Vzdelávací program slovenčina ako cudzí jazyk

Tento vzdelávací projekt realizuje Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na základe grantovej úlohy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je tvorba obsahu a foriem jazykového vzdelávania cudzincov v kontaktnej a dištančnej forme pre jednotlivé stupne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ako aj špecifikácia jednotných kritérií hodnotenia a certifikácie jazykovej kompetencie.