Kristina Ðorđević

Kristina Đorđević pochádza z Majdanpeku v Srbsku.

Vysokoškolské štúdium v odbore srbský jazyk a literatúra ukončila v roku 2012 na Filologickej fakulte Univerzity v Belehrade, kde obhájila magisterskú prácu s názvom Tvorbeno-semantička analiza izvedenica sa sufiksom -izacija. Počas štúdia vyučovala srbský jazyk na Filologickom gymnáziu v Belehrade, na Základnej škole Vladu Obradovića Kamenného učila srbský jazyk a literatúru a ako dobrovoľníčka pracovala v Jazykovej škole Đura Salaja.

Od roku 2014 pracuje ako lektorka srbského jazyka na Katedre slovanských filológií Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje predmety Slovanský jazyk: Srbský 1 – 6, Srbský film a Reálie Srbska. Vedie tiež kurzy srbského jazyka pre verejnosť.

V akademickom roku 2017/2018 bola prijatá na externé doktorandské štúdium. V dizertačnej práci sa bude venovať téme Etnolingvistická analýza frazém s rastlinným komponentom (na srbskom a slovenskom materiáli), jej školiteľkou je Prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc.