Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Musaica archaeologica

Musaica archaeologica

Recenzovaný časopis

Vychádza dvakrát ročne

ISSN (print): 2453-8612

ISSN (online): 2453-8701

EČ MK SR: EV 5406/16


Edičná rada

Zodpovedná redaktorka: Mgr. Jana Mellnerová Šuteková, PhD.

Zástupca zodpovedného redaktora: Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

Technická redakcia a grafika: Mgr. Erika Makarová, Ph.D., Ing. Peter Rybár

Redaktori: Mgr. Martin Bača, PhD., Mgr. Peter Barta, PhD., Mgr. Tomáš König, PhD., Mgr. Martin Neumann, PhD., Mgr. Andrej Vrtel, PhD.

Redakčná rada

prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc., PhD., doc. PhDr. Michal Slivka, CSc., Mgr. Klára Šabatová, Ph.D., doc. PhDr. Peter Pavúk, PhD., Dr. hab. Piotr Wlodarczak


Adresa redakcie

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Katedra archeológie
Gondova 2
SK-811 02 Bratislava

e-mail: musaica.archaeologicagmail.com

Rozširuje: Mgr. Andrea Bondorová

Vydáva: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, IČO: 00397865Najnovšie číslo (najskôr online)

Ročník 4 (2019), číslo 2

TIRÁŽ (*.pdf)

Musaica archaeologica 4-2, 2019, 1-4. Online. 30.12.2019


Štúdie

Rok 1939 v slovenskej archeológii (*.pdf) 
Martin Neumann 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 7-26. Online. 30.12.2019

„Mutig wie ein Adler, schnell wie ein Pferd.“ Untersuchungen zu den Gräbern der Vekerzug-Kultur mit Waffen und Pferdegeschirr: Fallstudie (*.pdf) 
Anita Kozubová 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 27-109. Online. 30.12.2019  

Včasnostredoveké sekerovité hrivny z územia strednej Európy (*.pdf) 
Jakub Hájnik 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 111-172. Online. 30.12.2019

Archeologické doklady bojovej činnosti v juhozápadnej časti Štiavnických vrchov v rokoch 1944 a 1945 (*.pdf) 
Anton Hošek 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 173-193. Online. 30.12.2019

On Theoretical Pragmatism in Archaeology (*.pdf) 
Marek Hladík 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 195-213. Online. 30.12.2019 


RECENZIE (* .PDF)

Horváthová, Eva – Nevizánsky, Gabriel: Stránska. Osada badenskej kultúry z obdobia eneolitu v kontexte vývoja severného Potisia. Bratislava – Nitra 2017 
Peter Bogdaň
 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 215-216. Online. 30.12.2019

Shennan, Stephen: The First Farmers of Europe. An Evolutionary Perspective. Cambridge 2018 
Tomáš Pišúth
 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 217-219. Online. 30.12.2019

Cílek, Václav – Majer, Martin – Falteisek, Lukáš a kol.: Podzemní památky středních Čech. Praha 2019 
Martin Neumann
 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 220-222. Online. 30.12.2019


AKTUALITY (*.PDF)

Dejiny Katedry archeológie FiF UK v Bratislave 
Martin Neumann
 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 223-229. Online. 30.12.2019

Konferencia Archaeologia Historica 2019 
Martin Neumann
 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 229-230. Online. 30.12.2019

Medzinárodný deň archeológie 2019 
Jana Mellnerová Šuteková 

Musaica archaeologica 4-2, 2019, 230-231. Online. 30.12.2019

Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku 2019 
Martin Neumann 

Musaica archaeologica 4-2, 2019, 231-232. Online. 30.12.2019

Exkurzia „Po stopách Rimanov“ 
Martin Neumann
 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 232-233. Online. 30.12.2019

Konferencia Archeologie a Antropologie v Prahe 
Katarína Hladíková 

Musaica archaeologica 4-2, 2019, 233-235. Online. 30.12.2019

Katedra archeológie a magnetomer MAGNETO® MXPD 
Martin Neumann
 
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 235. Online. 30.12.2019