ERRKORP

= akvizičný korpus písomných textov študentov učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk

Projekt je realizovaný v spolupráci s oddelením Slovenský národný korpus Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

 

 Ciele projektu

- (vy)budovať akvizičný korpus slovenských textov produkovaných nerodenými hovoriacimi s rôznou úrovňou jazykovej kompetencie, ktorý bude slúžiť na vedeckovýskumné ciele v oblasti aplikovanej lingvistiky a didaktiky slovenčiny ako cudzieho (a druhého) jazyka;

- s využitím korpusových nástrojov analyzovať jazykové chyby v písomných textov z rôznych lingvodidaktických aspektov (frekventované a ojedinelé chyby na jednotlivých úrovniach jazykovej kompetencie, frekventované a ojedinelé chyby v prípade študentov s rovnakým východiskovým/materinským jazykom);

- na základe získaných výstupov konfrontovať používané lingvodidaktické metódy a lingvodidaktickú postupnosť vo výučbe SakoCJ so získanými korpusovými výsledkami;

- sprístupniť vybudovaný anotovaný akvizičný korpus odborníkom v oblasti aplikovanej aj všeobecnej lingvistiky, didaktiky cudzích jazykov, lektorom a učiteľom SakoCJ, ale aj iným záujemcom o výučbu SakoCJ;

- využiť získané výsledky pri tvorbe jazykových testov a ďalších výučbových materiálov;

- skvalitniť odborno-metodickú prípravu lektorov a učiteľov SakoCJ

 

 

Formuláre:

Metadáta o študentovi

Metadáta o texte

Súhlas so spracúvaním osobných údajov