovi srdečne blahoželáme!