Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Musaica archaeologica

Musaica archaeologica

Recenzovaný časopis

Vychádza dvakrát ročne

ISSN (print): 2453-8612

ISSN (online): 2453-8701

EČ MK SR: EV 5406/16


Edičná rada

Zodpovedná redaktorka: Mgr. Jana Mellnerová Šuteková, PhD.

Zástupca zodpovedného redaktora: Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

Technická redakcia a grafika: Mgr. Erika Makarová, Ph.D., Ing. Peter Rybár

Redaktori: Mgr. Martin Bača, PhD., Mgr. Peter Barta, PhD., Mgr. Tomáš König, PhD., Mgr. Martin Neumann, PhD., Mgr. Andrej Vrtel, PhD.

Redakčná rada

prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc., PhD., doc. PhDr. Michal Slivka, CSc., Mgr. Klára Šabatová, Ph.D., doc. PhDr. Peter Pavúk, PhD., Dr. hab. Piotr Wlodarczak


Adresa redakcie

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Katedra archeológie
Gondova 2
P.O.BOX 32
SK-814 99 Bratislava

e-mail: musaica.archaeologicagmail.com

Rozširuje: Mgr. Andrea Bondorová

Vydáva: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, IČO: 00397865


Najnovšie číslo (najskôr online)

Ročník 3 (2018), číslo 2

 

Obsah (*.pdf)

Musaica archaeologica 3-2, 2018, 1-6. Online. 28.02.2019.


Štúdie

Palaeolithic leafpoint from Malacky area (*.pdf)
Roman Vávra
Musaica archaeologica 3-2, 2018, 7-13. Online. 28.02.2019.

Eneolitické osídlení jižních Čech. Současný stav poznání (*.pdf)
Petr Menšík

Musaica archaeologica 3-2, 2018, 15-32. Online. 28.02.2019.

Eastern Influences and the Transition to New Types of Metal Working at the End of the Early Bronze Age in Central Europe (*.pdf)
Stanislav Grigoriev

Musaica archaeologica 3-2, 2018, 33-49. Online. 28.02.2019.

There is No Need for a Culture? Case Studies of Early Iron Age Settlements in Small Carpathians (*.pdf)
Michal Felcan

Musaica archaeologica 3-2, 2018, 51-72. Online. 28.02.2019.

Niekoľko poznámok k interpretácií ľudských zobrazení a významu nádob s antropomorfným aplikovaným motívom v období stredného neolitu (*.pdf)
Terézia Tomašovičová

Musaica archaeologica 3-2, 2018, 73-107. Online. 28.02.2019.


Rozhovor

Kam sme sa to až dostali. Rozhovor s Evženom Neustupným (*.pdf)
Martin Bača

Musaica archaeologica 3-2, 2018, 109-112. Online. 28.02.2019.


Recenzie

Graus, František: Živá minulost. Středověké tradice a představy o středověku. Argo. Praha 2017 (*.pdf)
Jakub Hájnik

Musaica archaeologica 3-2, 2018, 113-114. Online. 28.02.2019.


PERSONÁLIA (*.pdf)

Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. jubiluje
Petr Sommer
Musaica archaeologica 3-2, 2018, 115-116. Online. 28.02.2019.

Jubilant prof. PhDr. Eduard Krekovič, DrSc.
Jana Mellnerová Šuteková – Katarína Hladíková
Musaica archaeologica 3-2, 2018, 116-117. Online. 28.02.2019.


AKTUALITY (*.pdf)

XV. ročník konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská v Smoleniciach
Martin Neumann
Musaica archaeologica 3-2, 2018, 119-120. Online. 28.02.2019.

Konferencia Dejiny archeológie – Archeológia v Československu v rokoch 1918 – 1948 Martin Neumann
Musaica archaeologica 3-2, 2018, 120-121. Online. 28.02.2019.

Knižný fond významnej bádateľky PhDr. Kláry Markovej, CSc. súčasťou knižnice katedry archeológie
Andrea Bondorová
Musaica archaeologica 3-2, 2018, 121-122. Online. 28.02.2019.

Štúdie

Germanische Gesellschaft vor- und nach- den Markomannenkriege (*.pdf)
Eduard Krekovič

Musaica archaeologica 2-2, 2017, 7-11. 

Jozef Nécsey a počiatky výskumu archeologickej lokality vo Vrábľoch v polohe Fidvár/Földvár (*.pdf)
Péter Prohászka - Gabriel Nevizánsky
Musaica archaeologica 2-2, 2017, 13-22. 

Hrivna – motivácia jej pomenovania, významy a ekvivalenty v staroslovienskych textoch (*.pdf)
Pavol Žigo
Musaica archaeologica 2-2, 2017, 23-36. 

Štrba-Šoldov – archeologické pramene z 1. etapy výskumu v rokoch 1951 – 1952 (*.pdf)
Matúš Hudák - Mária Hudáková
Musaica archaeologica 2-2, 2017, 37-56.


Diskusia

Nejasnosti v interpretácii niektorých nálezov v rotunde sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici (*.pdf)
Martin Illáš
Musaica archaeologica 2-2, 2017, 57-62. Online. 07.01.2018.Personália

Za charizmatickou osobnosťou európskej archeológie, profesorom Bernhardom Hänslom (*.pdf)
Jozef Bátora
Musaica archaeologica 2-2, 2017, 69-70. Online. 07.01.2018.


Aktuality

Špičkový vedecký tím na Katedre archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (*.pdf)
Jana Mellnerová Šuteková

Musaica archaeologica 2-2, 2017, 71-72.