Mária Dobríková

V roku 1981 absolvovala štúdium slovenčiny a bulharčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (diplomová práca Frazeológia Vežinovovho románu Nocou s bielymi koňmi a jeho preklady do slovenčiny a češtiny, školiteľ doc. E. Horák). Počas študijného pobytu na Katedre slavistiky a indoeuropeistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1981 – 1983) vykonala štátnu rigoróznu skúšku v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – teória  vyučovania bulharského jazyka a literatúry (1982). Dizertačnú prácu Minimálne frazémy v slovenčine a bulharčine (školiteľ prof. J. Mlacek) obhájila v roku 1996. Habilitovala sa roku 2008 prácou Vlastné meno ako komponent slovenských a bulharských frazém (na pozadí asymetrie frazeologických koncepcií). Výskumne sa venuje porovnávacej slovanskej frazeológii a paremiológii. Pracuje tiež v oblasti lexikografie a kritiky umeleckého prekladu.

Prednáša bulharistické jazykovedné disciplíny (Úvod do štúdia bulharského jazyka, Morfológia bulharského jazyka, Syntax bulharského jazyka, Lexikológia bulharského jazyka, Štylistika bulharského jazyka), vedie prednášky a semináre zamerané na translatológiu (Preklad odborného textu, Preklad umeleckých textov, Konzekutívne tlmočenie, Recepcia bulharskej literatúry na Slovensku), na kultúru ústneho aj písaného jazykového prejavu (Kultúra jazykového prejavu) a výberové kurzy Kapitoly zo slovanskej frazeológie a Reálie Bulharska.

Vedeckovýskumné úlohy, projekty a granty

<output>2021 - 2023: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II.
členka riešiteľského kolektívu, projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave2021</output>

2021 – 2023: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II.
zodpovedná riešiteľka, projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

2018 – 2020: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál
zodpovedná riešiteľka, projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0308/18

 

2015 – 2017: Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru II.
členka autorského kolektívu, projekt Ústavu svetovej literatúry SAV a MŠ SR, grant VEGA 2/0200/15

 

2011 – 2014: Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru I.
členka autorského kolektívu, projekt Ústavu svetovej literatúry SAV a MŠ SR, grant VEGA 2/0169/11

 

2014 – 2016: Metaforické vokálno-inštrumentálne prvky v slovenčine a slovanských jazykoch
zodpovedná riešiteľka, projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0543/14

 

2014: Slovanské jazykové a literárne (seba)reflexie
zodpovedná riešiteľka, projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, č. fakultnej úlohy FG 12/2014

 

2005 – 2006: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema
členka medzinárodného autorského kolektívu, projekt Slavenska frazeologija, projekt HAZU a Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe

 

2001 – 2004: Bulharsko-slovenský slovník I (A – K)
členka medzinárodného autorského kolektívu, projekt Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, Inštitútu bulharského jazyka BAN a Katedry slovanských filológií FiF UK, grant VEGA 2/5027/20

 

2002 – 2003: Antroponymá v slovanskej frazeológii
hlavná riešiteľka projektu, č. fakultnej úlohy FU 6/2002

 

2001 – 2003: Balkanistika (studia o jihovýchodní Evropě) v České a Slovenské republice
členka autorského kolektívu, projekt Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity, Historického ústavu AV ČR a Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty UK,grant Vzdělávací nadace Jana Husa, č. HESP 0106/2001

 

2001 – 2002: Základy bulharčiny. Teória a prax
projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty UK, č. fakultnej úlohy FU 5/2001

 

1994 – 1995: Frazeologická terminológia
členka autorského kolektívu, projekt Komisie pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov, grant KEGA č. 1559/94

Členstvo v redakčných radách a odborných spoločnostiach

členka redakčnej rady časopisu Bălgarski ezik i literatura

členka redakčnej rady časopisu Slavica Slovaca

členka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV

členka Komisie pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov

členka Atestačnej komisie Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

členka poroty Ceny Jána Hollého (2007, 2008, 2011)

Ocenenia

2013 – Vyznamenanie Bulharskej akadémie vied – Za zásluhy o rozvoj bulharistiky

2003 – Čestné uznanie a pamätná medaila ministra kultúry Bulharskej republiky – Za prínos k rozvoju a šíreniu bulharskej kultúry na Slovensku

1998 – Čestné uznanie a pamätná medaila ministra kultúry Bulharskej republiky – Za prínos k rozvoju a šíreniu bulharskej kultúry na Slovensku