Zuzana Obertová

V roku 2014 absolvovala magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra, poľský jazyk a kultúra. V diplomovej práci sa venovala stratégiám pri tlmočení z poľského do slovenského jazyka (školiteľka Mgr. Joanna Ciesielska, PhD.). V roku 2015 nastúpila na Katedru slovanských filológií ako interná doktorandka. Dizertačnú prácu s názvom Reflexia slovensko-poľských literárnych vzťahov v diele Władysława Bobeka obhájila v roku 2019 pod vedením prof. PhDr. Márie Dobríkovej, CSc. Na katedre vedie hodiny poľskej literatúry, poľského jazyka a kultúry, ako aj kurzy zamerané na translatológiu (úvod do teórie prekladu a tlmočenia, prekladateľské a tlmočnícke cvičenia). Vo vedeckom výskume sa venuje slovensko-poľským literárnym vzťahom a translatologickým otázkam.

Vedeckovýskumné úlohy, projekty a granty

2021 – 2023: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II.
členka riešiteľského kolektívu, zodpovedná riešiteľka prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc., projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0666/21

2020 – 2023: The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses - Best Practices - Recommendations. Visegrad Fund Strategic Grants.

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output>VisegrThe V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations  [HEC]</output>

<output>The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations  [HEC]</output>

2020/2021: Współczesna kultura polska we frazeologii
partner projektu Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani, grant NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

2020: Z kulturą i językiem polskim za pan brat
partner projektu Sliezskej univerzity v Katoviciach, grant NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

2018 – 2020: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál
členka riešiteľského kolektívu, zodpovedná riešiteľka prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc., projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0308/18

2017 – 2018
tvorba hesiel z kategórie "poľská literatúra" pre 9. zväzok encyklopédie Beliana SAV

Členstvo v redakčných radách a odborných spoločnostiach

členka Slovensko-poľskej komisie humanitných vied pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

členka Česko-slovenskej asociácie porovnávacej literárnej vedy

členka Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov