Z kroniky Studia Academica Slovaca

Projekt je súčasťou propagácie reálií SAS a reflektuje účinkovanie významných osobností, ktoré zásadne prispeli k rozvoju vedecko-pedagogického programu letnej školy SAS a v danom roku si pripomínajú životné jubileá. Realizuje sa od roku 2007, doteraz boli publikované medailóny o týchto osobnostiach: J. Mlacek (2007), P. Baláž (2008), A. Habovštiak (2008), J. Sabol (2009), M. Darovec (2009), Ľ. Novák (2009), J. Horecký (2010), Š. Ondruš (2011), J. Mistrík (2011) a L. Mlynka (2011); v projekte sa bude priebežne pokračovať ďalšími profilmi.