Musaica archaeologica

Musaica archaeologica

Recenzovaný časopis

Vychádza dvakrát ročne

Člen CrossRef

 

ISSN (print): 2453-8612

ISSN (online): 2453-8701

EČ MK SR: EV 5406/16


Redakčná rada

Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc., Katedra archeológie FiF UK v Bratislave

Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc., Katedra archeológie FiF UK v Bratislave

Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., Archeologický ústav SAV v Nitre

Doc. PhDr. Peter Pavúk, PhD., Ústav pro klasickou archeologii FF UK v Prahe 

Mgr. Klára Šabatová, Ph.D., Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brne

Dr. hab. Piotr Wlodarczak, Instytut Archeologii i Etnologii PAN v Krakove


Edičná rada

Zodpovedná redaktorka: Mgr. Jana Mellnerová Šuteková, PhD.

Zástupkyňa zodpovednej redaktorky: Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

Technická redakcia a grafika: Mgr. Erika Makarová, Ph.D.

Redaktori: Mgr. Martin Bača, PhD., Mgr. Peter Barta, PhD., Mgr. Tomáš König, PhD., Mgr. & Mgr. Martin Neumann, PhD., Mgr. Andrej Vrtel, PhD.


Adresa redakcie

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Katedra archeológie
Gondova 2
SK-811 02 Bratislava

e-mail: musaica.archaeologicagmail.com

Rozširuje: Mgr. Andrea Bondorová

Vydáva: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, IČO: 00397865


Termíny odovzdania príspevkov: vydávanie je dočasne prerušené.
Najnovšie číslo (najskôr online)

 

Ročník 6 (2021), číslo 1-2

Publikované online 6.12.2021.