Mediálne a komunikačné štúdiá

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: mediálne a komunikačné štúdiá
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky
Jazyk výučby: slovenský, anglický
Zabezpečujúce katedry: Katedra knižničnej a informačnej vedy, Katedra marketingovej komunikácie, Katedra žurnalistiky

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
Členovia: doc. PhDr. Milan Banyár, PhD., prof. Ing. Pavol Kita, PhD., prof. Mgr. Andrey Rikhter, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Agáta Jurášková (Vydavateľstvo UK); zástupca študentov: Mgr. Michaela Krištofčáková

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
Spolugaranti: doc. PhDr. Milan Banyár, PhD., prof. Ing. Pavol Kita, PhD., prof. Mgr. Andrey Rikhter, PhD., prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie