Slovakistika v zahraničí

Projekt predstavuje aktuálny stav lektorátov slovenského jazyka a kultúry pôsobiacich na univerzitách v zahraničí so zreteľom na históriu pracovísk. Realizuje sa v spolupráci s lektormi a so zahraničnými slovakistami na základe údajov získaných z dotazníka prístupného na www.fphil.uniba.sk/sas. Databáza na e-slovak.sk/dls mapuje štúdium slovenčiny (bakalárske, magisterské, doktorandské), postavenie slovakistiky v rámci slavistiky (študijný odbor, povinný/voliteľný predmet, jazykový kurz), ponuku základných a sprievodných slovakistických disciplín, ako aj personálne obsadenie pracovísk a účinkovanie slovenských lektorov.