Aktuality

Harmonogram štátnych záverečných skúšok: jarný termín AR 2022/2023

Štátne záverečné skúšky
v jarnom termíne AR 2022/2023 
sa na Katedre pedagogiky a andragogiky
budú realizovať v dňoch:

29.5.2023 a 30.5.2023 Obhajoby bakalárskych prác - Harmonogram

31.5.20231.6.2023 Štátne zverečné skúšky moPE - Mgr. stupeň štúdia jednoodboru Pedagogika: Obhajoba diplomovej práce, Pedagogické poradenstvoPredškolská pedagogika a Sociálna pedagogika - Harmonogram

12.6.202314.6.2023 Záverečné skúšky DPŠ štúdia základný modul: Pedagogický základ učiteľstva a Obhajoba záverečnej práce ZM DPŠ 

Harmonogram ŠZS DPŠ 12.6.2023

Harmonogram ŠZS DPŠ 13.6.2023

Harmonogram ŠZS DPŠ 14.6.2023

Štátne záverečné skúšky na KPA sa budú realizovať prezenčnou formou v učebni G 207 na 2 poschodí podľa poradia zverejného v harmonogramoch.

Výsledky ŠVOK 2023 v odbornej sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy

Dňa 5.5.2022 od 13:30 hod. sa v učebni G 207 konalo katedrové kolo Študentskej Vedeckej Odbornej Konferencie: ŠVOK 2023 v odbornej sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy.

Prihlásené ŠVOK práce na rok 2023 v sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy boli výsledkom úsilia i tvorivosti našich študentov. Všetky prihlásené práce boli kvalitné a inšpiratívne. Študenti podporili svojich spolužiakov a spolu s ďalšími členmi katedry si mohli vychutnať podnetné konferenčné popoludnie.

Odborná komisia, ktorú tvorila prof. Adrina Wiegerová, doc. Ľuboslava Sejčová, doc. Július Matulčík a dr. Janka Medveďová sa zhodla na výsledkoch:

1. Molnár, Adam - Budiačová Renáta - Cabadajová Mária - Garaiová Paulína: Intervenčný program u žiakov prvého ročníka Duálnej akadémie 

2. Ptačinová Dominika: Prevencia kybergroomingu u detí a mládeže 

3. Blašková Laura: Transformácia školského systému po roku 1989 v krajinách V4 doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc., Mgr. Janka Medveďová, PhD. pod vedením s pani doc. PhDr. Ľuboslavy Sejčovej, CSc. sa pri posudzovaní prác jednohlasne zhodla:

Oceneným študentkám a študentovi srdečne blahoželáme!

Stanovisko Katedry pedagogiky a andragogiky k tvrdeniam pani prof. Potočárovej

Členov Katedry pedagogiky a andragogiky úprimne mrzia nepravdivé informácie prof. Potočárovej, ktoré publikovala v rozhovore pre denník Postoj (26.3.2023), no radi by sme ako bývalí kolegovi a členovia akademickej obce slušne, zmierlivo a vecne uviedli pár faktov a urobili bodku za medializáciou tohto článku. 

Stav na katedre do 31.8.2021: 

1. Prof. Potočárovú nikto z katedry ani z fakulty nevyštval. Naopak, odišla z vlastného rozhodnutia koncom akademického roka 2020/21. Mrzelo nás to, pretože naše študijné odbory odchod garantky ohrozil. 

2. Do roku 2022 na odborné zabezpečenie programu stačil jeden profesor a dvaja docenti, dnes sú požiadavky zvýšené až na piatich garantov pre magisterské programy. Je teda zrejmé, že na katedre muselo dôjsť k zásadným personálnym i koncepčným premenám. 

3. Tzv. učiteľský základ garantujú kolegovia z inej fakulty, preto nerozumieme výčitkám pani profesorky vo vzťahu ku katedre. 

4. Publikačná činnosť pani profesorky sa v medzinárodných databázach WoS a ani Scopus nevyskytuje. Jej H-index vo WoS je nula. Katedre bol v minulosti vyčítaný nízky presah publikačného významu v medzinárodnom rozsahu. 

5. Práve pani profesorka (ako jediná s týmto titulom na katedre) mala byť nositeľkou udržateľnosti vedeckej línie pedagogiky. Rozvíjať vedu sa dá i mimo rozvoja študijných programov (ak s ich koncepciou nebola spokojná). 

Stav na katedre od 1.9.2022:

1. Katedra sa začala rozvíjať na grantovej a výskumnej úrovni - aktuálne je riešiteľským pracoviskom 3 projektov VEGA a 1 celouniverzitného rozvojového projektu, 2 projektov Erasmus + Strategické/Kooperačné partnerstvá a aktuálne je podaná žiadosť o APVV projekt v oblasti pedagogiky. 

2. Výrazne je posilnené personálne zázemie. Na katedre pôsobia traja profesori: jeden riadny, jeden na funkčnom mieste profesora a jeden hosťujúci. Všetci poskytujú mladším kolegom vedeckú, výskumnú a profesionálnu pomoc, čo do roku 2022 chýbalo. 

3. Katedra aktuálne spĺňa štandardy a požiadavky kladené na publikačnú činnosť a výstupy v zahraničných databázovaných časopisoch. Určite teda nejde o úpadok pedagogiky, skôr naopak. Precízne pripravujeme analýzy publikačnej činnosti a práve spomínaní profesori sú v tomto smere príkladom. 

4. Aktívne pracujeme na koncepciách študijných programov a príkladne sa týmto aktivitám venuje i Rada študijných programov katedry. Do analýzy študijných programov zapájame študentov. Všetci členovia katedry systematicky pracujú na zvyšovaní kvality, čoho dôkazom je postupná úprava a modernizácia profilu absolventa i jednotlivých študijných programov, vrátane aktualizácie spoločného základu učiteľstva. 

5. Na katedre sa zmenila pracovná klíma. Tá je teraz tvorivá a ľudská. Hlavným motívom činnosti katedry prestali byť osobné spory. Tým sa zvýšila i profesijná angažovanosť členov katedry. O veciach sa diskutuje a to je základ budúceho úspechu. 

Máme nádej, že korektné vysvetlenie vecí a najmä jasná vízia rozvoja odboru pedagogiky do budúcnosti budú najlepším dôkazom, ako vyvrátiť tvrdenia prof. Potočárovej, staré 2 roky.

doc. Ľ. Sejčová: Manažment triedy a osobnosť učiteľa (2023)

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,  

Predstavujeme vám novú publikáciu doc. PhDr. Ľuboslavy Sejčovej, CSc., ktorá vyšla vo Vydavateľstve UK a zaoberá sa témou Manažment triedy a osobnosť učiteľa (2023).

Cieľom publikácie je sprístupniť čo najkomplexnejší obraz spôsobov manažovania triedy a školy a priblížiť aj požiadavky na osobnosť učiteľa a prispieť k tomu, aby bola príprava učiteľov v tejto oblasti efektívnejšia. Autorka v monografii analyzuje postavenie učiteľa na Slovensku a aj v medzinárodnom porovnaní. Venuje sa otázke, ako by mali učitelia inovatívne a moderne učiť, čo znamená tradičné vzdelávanie a tvorivá, inovatívna škola. V monografii sa prikláňa ku konceptu učiteľa, ktorý facilituje proces učenia žiakov, vytvára pozitívnu atmosféru v triede, ktorá sa stáva učiacou sa triedou. Zaoberá sa i otázkou manažmentu triedy, ako organizovať triedu, dosiahnuť priaznivú klímu školy a triedy a tiež sa v nej zaoberá efektívnou komunikáciou učiteľa pri riešení konfliktov v triede. Odpovedá na otázku, ako si udržať disciplínu v triede a čo môžu urobiť učitelia, aby mali autoritu a zároveň, aby žiaci boli na ich strane, v podobe príkladov a námetov z praxe. V piatej kapitole autorka uvádza výsledky výskumu Motivácia k výberu učiteľského povolania“, kde oslovila študentov rôznych programov učiteľstva na Filozofickej fakulte UK, ktorí sa vyjadrovali k  otázkam učiteľského života aj k motivácii ísť študovať svoj odbor. Záverečná kapitola prináša vhľad do pocitov a myšlienok učiteľov základných a vysokých škôl prostredníctvom rozhovorov. Čitateľ tak môže konfrontovať názory budúcich učiteľov so skutočným životom v škole. 

Prajeme Vám príjemné čítanie.

Workshop v klube Učiteľská akadémia UK - Agnes Simon: Scholarship of Teaching and Learning

Učiteľská akadémia UK