Saša Vojtechová Poklač

V rokoch 1996 – 2001 študovala na Filozofickej fakulte Univerzity v Ľubľane odbor slovinský jazyk a literatúra. Štúdium ukončila obhajobou diplomovej práce Akanie v slovinských nárečiach. Podľa materiálu pre Slovinský lingvistický atlas SLA (školiteľka prof. Vera Smole). V rokoch 2001 – 2002 externe pracovala v Dialektologickej sekcii Vedecko-výskumného centra Slovinskej akadémie vied a umenia a od roku 2002 pôsobí ako lektorka slovinského jazyka a kultúry na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2003 – 2008 externe vyučovala slovinský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. V roku 2008 pôsobila na Veľvyslanectve Slovinskej republiky v Bratislave, kde participovala na príprave kultúrnych projektov, ktoré sa realizovali v rámci slovinského predsedníctva Rady Európskej únie. V roku 2011 na Filozofickej fakulte Univerzity v Ľubľane obhájila dizertačnú prácu Hláskoslovie a frazeológia dolenských nárečí medzi Krkou a Gorjancami (školiteľka prof. Vera Smole a spoluškoliteľka prof. Erika Kržišnik). V rámci programu Erasmus prednášala v roku 2013 na Eberhard Karls Universität v Tübingene a v roku 2017 na Filologickej fakulte Univerzity v Belehrade.

Je spoluautorkou Slovensko-slovinskej konverzačnej príručky (2008), vysokoškolskej učebnice S slovenščino po svetu (2012, 2013) a editorkou viacerých súborov prekladov zo slovinskej literatúry a vedeckých zborníkov. Publikovala viacero vedeckých štúdií z problematiky slovinskej dialektológie a nárečovej frazeológie, histórie slovinského jazyka, bilingvizmu, z oblasti vyučovania slovinčiny ako cudzieho jazyka a slovinsko-slovenských literárnych a kultúrnych vzťahov.

Na Katedre slovanských filológií FiF UK vyučuje slovenistické lingvistické a literárnohistorické disciplíny (kurzy zo slovinského jazyka, slovinskej fonetiky a morfológie, slovinsko-slovenskej konfrontačnej jazykovedy a z dejín slovinskej literatúry), predmety venované slovinským reáliám a kultúre (reálie Slovinska, kapitoly zo slovinskej kultúry) ako aj širšie slavisticky orientované kurzy (slovanská dialektológia).

Vedeckovýskumné úlohy, projekty a granty

2021 – 2023: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II.
členka riešiteľského kolektívu, zodpovedná riešiteľka prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc., projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0666/21

2018 – 2020: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál
členka riešiteľského kolektívu, zodpovedná riešiteľka prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc., projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0308/18

2014 – 2016: Metaforické vokálno-inštrumentálne prvky v slovenčine a slovanských jazykoch
členka riešiteľského kolektívu, zodpovedná riešiteľka doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc., grant VEGA 1/0543/14

2014: Príprava a zabezpečenie spoločného magisterského študijného programu Stredoeurópske štúdiá
členka riešiteľského kolektívu, zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., rozvojový projekt vysokých škôl č. 007/UK2/2013

2012 – 2020: Central European Studies (Visegrad Studies)
členka riešiteľského kolektívu, zodpovedný riešiteľ prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., grant Medzinárodného vyšehradského fondu VUSG No 61000029

Prekladateľské a popularizačné projekty

2022: Svetové dni slovinskej literatúry
členka riešiteľského kolektívu, grant Centra pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk, Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane

2020 – 2024: Odstupňované čítanie
členka riešiteľského kolektívu, grant Centra pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk, Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane

2019: Svetové dni slovinskej vedy a umenia – pri príležitosti 100. výročia Univerzity v Ľubľane
členka riešiteľského kolektívu, grant Centra pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk, Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane

2018: Svetové dni Ivana Cankara
členka riešiteľského kolektívu, grant Centra pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk, Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane

2016: Svetové dni slovinskej kultúry
členka riešiteľského kolektívu, grant Centra pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk, Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane

2014: Svetové dni slovinského jazyka – Slovinčina do vrecka
členka riešiteľského kolektívu, grant Centra pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk, Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane

2012: Svetové dni slovinského dokumentárneho filmu
členka riešiteľského kolektívu, grant Centra pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk, Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane

2010: Svetové dni súčasnej slovinskej literatúry
členka riešiteľského kolektívu, grant Centra pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk, Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane

2008: Svetové dni slovinskej literatúry vo filme
členka riešiteľského kolektívu, grant Centra pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk, Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane

2006: Svetové dni slovinskej literatúry
členka riešiteľského kolektívu, grant Centra pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk, Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane

2005: Svetové dni slovinského filmu
členka riešiteľského kolektívu, grant Centra pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk, Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane

2004: Preklady slovinských literárnych textov
členka riešiteľského kolektívu, grant Centra pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk, Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane

Členstvo v redakčných radách a odborných spoločnostiach

členka redakčnej rady časopisu Ethnologia Slovaca et Slavica

členka spoločnosti Slavistično društvo Slovenije

členka Slavic Linguistic Society

Ocenenia

2016 – Cena Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane za pedagogickú činnosť

2022 – Akademická pochvala rektora Univerzity Komenského