Musaica archaeologica

Musaica archaeologica

Recenzovaný časopis

Vychádza dvakrát ročne

Člen CrossRef

 

ISSN (print): 2453-8612

ISSN (online): 2453-8701

EČ MK SR: EV 5406/16
Adresa redakcie

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Katedra archeológie
Gondova 2
SK-811 02 Bratislava

e-mail: karch@phil.uniba.sk

Rozširuje: Mgr. Andrea Bondorová

Vydáva: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, IČO: 00397865Najnovšie číslo (najskôr online)

 

Ročník 6 (2021), číslo 1-2

Publikované online 6.12.2021.