Organizovanie vedeckých podujatí

SAS organizuje vedecké podujatia s medzinárodnou účasťou, semináre a sympóziá venované jubileám a významným osobnostiam letnej školy: 40 rokov Studia Academica Slovaca (2004), Slovakistika vo svete (2006), Slovenčina ako cudzí jazyk v teórii a praxi (2008), Z kroniky SAS (2009), Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach (2011), Slovakistika v zborníkoch SAS (2011), Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy (2013), 50 rokov Studia Academica Slovaca v kontexte domácej a zahraničnej slovakistiky (2014).