Zuzana Obertová

V roku 2014 ukončila magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra, poľský jazyk a kultúra. V diplomovej práci sa venovala  stratégiám pri tlmočení z poľského do slovenského jazyka (školiteľka Mgr. Joanna Ciesielska, PhD.). Po absolvovaní štúdia pracovala ako prekladateľka a tlmočníčka, v letnom semestri akademického roku 2014/2015 tiež ako asistentka pre poľský jazyk na Katedre slovanských filológií. V akademickom roku 2015/2016 nastúpila na Katedru slovanských filológií ako interná doktoranka. Dizertačnú prácu s názvom Reflexia slovensko-poľských literárnych vzťahov v diele Władysława Bobeka obhájila v roku 2019 pod vedením prof. PhDr. Márie Dobríkovej, CSc. Na katedre vedie hodiny poľskej literatúry, poľského jazyka, prekladateľské a tlmočnícke cvičenia. Vo vedeckom výskume sa venuje slovensko-poľským literárnym vzťahom a translatologickým otázkam. Je konferenčná tlmočníčka a členka Slovenskej asociácie slovenských prekladateľov a tlmočníkov.

Vedecko-výskumné úlohy a granty

2021 - 2023: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II.
členka riešiteľského kolektívu, projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

2020 - 2023: The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses - Best Practices - Recommendations. Visegrad Fund Strategic Grants.

<output></output>

<output></output>

<output></output>

<output>VisegrThe V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations  [HEC]</output>

<output>The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations  [HEC]</output>

2020/2021: Współczesna kultura polska we frazeologii
partner projektu Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani, grant NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

2020: Z kulturą i językiem polskim za pan brat
partner projektu Sliezskej univerzity v Katoviciach, grant NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

2018 – 2020: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál
členka riešiteľského kolektívu, projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0308/18

2017 – 2018
tvorba hesiel z kategórie "poľská literatúra" pre 9. zväzok encyklopédie Beliana SAV