Translatológia x

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filológia
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5 rokov
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Katedra romanistiky, Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
Členovia: doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD., doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD., doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD., doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Ing. Zuzana Demjanová; zástupca študentov: Mgr. Michaela Zárecká

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
Spolugaranti: doc. PhDr. Eva Palkovičová, PhD., doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD., doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD., doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie