Mária Dobríková

Je absolventkou štúdia slovenčiny a bulharčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1981). Tu počas študijno-štipendijného pobytu na Katedre slavistiky a indoeuropeistiky na základe rigoróznej skúšky získala titul PhDr. (1982). Internú ašpirantúru ukončila obhájením dizertačnej práce Minimálne frazémy v slovenčine a bulharčine a získala vedeckú hodnosť CSc. (1996). Habilitovala sa v roku 2008 v odbore všeobecná jazykoveda prácou Vlastné meno ako komponent slovenských a bulharských frazém (na pozadí asymetrie frazeologických koncepcií). V roku 2020 bola menovaná za profesorku v odbore slovanské jazyky a literatúry. Výskumne sa venuje porovnávacej slovanskej frazeológii a etnolingvistike. Pracuje tiež v oblasti lexikografie a kritiky umeleckého prekladu.

Prednáša bulharistické jazykovedné disciplíny (fonetika, fonológia, morfológia, syntax a lexikológia bulharského jazyka). Vedie prednášky a semináre zamerané na translatológiu (preklad odborných textov, preklad umeleckých textov, konzekutívne tlmočenie, simultánne tlmočenie), ako aj širšie slavisticky orientované kurzy (konfrontačná jazykoveda, základy jazykovedy, slovanská frazeológia, jazykový obraz sveta u Slovanov) a výberový kurz (frazeológia a idiomatika).

Vedeckovýskumné úlohy, projekty a granty

<output>2021 - 2023: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II.
členka riešiteľského kolektívu, projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave2021</output>

2021 – 2023: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II.
zodpovedná riešiteľka, projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0666/21

2018 – 2020: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál
zodpovedná riešiteľka, projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0308/18

2015 – 2017: Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II.
členka autorského kolektívu, projekt Ústavu svetovej literatúry SAV a MŠ SR, grant VEGA 2/0200/15

2011 – 2014: Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru I.
členka autorského kolektívu, projekt Ústavu svetovej literatúry SAV a MŠ SR, grant VEGA 2/0169/11

2014 – 2016: Metaforické vokálno-inštrumentálne prvky v slovenčine a slovanských jazykoch
zodpovedná riešiteľka, projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0543/14

2014: Slovanské jazykové a literárne (seba)reflexie
zodpovedná riešiteľka, projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, č. fakultnej úlohy FG 12/2014

2005 – 2006: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema
členka medzinárodného autorského kolektívu, projekt Slavenska frazeologija, projekt HAZU a Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe, č. HAZU 101-1012676-3052 

2001 – 2004: Bulharsko-slovenský slovník I (A – K)
členka medzinárodného autorského kolektívu, projekt Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, Inštitútu bulharského jazyka BAN a Katedry slovanských filológií FiF UK, grant VEGA 2/5027/20

2002 – 2003: Antroponymá v slovanskej frazeológii
hlavná riešiteľka projektu, č. fakultnej úlohy FU 6/2002

2001 – 2003: Balkanistika (studia o jihovýchodní Evropě) v České a Slovenské republice
členka autorského kolektívu, projekt Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity, Historického ústavu AV ČR a Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty UK,grant Vzdělávací nadace Jana Husa, č. HESP 0106/2001

2001 – 2002: Základy bulharčiny. Teória a prax
projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty UK, č. fakultnej úlohy FU 5/2001

1994 – 1995: Frazeologická terminológia
členka autorského kolektívu, projekt Komisie pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov, grant KEGA č. 1559/94

Členstvo v redakčných radách a odborných spoločnostiach

členka vedeckej rady časopisu Orbis lingvarum/Ezikov sviat

členka redakčnej rady časopisu Bălgarski ezik i literatura

členka redakčnej rady časopisu Slavica Slovaca

členka Vedeckej rady Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

predsedníčka habilitačnej a inauguračnej komisie v odbore slovanské jazyky a literatúry

predsedníčka odborovej rady doktorandského študijného programu slavistika

predsedníčka Komisie pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov

členka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied

členka poroty Ceny Jána Hollého (udeľovanej za umelecký preklad)

predsedníčka Odbornej rady pre chorvátsku národnostnú menšinu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

členka Slavic Linguistic Society

Ocenenia

1998 –  Čestné uznanie a medaila ministra kultúry Bulharskej republiky Za prínos

             k rozvoju a šíreniu bulharskej kultúry na Slovensku

2003 –  Čestné uznanie a medaila ministra kultúry Bulharskej republiky Za prínos 

             k rozvoju a šíreniu bulharskej kultúry na Slovensku

2013 –  Vyznamenanie Bulharskej akadémie vied Za zásluhy o rozvoj bulharistiky

2014 –  Akademická pochvala rektora Univerzity Komenského v Bratislave

2017 –  Strieborná medaila Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

2020 –  Čestné uznanie a medaila ministra školstva a vedy Bulharskej republiky

             Za prínos k rozvoju a popularizácii bulharistiky na Slovensku

2022 –  Pamätná medaila Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

              k 100. výročiu jej vzniku