Bożena Kotuła

Absolvovala študijný odbor poľská filológia na Univerzite Marie Curie-Skłodowskej v Lubline. V roku 2003 získala titul doktor humanitných vied na základe rozpravy Koncepcie vyučovania gramatiky poľského jazyka v základných a stredných školách v rokoch 1918 – 1939. Je absolventkou postgraduálneho štúdia vedy o filme, divadle a televízii na Gdanskej univerzite. Pracovala na Katedre metodiky vyučovania poľského jazyka a literatúry na Univerzite Marie Curie-Skłodowskej v Lubline a na Katedre poľskej filológie Technologicko-humanitnej univerzity K. Pułaského v Radome. V tomto období viedla kurzy z didaktiky poľského jazyka, kultúry poľského jazyka, jazykovej komunikácie a štylistiky súčasnej poľštiny. Ako lektorka poľského jazyka pracovala na Università degli Studi di Padova v Talianku, na Prešovskej univerzite v Prešove, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a od septembra 2022 pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave, kde vedie lektorát poľského jazyka. Vo vedeckom výskume sa špecializuje na poľskú lingvistiku, metodiku vyučovania poľštiny ako rodného i cudzieho jazyka a venuje sa i komparatívnej analýze poľského a slovenského jazyka.

Vedeckovýskumné úlohy, projekty a granty

2024 – 2026: Determinanty a metodologické impulzy poľsko-slovanskej interkultúrnej komunikácie
členka riešiteľského kolektívu, zodpovedná riešiteľka prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc., projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0561/24

2023: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II.
členka riešiteľského kolektívu, zodpovedná riešiteľka prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc., projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0666/21

Alternatywne sposoby kształtowania obrazu świata w systemie językowym i tekstach (Alternatívne spôsobi formovania obrazu sveta v jazykovom systéme a v textoch)
Zodpovedný riešiteľ: prof. dr hab. Ryszard Tokarski
Grant poľského Národného programu rozvoja humanitných vied č. 12H 12 0202 81