Musaica archaeologica

Musaica archaeologica

Recenzovaný časopis

Vychádza dvakrát ročne

Člen CrossRef

 

ISSN (print): 2453-8612

ISSN (online): 2453-8701

EČ MK SR: EV 5406/16


Redakčná rada

Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., Katedra archeológie FiF UK v Bratislave

Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc., Katedra archeológie FiF UK v Bratislave

Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc., Katedra archeológie FiF UK v Bratislave

Doc. PhDr. Peter Pavúk, PhD., Ústav pro klasickou archeologii FF UK v Prahe 

Mgr. Klára Šabatová, Ph.D., Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brne

Dr. hab. Piotr Wlodarczak, Instytut Archeologii i Etnologii PAN v Krakove


Edičná rada

Zodpovedná redaktorka: Mgr. Jana Mellnerová Šuteková, PhD.

Zástupca zodpovedného redaktora: Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

Technická redakcia a grafika: Mgr. Erika Makarová, Ph.D., Ing. Peter Rybár

Redaktori: Mgr. Martin Bača, PhD., Mgr. Peter Barta, PhD., Mgr. Tomáš König, PhD., Mgr. & Mgr. Martin Neumann, PhD., Mgr. Andrej Vrtel, PhD.


Adresa redakcie

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Katedra archeológie
Gondova 2
SK-811 02 Bratislava

e-mail: musaica.archaeologicagmail.com

Rozširuje: Mgr. Andrea Bondorová

Vydáva: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, IČO: 00397865


Termíny odovzdania príspevkov:

  • 31. 03.
  • 30. 09.

Pravidlá na úpravu rukopisov
Najnovšie číslo (najskôr online)

Ročník 5 (2020), číslo 2

TIRÁŽ (*.pdf)

Musaica archaeologica 5-2, 2020, 1-6. Online. 31.12.2020


Štúdie

Poznámka k zintenzivnění procesu tvorby elit a uspořádání societ v eneolitu I. Exkluzivní předměty v depotech (*.pdf) 
Jaromír Kovárník
Musaica archaeologica 5-2, 2020, 7-45. Online 31.12.2020.

Cliff in Pidkamin: analogies and interpretations / Kameň v Pidkamine: analógie a interpretácie (*.pdf)
Roman Liubun
Musaica archaeologica 5-2, 2020, 47–62. Online. 31.12.2020.

Je libo 3, 6, nebo 12? Depot bronzových nápažníků z Rosic (okr. Brno-venkov) (*.pdf)
Ivan Čižmář – David Parma
Musaica archaeologica 5-2, 2020, 63–77. Online. 31.12.2020.

Monoxyl z doby laténskej zo Šamorína (*.pdf)
Peter Barta - Ján Sládek - Mária Hajnalová - Ivan Nagy
Musaica archaeologica 5-2, 2020, 79–86. Online. 31.12.2020.

Identifikácia poľných opevnení z druhej svetovej vojny na juhozápadnom Slovensku a náčrt ich typológie  (*.pdf)
Pavol Šteiner
Musaica archaeologica 5-2, 2020, 87-94. Online. 31.12.2020.


DISKUSIA 

Desatero o starobylé DNA pro archeology (*.pdf)
Kristýna Brzobohatá
Musaica archaeologica 5-2, 2020, 95–103. Online. 31.12.2020.

Lidé na okraji chetitské společnosti – svědectví hliněných tabulek (*.pdf)
Šárka Velhartická
Musaica archaeologica 5-2, 2020, 105–112. Online. 31.12.2020.

Vzťah veľkomoravských kostolov ku karolínskej architektúre z hľadiska stavebnej techniky (*.pdf)
Martin Illáš
Musaica archaeologica 5-2, 2020, 113–157. Online. 31.12.2020.


AKTUALITY (*.PDF)

Archeologické konferencie v čase koronakrízy (*.pdf)
Katarína Hladíková – Jana Mellnerová Šuteková
Musaica archaeologica 5-2, 2020, 159–161. Online. 31.12.2020.

Opatrenia počas koronakrízy na Katedre archeológie II (*.pdf)
Martin Neumann
Musaica archaeologica 5-2, 2020, 162–163. Online. 31.12.2020.


PERSONÁLIA (*.pdf)

Spomíname na profesorku Tatianu Štefanovičovú (*.pdf)
Katarína Hladíková - Jana Mellnerová Šuteková

Musaica archaeologica 5-2, 2020, 165-168. Online. 28.02.2021.