Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Musaica archaeologica

Musaica archaeologica

Recenzovaný časopis

Vychádza dvakrát ročne

ISSN (print): 2453-8612

ISSN (online): 2453-8701

EČ MK SR: EV 5406/16


Edičná rada

Zodpovedná redaktorka: Mgr. Jana Mellnerová Šuteková, PhD.

Zástupca zodpovedného redaktora: Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

Technická redakcia a grafika: Mgr. Erika Makarová, Ph.D., Ing. Peter Rybár

Redaktori: Mgr. Martin Bača, PhD., Mgr. Peter Barta, PhD., Mgr. Tomáš König, PhD., Mgr. Martin Neumann, PhD., Mgr. Andrej Vrtel, PhD.

Redakčná rada

prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc., PhD., doc. PhDr. Michal Slivka, CSc., Mgr. Klára Šabatová, Ph.D., doc. PhDr. Peter Pavúk, PhD., Dr. hab. Piotr Wlodarczak


Adresa redakcie

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Katedra archeológie
Gondova 2
P.O.BOX 32
SK-814 99 Bratislava

e-mail: musaica.archaeologicagmail.com

Rozširuje: Mgr. Andrea Bondorová

Vydáva: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, IČO: 00397865Najnovšie číslo (najskôr online)

Ročník 4 (2019), číslo 1

OBSAH (*.pdf)

Musaica archaeologica 4-1, 2019, 1-6. Online. 30.06.2019


Štúdie

Úvod do evolučnej teórie (*.pdf)
Tomáš Pišúth
Musaica archaeologica 4-1, 2019, 7-24. Online. 30.06.2019.

Mohylová pohřebiště na jižním Přešticku (západní Čechy) a jejich využití pro predikci sídlišť mladší doby bronzové (*.pdf)
Jiří Chlevišťan – Petr Krištuf

Musaica archaeologica 4-1, 2019, 25-54. Online. 30.06.2019.

„Something happened in the East but more in the West and South.“ Einige kritische Bemerkungen zu östlichen Einflüssen in der Vekerzug-Kultur (*.pdf)
Anita Kozubová
Musaica archaeologica 4-1, 2019, 55-186. Online. 30.06.2019.


Personália (*.pdf)

K životnému jubileu prof. Tatiany Štefanovičovej
Tomáš König – Andrej Vrtel
Musaica archaeologica 4-1, 2019, 187. Online. 30.06.2019.


K životnému jubileu univerzitného profesora Jozefa Vladára 
Jozef Bátora

Musaica archaeologica 4-1, 2019, 188-190. Online. 30.06.2019.


Aktuality (*.pdf)

Počítačová podpora v archeológii 2019 
Katarína Hladíková

Musaica archaeologica 4-1, 2019, 191-192. Online. 30.06.2019.

100 rokov prvej dámy vzdelávania 
Martin Neumann

Musaica archaeologica 4-1, 2019, 193. Online. 30.06.2019.

Katedra archeológie a verejnosť. Správa o aktivitách pre verejnosť v akademickom roku 2018/2019 
Jana Mellnerová Šuteková

Musaica archaeologica 4-1, 2019, 194-196. Online. 30.06.2019.