Kristina Ðorđević

Vysokoškolské štúdium v odbore srbský jazyk - veda a aplikácia ukončila v roku 2014 na Filologickej fakulte Univerzity v Belehrade, kde obhájila diplomovú prácu s názvom Tvorbeno-semantička analiza izvedenica sa sufiksom -izacija (školiteľ prof. Božo Ćorić). Od roku 2014 pracuje ako lektorka srbského jazyka na Katedre slovanských filológií Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie jazykovedné a kulturologicky zamerané kurzy srbčiny. Na externé doktorandské štúdium bola prijatá v akademickom roku 2017/2018. V dizertačnej práci sa venuje téme Etnolingvistická analýza frazém s rastlinným komponentom (na srbskom a slovenskom materiáli), jej školiteľkou je prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc. Vo vedeckom výskume sa zaoberá srbskou a slovenskou frazeológiou a etnolingvistikou, ako aj srbsko-slovenskými kultúrnymi vzťahmi.

Vedeckovýskumné úlohy, projekty a granty

2024 – 2026: Determinanty a metodologické impulzy poľsko-slovanskej interkultúrnej komunikácie
členka riešiteľského kolektívu, zodpovedná riešiteľka prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc., projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0561/24

2021 – 2023: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál II.
členka riešiteľského kolektívu, zodpovedná riešiteľka prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc., projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0666/21

2018 – 2020: Percepcia nadprirodzena v jazykoch a kultúrach Slovanov s akcentom na západoslovanský a južnoslovanský areál
členka riešiteľského kolektívu, zodpovedná riešiteľka prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc., projekt Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, grant VEGA 1/0308/18

Členstvo v redakčných radách a odborných spoločnostiach

členka Slavic Linguistic Society