Školné v akademickom roku

Školné a poplatky v akademickom roku

Na webovej stránke UK bol v októbri 2022 zverejnený

Vnútorný predpis č. 28/2022 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie VP č. 17/2021, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v znení dodatku č. 1 a 3

Podmienky Filozofickej fakulty UK pre akademický rok 2022/2023 sú konkretizované v prílohe č. 3 uvádzaného predpisu. Dôvody na odpustenie, zníženie alebo odloženie termínov splatnosti školného sú uvedené v čl. 8 uvedenej smernice rektora.

Podmienky Filozofickej fakulty UK pre akademický rok 2023/2024 sú konkretizované v prílohe č. 4 uvádzaného predpisu. Dôvody na odpustenie, zníženie alebo odloženie termínov splatnosti školného sú uvedené v čl. 8 uvedenej smernice rektora.