Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Musaica archaeologica

Musaica archaeologica

Recenzovaný časopis

Vychádza dvakrát ročne

Člen CrossRef

 

ISSN (print): 2453-8612

ISSN (online): 2453-8701

EČ MK SR: EV 5406/16


Redakčná rada

Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., Katedra archeológie FiF UK v Bratislave

Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc., Katedra archeológie FiF UK v Bratislave

Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc., Katedra archeológie FiF UK v Bratislave

Doc. PhDr. Peter Pavúk, PhD., Ústav pro klasickou archeologii FF UK v Prahe 

Mgr. Klára Šabatová, Ph.D., Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brne

Dr. hab. Piotr Wlodarczak, Instytut Archeologii i Etnologii PAN v Krakove


Edičná rada

Zodpovedná redaktorka: Mgr. Jana Mellnerová Šuteková, PhD.

Zástupca zodpovedného redaktora: Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

Technická redakcia a grafika: Mgr. Erika Makarová, Ph.D., Ing. Peter Rybár

Redaktori: Mgr. Martin Bača, PhD., Mgr. Peter Barta, PhD., Mgr. Tomáš König, PhD., Mgr. & Mgr. Martin Neumann, PhD., Mgr. Andrej Vrtel, PhD.


Adresa redakcie

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Katedra archeológie
Gondova 2
SK-811 02 Bratislava

e-mail: musaica.archaeologicagmail.com

Rozširuje: Mgr. Andrea Bondorová

Vydáva: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, IČO: 00397865


Termíny odovzdania príspevkov:

  • 31. 03.
  • 30. 09.

Pravidlá na úpravu rukopisov
Najnovšie číslo (najskôr online)

Ročník 5 (2020), číslo 1

TIRÁŽ (*.pdf)

Musaica archaeologica 5-1, 2020, 1-6. Online. 30.06.2020


Štúdie

Sociálna marginalizácia v dobe kamennej? K počiatkom sociálnych nerovností a možnostiam ich identifikácie (*.pdf) 
Jana Mellnerová Šuteková 
Musaica archaeologica 5-1, 2020, 7-18. Online. 30.06.2020. 

Marginalizovaní bohovia? Príspevok k náboženskej ikonografii v staršej dobe bronzovej (*.pdf) 
Pavol Jelínek 
Musaica archaeologica 5-1, 2020, 19-27. Online. 30.06.2020.  

Narodiť sa nestačí. Percepcia najmenších detí v antike v kontexte vybraných písomných a archeologických prameňov (*.pdf) 
Katarína Hladíková – Lucie Vélová 
Musaica archaeologica 5-1, 2020, 29-49. Online. 30.06.2020.

Ženské a detské hroby s honosným šperkom v dlhom 9. storočí v Čechách, na Morave a na Slovensku (komparácia, identifikácia elít a pokus o novú historickú interpretáciu formovania veľkomoravského Nitrianska) (*.pdf) 
Hana Chorvátová Matej Harvát 
Musaica archaeologica 5-1, 2020, 51-81. Online. 30.06.2020.

Marginalizovaní jedinci z veľkomoravských jamovitých objektov v Nitre (*.pdf) 
Milan Hanuliak 
Musaica archaeologica 5-1, 2020, 83-92. Online. 30.06.2020.

Štátny Archeologický ústav a jeho aktivity v roku 1940 vo svetle archívneho výskumu (*.pdf) 
Martin Neumann 
Musaica archaeologica 5-1, 2020, 93-110. Online. 30.06.2020.


DISKUSIA 

Antropológia a archeológia – dve strany jednej mince alebo dobrý sluha vie byť zlý pán (*.pdf) 
Jiří Macháček – Marek Hladík – Martin Kuna  – Martin Paleček  – Daniel Sosna – Katarína Hladíková 
Musaica archaeologica 5-1, 2020, 111-127. Online. 30.06.2020.


RECENZIE (* .PDF)

Krištuf, Peter – Turek, Jan et al.: Arény předků: posvátno a rituály na počátku eneolitu. Plzeň 2019 
Jana Mellnerová Šuteková 

Musaica archaeologica 5-1, 2020, 129-130. Online. 30.06.2020.

Jenčík, Peter – Staneková, Zuzana (ed.): Hradiská – svedkovia dávnych čias II. Dolná Mariková 2019 
Lenka Pechová 

Musaica archaeologica 5-1, 2020, 131-133. Online. 30.06.2020.


PERSONÁLIA (*.pdf)

Docent Juraj Pavúk ocenený zlatou medailou FiF UK v Bratislave 
Jana Mellnerová Šuteková 
Musaica archaeologica 5-1, 2020, 135-136. Online. 30.06.2020.

Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. jubiluje 
Anita Kozubová 
Musaica archaeologica 5-1, 2020, 136-138. Online. 30.06.2020.

Moja spolupráca s profesorom Jozefom Bátorom 
Ján Hunka 
Musaica archaeologica 5-1, 2020, 138-141. Online. 30.06.2020.


AKTUALITY (*.PDF)

Vedecké kolokvium Najvýznamnejšie výskumy Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 2018 – 2019 
Peter Barta –  Jana Mellnerová Šuteková 
Musaica archaeologica 5-1, 2020, 143-144. Online. 30.06.2020.

Opatrenia počas koronakrízy na Katedre archeológie 
Martin Neumann 
Musaica archaeologica 5-1, 2020, 144-145. Online. 30.06.2020.