Mária Dobríková

V roku 1981 absolvovala štúdium slovenčiny a bulharčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (diplomová práca Frazeológia Vežinovovho románu Nocou s bielymi koňmi a jeho preklady do slovenčiny a češtiny, školiteľ doc. E. Horák). Počas študijného pobytu na Katedre slavistiky a indoeuropeistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1981 – 1983) vykonala štátnu rigoróznu skúšku v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – teória  vyučovania bulharského jazyka a literatúry (1982). Dizertačnú prácu Minimálne frazémy v slovenčine a bulharčine (školiteľ prof. J. Mlacek) obhájila v roku 1996. Habilitovala sa roku 2008 prácou Vlastné meno ako komponent slovenských a bulharských frazém (na pozadí asymetrie frazeologických koncepcií). Výskumne sa venuje porovnávacej slovanskej frazeológii a paremiológii. Pracuje tiež v oblasti lexikografie a kritiky umeleckého prekladu.

Prednáša bulharistické jazykovedné disciplíny (Úvod do štúdia bulharského jazyka, Morfológia bulharského jazyka, Syntax bulharského jazyka, Lexikológia bulharského jazyka, Štylistika bulharského jazyka), vedie prednášky a semináre zamerané na translatológiu (Preklad odborného textu, Preklad umeleckých textov, Konzekutívne tlmočenie, Recepcia bulharskej literatúry na Slovensku), na kultúru ústneho aj písaného jazykového prejavu (Kultúra jazykového prejavu) a výberové kurzy Kapitoly zo slovanskej frazeológie a Reálie Bulharska.

Vedeckovýskumné úlohy, projekty a granty

<output>2021 - 2023: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II.
členka riešiteľského kolektívu, projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave2021</output>

2021 – 2023: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II.
zodpovedná riešiteľka, projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

2018 – 2020: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál
zodpovedná riešiteľka, projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0308/18

 

2015 – 2017: Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II.
členka autorského kolektívu, projekt Ústavu svetovej literatúry SAV a MŠ SR, grant VEGA 2/0200/15

 

2011 – 2014: Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru I.
členka autorského kolektívu, projekt Ústavu svetovej literatúry SAV a MŠ SR, grant VEGA 2/0169/11

 

2014 – 2016: Metaforické vokálno-inštrumentálne prvky v slovenčine a slovanských jazykoch
zodpovedná riešiteľka, projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0543/14

 

2014: Slovanské jazykové a literárne (seba)reflexie
zodpovedná riešiteľka, projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, č. fakultnej úlohy FG 12/2014

 

2005 – 2006: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema
členka medzinárodného autorského kolektívu, projekt Slavenska frazeologija, projekt HAZU a Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe

 

2001 – 2004: Bulharsko-slovenský slovník I (A – K)
členka medzinárodného autorského kolektívu, projekt Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, Inštitútu bulharského jazyka BAN a Katedry slovanských filológií FiF UK, grant VEGA 2/5027/20

 

2002 – 2003: Antroponymá v slovanskej frazeológii
hlavná riešiteľka projektu, č. fakultnej úlohy FU 6/2002

 

2001 – 2003: Balkanistika (studia o jihovýchodní Evropě) v České a Slovenské republice
členka autorského kolektívu, projekt Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity, Historického ústavu AV ČR a Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty UK,grant Vzdělávací nadace Jana Husa, č. HESP 0106/2001

 

2001 – 2002: Základy bulharčiny. Teória a prax
projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty UK, č. fakultnej úlohy FU 5/2001

 

1994 – 1995: Frazeologická terminológia
členka autorského kolektívu, projekt Komisie pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov, grant KEGA č. 1559/94

Členstvo v redakčných radách a odborných spoločnostiach

členka vedeckej rady časopisu Orbis lingvarum/Ezikov sviat

členka redakčnej rady časopisu Bălgarski ezik i literatura

členka redakčnej rady časopisu Slavica Slovaca

členka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV

predsedníčka Komisie pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov

členka poroty Ceny Jána Hollého

Ocenenia

2013 – Vyznamenanie Bulharskej akadémie vied – Za zásluhy o rozvoj bulharistiky

2003 – Čestné uznanie a pamätná medaila ministra kultúry Bulharskej republiky – Za prínos k rozvoju a šíreniu bulharskej kultúry na Slovensku

1998 – Čestné uznanie a pamätná medaila ministra kultúry Bulharskej republiky – Za prínos k rozvoju a šíreniu bulharskej kultúry na Slovensku