Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Musaica archaeologica

Musaica archaeologica

Recenzovaný časopis

Vychádza dvakrát ročne

ISSN (print): 2453-8612

ISSN (online): 2453-8701

EČ MK SR: EV 5406/16


Edičná rada

Zodpovedná redaktorka: Mgr. Jana Mellnerová Šuteková, PhD.

Zástupca zodpovedného redaktora: Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

Technická redakcia a grafika: Ing. Peter Rybár

Redaktori: Mgr. Martin Bača, PhD., Mgr. Peter Barta, PhD., Mgr. Tomáš König, PhD., Mgr. Andrej Vrtel, PhD.

Redakčná rada

Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc., Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc., Doc. PhDr. Peter Pavúk, PhD., Mgr. Klára Šabatová, Ph.D., Dr. hab. Piotr Wlodarczak


Adresa redakcie

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Katedra archeológie
Gondova 2
P.O.BOX 32
SK-814 99 Bratislava

e-mail: musaica.archaeologicagmail.com

Rozširuje: Bc. Andrea Bondorová

Vydáva: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, IČO: 00397865


Najnovšie číslo (najskôr online)

Ročník 3 (2018), číslo 1

Štúdie

Archaeology, Prehistory, History (*.pdf)
Eduard Krekovič

Musaica archaeologica 3-1, 2018, 7-11. Online. 02.07.2018.

Kopfschmuck der Vekerzug-Kultur am Beispiel der Gräberfelder in Chotín (*.pdf)
Anita Kozubová

Musaica archaeologica 3-1, 2018, 13-63. Online. 02.07.2018.

Nože a nožnice na juhozápadnom Slovensku v dobe rímskej (*.pdf)
Alina Szabová

Musaica archaeologica 3-1, 2018, 65-80. Online. 02.07.2018.

Správa a prezentácia priestorových dát pri výskume sociálnych, ekonomických a environmentálnych interakcií na pomoraví v praveku a včasnom stredoveku (otázky a možnosti - server, cloud alebo blockchain?) (*.pdf)
M. Hladík - K. Hladíková - J. Tamaškovič

Musaica archaeologica 3-1, 2018, 81-91. Online. 02.07.2018.Recenzie

Murphy, Eileen – Le Roy, Mélie: Children, Death and Burial: Archaeological discourses, Oxford 2017 (*.pdf)
Zuzana Litviaková

Musaica archaeologica 3-1, 2018, 93-94. Online. 02.07.2018.Aktuality

Otvorenie zrekonštruovaných priestorov knižnice a laboratória na Katedre archeológie FiF UK v Bratislave (*.pdf)
Redakcia

Musaica archaeologica 3-1, 2018, 95-98. Online. 02.07.2018.