Saša Vojtechová Poklač

Narodila sa v roku 1977 v Novom meste, Slovinská republika. V rokoch 1996 – 2001 študovala na Filozofickej fakulte Univerzity v Ľubľane odbor slovinský jazyk a literatúra. Štúdium ukončila obhajobou diplomovej práce Akanie v slovinských nárečiach. Podľa materiálu pre Slovinský lingvistický atlas SLA (školiteľka prof. Vera Smole). V rokoch 2001 – 2002 externe pracovala v Dialektologickej sekcii Vedecko-výskumného centra Slovinskej akadémie vied a umenia a od roku 2002 pôsobí ako lektorka slovinského jazyka a kultúry na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2003 – 2008 externe vyučovala slovinský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. V roku 2008 pôsobila na Veľvyslanectve Slovinskej republiky v Bratislave, kde participovala na príprave kultúrnych projektov, ktoré sa realizovali v rámci slovinského predsedníctva Rady Európskej únie. V roku 2011 na Filozofickej fakulte Univerzity v Ľubľane obhájila dizertačnú prácu Hláskoslovie a frazeológia dolenských nárečí medzi Krkou a Gorjancami (školiteľka prof. Vera Smole a spoluškoliteľka prof. Erika Kržišnik). V rámci programu Erasmus prednášala v roku 2013 na Eberhard Karls Universität v Tübingene.

Je spoluautorkou Slovensko-slovinskej konverzačnej príručky (2008), vysokoškolskej učebnice S slovenščino po svetu (2012, 2013) a editorkou viacerých súborov prekladov zo slovinskej literatúry a vedeckých zborníkov. Publikovala viacero vedeckých štúdií z problematiky slovinskej dialektológie a nárečovej frazeológie, histórie slovinského jazyka, bilingvizmu, z oblasti vyučovania slovinčiny ako cudzieho jazyka a slovinsko-slovenských literárnych a kultúrnych vzťahov. Participovala na realizácií viacerých medzinárodných projektov (Svetové dni slovinského filmu, Svetové dni slovinskej literatúry, Svetové dni slovinskej literatúry vo filme, Svetové dni súčasnej slovinskej literatúry, Svetové dni slovinského dokumentárneho filmu a Svetové dni slovinského jazyka), ktoré sa realizovali na viac ako 50 univerzitách vo svete.

Na Katedre slovanských filológií FiF UK vedie kurzy: Slovanský jazyk 1 – 6: Slovinský, Reálie Slovinska, Slovinský film, Slovinský jazyk a reálie 1 – 6 a Kapitoly zo slovinskej kultúry.