Doktorandské štúdium

Zoznam školiteľov a študentov externého a interného doktorandského štúdia

Klasická filológia:

LITERÁRNA VEDA

Školiteľka: Doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.
Školiteľka: Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. 

Školiteľka: Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.

  • Mgr. Bc. Frederik Pacala, interné štúdium
    Téma dizertačnej práce: "Latinské epigramy v novolatinskej gramatografii vo fondoch slovenských knižníc"

  • doc. Mgr. et Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M., externé štúdium
    Téma dizertačnej práce: "Metafory z oblasti práva, vojenstva a politiky v komédiách T. Maccia Plauta" 

 
 
TRANSLATOLÓGIA

Školiteľka: Doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.
Školiteľka: Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.

Školiteľka: Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. 

  • Mgr. Renáta Mokošová, interné štúdium
    Téma dizertačnej práce: "Translatologické a kultúrne kontexty slovenských prekladov z novogréckej literatúry"

 
 
VŠEOBECNÁ JAZYKOVEDA

Školiteľka: Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.

 

Semitská filológia:

LITERÁRNA VEDA

Školiteľka: Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.