Acta historica Posoniensia

Od roku 2001 katedra vydáva Acta Historica Posoniensia, v dvoch radách: periodickej a monografickej. Sú v nich publikované štúdie členov katedry, príspevky z vedeckých konferencií poriadaných katedrou a monografie členov katedry. Niektoré zborníky vychádzajú ako samostatné edície odborných štúdií pod názvom Judaica et Holocaustica, ktoré sa venujú predovšetkým dejinám Židov a holokaustu. 

Pokyny pre autorov

 

Doposiaľ vydané zväzky:

I. Historické štúdie I.

Historické štúdie I. Štúdie z dejín baníctva a banského podnikania. Zborník k životnému jubileu Mariána Skladaného. Ed. Miroslav Daniš. Bratislava 2001.

OBSAH

 • MÚCSKA, Vincent: K šesťdesiatinám doc. PhDr. Mariána Skladaného, CSc.

Štúdie

 • SKLADANÝ, Marián: Fuggerovci na Slovensku
 • ČELKO, Mikuláš: Thurzovci, Fuggerovci a kremnické zlato
 • GRAUS, Igor: Fuggerovci a Banská Bystrica (1494-1546)
 • BOVAN, Marián: Thurzovci a Fuggerovci ako nájomcovia kremnickej mincovne
 • ŠTEFÁNIK, Martin: Pramene o banskobystrickej medi v Benátkach z druhej polovice 14. storočia
 • KAMENICKÝ, Miroslav: Olovo v hutníctve drahých kovov na strednom Slovensku v 18. storočí
 • HAVIERNIK, Pavol: História medzi konštrukciou a rekonštrukciou
 • ŠEDIVÝ, Juraj: Predmet histórie medzi opakovateľným a jedinečným a medzi kolektívnym a individuálnym
 • KANOVSKÝ, Martin: Kontinuita a diskontinuita v histórii
 • ŠUCH, Juraj: Poznámka k objektivite v histórii
 • ŠOLTÉS, Peter: Špecifiká formovania národnej identity na východnom Slovensku na prahu modernej doby
 • ZALENEJEV, J. A.: Výskum Povolžskej archeologickej expedície mestských centier Zlatej Hordy (90-te roky 20. storočia)
 • KABATOV, Sergej: Duchovná kultúra vidieckeho obyvateľstva kostromského Povolžia v období Zlatej Hordy 
 • Bibliografia doc. Mariána Skladaného

II. Historické štúdie II.

Historické štúdie II. East Central Europe at the Turn of the 1st and 2nd Millennia. Ed. Vincent Múcska. Bratislava 2002.

OBSAH

Štúdie

 • FONT, Márta: Krone und Schwert. Die Anerkennung des Herrschaftsrechts in Mittel- und Osteuropa
 • WOLFRAM, Herwig: Konrad II. (1024/27-1039) und seine „Ostpolitik“
 • HAVIERNIK, Pavol: The Identification of the Messalians and the Bogomils
 • HOMZA, Martin: The System of the Proper Personal Names in the Hungarian-Polish Chronicle
 • HURBANIČ, Martin: The Image of Constantine the Great in Rus. The Tradition and Innovation of the Motive of the First Christian Emperor
 • MATEJKO, Ľubor: Some Remarks on Interpretation of Slavonic Written Sources
 • SALAMON, Maciej: Polen und Byzanz. Die Perspektiven des 11. und des 14. Jahrhunderts
 • STEINHÜBEL, Ján: Das arpadianische Fürstentum Neutra und die Neutraer
 • ŠEDIVÝ, Juraj: Die Anfänge des Pressburger Kapitels
 • MÚCSKA, Vincent: About the First Hungarian Bishoprics 

III. Historické štúdie III.

Historické štúdie III. Archeologické lokality a stredoveká architektúra v urbanistickom a krajinnom rámci – prezentácia kultúrneho dedičstva stredoveku//Paralelné a periodické javy v dejinách. Ed. Miroslav Daniš. Bratislava 2004.

OBSAH

Štúdie

Archeologické lokality a stredoveká architektúra v urbanistickom a krajinnom rámci – prezentácia kultúrneho dedičstva stredoveku

 • OBUCHOVÁ, Viera: Možnosti historika v procese výskumu pamiatok
 • ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana: Prezentácia mestských hradieb Bratislavy
 • KRUML, Miloš: Archäologie und Stadtbild
 • ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Problémy archeologických parkov na príklade Bratislavy
 • MUSILOVÁ, Margaréta: Prezentácia predbránia Rybárskej brány v Bratislave
 • GREGOROVÁ, Jana: Prezentácia torz architektonického dedičstva

Paralelné a periodické javy v dejinách

 • PÁLEŠ, Emil: Môže byť idealistická vedecká epistéma úspešnejšia než materialistická?
 • PÁLEŠ, Emil – MIKULECKÝ, Miroslav: Rytmus v dejinách byzantského dejepisectva
 • PÁLEŠ, Emil – MIKULECKÝ, Miroslav: 500 ročný rytmus v dejinách starogréckeho, rímskeho a čínskeho dejepisectva
 • HAVIERNIK, Pavol: Historiografia a angelológia
 • ŠTAMPACH, Ivan O.: Komplementární vědecká metodologie v religionistice a jiných humanitných vědách
 • DANIŠ, Miroslav: Dejiny, ideosféra a planetárny systém
 • BOBOKOVÁ, Jarmila: Život, činnosť a politické názory M. M. Speranského. Začiatok cesty.
 • CANDRÁKOVÁ, Eva: Vytváranie jednotnej školskej sústavy v medzivojnovej Juhoslávii
 • KLATÝ, Marek: Vnímanie pohanských etník Tatárov (Mongolov), Polovcov, Litovcov a Jatviagov na juhozápadnej Rusi v XIII. storočí

IV. Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia

MÚCSKA, Vincent: Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia. Acta historica posoniensia IV. Monographiae I. 2004.

V. Modely na rozvíjanie kompetencií žiakov

KRATOCHVÍL, Viliam: Modely na rozvíjanie kompetencií žiakov. K transformácii vzťahu histórie a školského dejepisu. Acta Historica Posoniensia V. Monographiae II. 2004.

VI. Diktátor z tábora Columbia. Fulgencio Batista a jeho doba

VIŠVÁDER, František: Diktátor z tábora Columbia. Fulgencio
Batista a jeho doba
. Acta historica posoniensia VI. Monographiae III. 2005.

František Višváder sa dlhé roky venoval problematike vývoja kubánskej spoločnosti. Jeho monografia o Fulgenciovi Batistovi je prakticky jediná práca podobného druhu na Slovensku. Podáva historický obraz o Kube pred revolučným hnutím Fidela Castra, o diktátorovi, ktorého pád výrazne zmenil dejiny Kuby 20. storočia.

VII. Z dejín holokaustu a jeho popierania

Z dejín holokaustu a jeho popierania. Ed. Eduard Nižňanský. Acta historica posoniensia VII. 2007.

Zborník obsahuje štúdie, ktoré sa venujú problematike holocaustu a jeho popierania v dejinách Európy. Sú rozdelené do viacerých tématických skupín, ktoré sa snažia zdokumentovať rozličné situácie a skúsenosti židovských komunít, s ktorými boli konfrontované v čase II. svetovej vojny. Okrem toho obsahuje 15 recenzií na domáce i zahraničné práce, ktoré sa venujú problematike.

Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra všeobecných dejín, Bratislava 2007, 276 strán

OBSAH

GETÁ

CORNI, Gustavo: Die Ghettogesellschaft: "alle glaich?" Juden in Osteuropa 1939 - 1944.

KONCENTRAČNÉ TÁBORY A HOLOKAUST

BIEDERMANN, Charles-Claude: Geschichte einiger Aussenlager von Buchenwald.

SILBERKLANG, David: Working for Their Lives?  The Last Jews in the Lublin District 1943 - 1944.

VRZGULOVÁ, Monika: Každodenný život židovských väzňov v nacistických koncentračných táboroch.

HOLOKAUST A SLOVENSKO

NIŽŇANSKÝ, Eduard - MŇAHONČÁKOVÁ, Jana: Vymedzenie pojmu Žid na Slovensku a v Chorvátsku - pokus o porovnanie.

SOKOLOVÁ, Milena: Postoj evanjelickej a. v. cirkvi k riešeniu židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 - 1945.

ZETOCHA, Martin: Demografický vývoj židovského a nežidovského obyvateľstva Nitry v rokoch 1919 až 1940.

REVIZIONIZMUS A HOLOKAUST

HAUSLEITNER, Mariana: Die Auseinandersetzung mit dem Holocaust in Rumänien.

HRADSKÁ, Katarína: Revizionizmus holokaustu na Slovensku.

PAULOVIČOVÁ, Nina: Náhľad do diskusií o revizionizme v širšom kontexte v Kanade.

VERBEECK, Georgi: Wissenschaft und öffentlichkeit. Geschichtskontroversen in Deutschland seit 1960. Der Historikerstreit.

RECENZIE

VIII. Historické štúdie. K životnému jubileu Mikuláša Píscha

Historické štúdie. K životnému jubileu Mikuláša Píscha. Ed. Miroslav Daniš. Acta historica posoniensia VIII. 2008.

OBSAH

Štúdie

OBIDINA, Ju. S.: Verovanja grekov o duši umeršego čeloveka.

HRNČIAROVÁ, Daniela: Crimen laesae maiestatis v najstarších uhorských zákonníkoch.

LYSÝ, Miroslav: Ohrozenie uhorských miest počas husitskej revolúcie.

VOLOŠČUK, Miroslav: Dokumneti Slovackogo nacionaľnogo archivu (m. Bratislava) do istorii rusko-ugorskich vidnosin kincja XIII - XIV st.

NEVRLÝ, Mikuláš: Ľudovít Štúr a jeho vzťah k Ukrajine.

BOBOKOVÁ, Jarmila: Zásady európskej bezpečnosti v 19. storočí.

KRATOCHVÍL, Viliam: K problémom tvorby didakticko-historického textu.

CHOVANCOVÁ, Jarmila: Prístup k moci a otázka zodpovednosti.

SKLADANÝ, Marián: Metodologické otázky historickej vedy. Spomienky ako historický prameň.

Historici a historiografia v kontexte všeobecných dejín na Slovensku

DANIŠ, Miroslav: Milan Hodža - profesor FF UK v Bratislave.

VALACHOVIČ, Pavol: Vojtech Ondrouch (1891 - 1963). Príspevok dejinám slovenskej historiografie.

DANIŠ, Miroslav: Novinár a historik František Višváder.

Recenzie

IX. Mexická revolúcia na prahu 20. storočia

BAKYTOVÁ, Jana: Mexická revolúcia na prahu 20. storočia. Acta historica posoniensia IX. Monographiae IV. 2008. 

X. Historické štúdie. K životnému jubileu Zuzany Ševčíkovej

Historické štúdie. K životnému jubileu Zuzany Ševčíkovej. Ed. Miroslav Daniš. Acta historica posoniensia X. 2009.

OBSAH

DANIŠ, Miroslav: Zuzana Ševčíková na ceste dejinami umenia

Štúdie

OBUCHOVÁ, Viera: Technické pamiatky v Mlynskej doline alebo mlyny na potoku Vydrica.

ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana: Sídliskové zázemie Bratislavského hradu vo včasnom a vrcholnom stredoveku.

HURBANIČ, Martin: Avarský útok na Konštantínopol roku 626 v symboloch a farbách.

ZERVAN, Vratislav: Na polceste medzi Konštantínopolom a Jeruzalemom: niekoľko postrehov k byzantským predstavám o nebeskom Jeruzaleme.

PODOLAN, Peter: Démosthenés.

VALACHOVIČOVÁ, Zuzana: Giorgio Vasari a diela antického umenia.

DANIŠ, Miroslav: Vatikán a Rus v 10. - 11. storočí.

VOLOŠČUK, Miroslav: "Vokňaženie" zapiske Volodislava Kormiljčiča (1210 - 1214 rr.), z nepervami: Mifi i realnisť.

SKLADANÝ, Marián: Kto bola matka Jána Korvína?

HRNČIAROVÁ, Daniela: Historické udalosti v obrazoch - atentát na vojvodu de Guise v roku 1588.

JANURA, Tomáš: Dejiny kaštieľa v Lednických Rovniach do polovice 19. storočia.

BOBOKOVÁ, Jarmila: Rusko na ceste k reformám. Alexander I. a jeho "mladí priatelia".

ŠKORVÁNKOVÁ, Eva: Ivan Meštrovič: Umelec v službách štátu.

KRATOCHVÍL, Viliam: Obrazové školské historické pramene v kontexte "ikonického obratu".

KAŇUČEVSKAJA, Jana: Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Ruskom a Európskou úniou. Problémy a perspektívy.

CHOVANCOVÁ, Jarmila: Spravodlivosť ako realizácia zákonnosti v kontexte dejín.

VALENT, Tomáš: Utváranie historickosti spoločenského poznania.

Historici a historiografia v kontexte všeobecných dejín na Slovensku

VALACHOVIČ, Pavol: Tatiana Pišútová (1923 - 1997).

XI. Arizácie. Judaica et Holocaustica I.

Arizácie. Ed. Eduard Nižňanský – Ján Hlavinka. Judaica et Holocaustica I. – Acta historica Posoniensia XI. Bratislava 2010.

OBSAH

Štúdie

 • HALLON, Ľudovít – HLAVINKA, Ján – NIŽŇANSKÝ, Eduard: Pozícia Ústredného hospodárskeho úradu v politickom, hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska v rokoch 1940-1942
 • HRADSKÁ, Katarína: Dôsledky arizácie židovského majetku z pohľadu Ústredne Židov
 • JANČÍK, Drahomír – KUBŮ, Eduard – ŠOUŠA, Jiří: „Arizace“ a sociální změna v českých zemín 1938-1945. Akvizice židovského majetku – instrument sociálního vzestupu nového vlastníka
 • KLAMKOVÁ, Hana: Slovakizácia židovského majetku: proces zainteresovania slovenskej spoločnosti na tzv. židovskej otázke.

Dokumenty

 • NIŽŇANSKÝ, Eduard: Arizácie a problémy majetku Židov na Slovensku v hláseniach predstaviteľov nacistického Nemecka (1939-1943)

Recenzie

 • ALY, Götz: „Konečné řešení:. Přesun národů a vyhlazení evropských Židů. Praha 2006. (Milan Hrabovský)
 • ČAPKOVÁ, Kateřina – FRANKL, Michal: Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem 1933-1938. Praha 2008 (Kristina Kaiserová)
 • HLAVINKA, Ján – KAMENEC, Ivan: Spory o biskupa Vojtaššáka. Politické spoločenské aktivity Jána Vojtaššáka v rokoch 1938-1945. Bratislava 2008. (Eduard Nižňanský)
 • ŽIAK, Miloš – SNOPKO, Ladislav (eds.): Park ušľachtilých duší. Bratislava 2007. (Ľudovít Hallon)

Správy

 • VRZGULOVÁ, Monika: Dokumentačné stredisko holokaustu

XII. Arizácie v regiónoch Slovenska. Judaica et Holocaustica II.

Arizácie v regiónoch Slovenska. Ed. Eduard Nižňanský – Ján Hlavinka. Judaica et Holocaustica II. – Acta historica Posoniensia XII. Bratislava 2010.

OBSAH

Štúdie

 • FIAMOVÁ, Martina: Arizácia židovského majetku na úrovni obce Zlaté Moravce
 • GALIBERT, Lucia: Arizácia židovského majetku ako súčasť tzv. riešenia židovskej otázky v rokoch 1939-1945. Modelové mesto Nitra
 • MACKO, Martin: Arizácia židovského majetku v okrese Banská Štiavnica
 • PAULOVIČOVÁ, Nina: Protižidovské sankcie v hospodárskej sfére na úrovni mesta Hlohovec
 • NIŽŇANSKÝ, Eduard: Arizácie v priesečníku vzťahov slovenskej majoritnej komunity a židovskej minority počas vojny

Dokumenty

 • SCHVARC, Michal: Arizácia židovských podnikov ako predmet sporu medzi Deutsche Partei a slovenskými štátnymi a straníckymi orgánmi na príklade vybraných dokumentov

Recenzie

 • EAGLESTONE, Robert: Postmodernizmus a popieranie holokaustu. Praha 2005. (Milan Hrabovský)
 • HOFFMAN, Eva: After such knowledge: memory, history and the legacy of the Holocaust. New York 2004. (Nina Paulovičová)
 • MACAREZ, Karin: Shoah en Sarthe. Le Coudray-Macourad 2006. (Lucia Galibert)
 • NIŽŇANSKÝ, Eduard (ed): Z dejín holokaustu a jeho popierania. Acta historica Posoniensia VII. Bratislava 2007. (Jana Tulkisová)
 • PAULOVIČOVÁ, Nina – URMINSKÝ, Jozef: Židovská komunita v dejinách mesta Hlohovec (1938-1945). Príbeh, ktorý prešiel tmou. Hlohovec 2009. (Ľudovít Hallon)
 • SOUKUPOVÁ, Blanka: Velké a malé českožidovské příběhy z doby intenzivní naděje. Bratislava 2005. (Eduard Nižňanský)
 • ZUBRZYCKI, Genevieve: The Crosses of Auschwitz: Nationalism and Religion in Post-Communist Poland. Chicago 2006. (Nina Paulovičová)
 • ŽIAK, Miloš – SNOPKO, Ladislav – NIŽŇANSKÝ, Eduard (eds.): Park ušľachtilých duší (2). Bratislava 2008. (Ľudovít Hallon)

Správy

 • HRADSKÁ, Jana: Aktivity Nadácie Milana Šimečku so zameraním na holokaust a antisemitizmus

XIII. Historické štúdie - Medzi antikou a stredovekom

Historické štúdie. Medzi antikou a stredovekom. Rímska a germánska spoločnosť v barbarských zákonníkoch. Acta historica Posoniensia XIII. Bratislava 2010.

Nový zborník Acta historica Posoniensia obsahuje štúdie z medzinárodnej konferencie, ktorú 1. apríla 2009 zorganizovala Katedra všeobecných dejín pod názvom Medzi antikou a stredovekom: Rímska a germánska spoločnosť v barbarských zákonníkoch, a ktorá bola výstupom z grantovej úlohy VEGA.

Druhú časť zborníka tvoria štúdie členov katedry.

OBSAH

Štúdie z vedeckej konferencie "Medzi antikou a stredovekom":

BABIC, Marek: Codex Theodosianus a barbari.

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila: Sakralita práva a Pactus legis Salicae.

BYSTRICKÝ, Peter: Kolektívna pamäť, ústna tradícia a longobardské dejiny.

HABAJ, Mihal: Recepcia antiky v Nemecku na konci 18. storočia. Čo znamenala antika pre nemeckých klasikov Schillera a Goetheho.

HRNČIAROVÁ, Daniela: K otázke vzniku a charakteru Lex Baiuvariorum. Stav súčasného bádania.

MIŽIČKO, Marek: Longobardská spoločnosť v písomných prameňoch 7. storočia.

Štúdie:

ZUPKA, Dušan: Symbolické gestá pokory - podrobenie sa a suplikácia. Ritualizované formy riešenia sporov v arpádovskom Uhorsku (11. - 12. storočie).

ŠTULRAJTEROVÁ, Katarína: "Stalematae": King Andrew II´s Hungary and Pope Gregory IX´Curia.

HORBULÁK, Zsolt: Novšie fakty o genealógii rodu baróna Františka Tótha.

BOBOKOVÁ, Jarmila: M. M. Speranskij v ruskej historiografii (pred rokom 1917).

DANIŠ, Miroslav - NEVRLÝ, Mikuláš: Ivan Franko ako politik.

ŠKORVÁNKOVÁ, Eva: Legitimizácia diktatúry kráľa Alexandra Karadjordjeviča (popularizovanie vládnuceho rodu v učebniciach dejepisu v medzivojnovom období).

GREGOROVÁ, Ivana: Mesto ako metafora.

KRATOCHVÍL, Viliam: "Multipliatio librorum" (K integratívnym postupom vo výučbe dejepisu.

MACHAJ, Ján: Multimédiá vo výučbe dejepisu.

CHOVANCOVÁ, Jarmila: F. Fukuyama a S. Huntington o demokratizácii spoločnosti v 20. storočí.

Dokumenty:

TULKISOVÁ, Jana: Príspevok nacistickej armádnej psychológie k otázke mentality slovenského národa.

DANIŠ, Miroslav: Korešpodencia F. F. Aristova s Maticou slovenskou v rokoch 1929 - 1932.

XIV. Historické štúdie. Konštitucionalizmus na prahu moderných dejín

Historické štúdie. Konštitucionalizmus na prahu moderných dejín. Ed. Jarmila Boboková - Patrik Kunec. Acta historica posoniensia XIV. Bratislava 2010.

OBSAH

Štúdie:

BOBOKOVÁ, Jarmila: Začiatok vládneho konštitucionalizmu v Rusku v období Alexandra I.

GURIČANOVÁ, Elena: Napoleon Bonaparte a zmeny ústavy vo Francúzsku v rokoch 1799 - 1804

BEŇOVÁ, Eva: Španielska liberálna ústava z roku 1812

KVINTOVÁ, Andrea: Reforma volebného systému vo Veľkej Británii v 19. storočí s dôrazom na reformný zákon z roku 1832

ŠTRBKOVÁ, Denisa: Karlovarské uznesenia z roku 1819

ŠKORVÁNKOVÁ, Eva: Srbská ústava z roku 1903 v kontexte srbského konštitučného vývoja v 19. a na začiatku 20. storočia

BAKYTOVÁ, Jana: Mexiko na ceste k prijatiu novej konštitúcie v roku 1917

Dokumenty:

Ústava z roku VIII (1799)

Ústava z roku X (1802)

Ústava z roku XII (1804)

Ústava z Cádizu z roku 1812

Nemecká spolková listina z 8. júna 1815

Karlovarské uznesenia (1819)

Ústava Nemeckej ríše z 28. marca 1849

XV. Historické štúdie. K životnému jubileu Herty Tkadlečkovej

Historické štúdie. K životnému jubileu Herty Tkadlečkovej. Ed. Miroslav Daniš, Eduard Nižňanský. Acta historica posoniensia XV. Bratislava 2011.

OBSAH

Štúdie:

KAMENEC, Ivan: Zápisnica z porady župných a okresných veliteľov Hlinkových gárd v Ružomberku 19. mája 1940

KRATOCHVÍL, Viliam: Politika appeasemenetu ikonograficky a v kombinovaných textoch

MICHÁLEK, Slavomír: Československá informačná služba v USA

MÚCSKA, Vincent: Niekoľko myšlienok o dejinách stredoveku a o  kultivovaní tejto disciplíny v súčasnosti

PETRUF, Pavol: Tomáš Garrigue Masaryk a Slovensko

ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana: Vydrica ako ju nepoznáme. Niekoľko kapitol z dokumentácie architektonických reliktov

ŠKORVANKOVÁ, Eva: Diktatúra kráľa Alexandra

VALACHOVIČ, Pavol: Ideológia a propaganda na začiatku principátu. Storočné hry

ZAVACKÁ, Katarína: Zásahy štátu do slobody vyznania na Slovensku po 14. marci 1939

NIŽŇANSKÝ, Eduard: Herta Tkadlečková - historik fašizmu

XVI. Historické štúdie

Historické štúdie. Ed. Miroslav Daniš. Acta historica posoniensia XVI. Bratislava 2011.

OBSAH

Štúdie

ROŠKOVÁ, Daniela: Manželstvo v Rímskej ríši z pohľadu antických autorov.

KLOKNER, Tomáš: Štátny alimentačný fond za vlády cisára Traiana (98 - 117 n. l.)

BLüMM, Alexander: Imperium Romanum ab der Severischen Dynastie bis zum Regierugsantritt des Kaisers Decius.

HABAJ, Michal: Johann Joachim Winckelmann: nový pohľad na antické umenie, vedu a spoločnosť.

URIGA, Ondrej: Lúpežné výpravy starých Maďarov na talianske územia na prelome 9. a 10. storočia a och odraz v dielach západných autorov.

ČERNÁKOVÁ, Zuzana: Rekonštrukcia návštevy Ľudovíta VII. v Konštantínopole počas druhej križiackej výpravy v roku 1147.

GOGOLA, Matej: Knieža Andrej Bohoľjubský a byzantský vplyv na Rostovsko-suzdaľské kniežatstvo v rokoch 1157 - 1164.

MURÍNOVÁ, Zuzana: Mocenské vzostupy a pády Mediciovcov.

DAKHAJEV, Timur: Hussite Movemnet in North American and English Historiography.

RYBÁR, Lukáš: Počiatky rusko-anglických vzťahov v druhej polovici 16. storočia.

SKOVAJSA, Milo: Dva návrhy mieru z ústia rieky Žitava (r. 1606).

MARTINEK, Peter: Vojenské a diplomatické cesty k dohovorom v Tylži v roku 1807.

BOBOKOVÁ, Jarmila: Reforma štátnych inštitúcií M. M. Speranského v rokoch 1810 - 1811. (Státna rada, ministerstvá, senát).

KOMZJUK, Loenid: Porivnjalnyj analiz konstitucijnich proektiv Dragomanova i Gruševskogo 1884 i 1905 rokiv u konteksti evoljucii koncepcij camostijnosti Ukrajiny kinca XIX-počatku XX stoliť.

ŠVIHRANOVÁ, Jarmila: Rasa a dejiny v Chamberlainovom diele Základy devätnásteho storočia.

ŠKORVÁNKOVÁ, Eva: Legitimizácia diktatúry kráľa Alexandra v kázňach Igora Branislava Štefánika.

TULKISOVÁ, Jana: Nacistická politika voči "árijkám" na príklade brémskych lodeníc.

MACHAJ, Ján: O vzťahu obrazu a textu v učebniciach dejepisu.

Recenzie

WHEATCROFT ANDREW: Enemy at the Gates- Habsburgs, Ottomans and the Battle for Europe. [Nepriateľ pred bránami. Habsburgovci, Osmani a zápas o Európu.]. (Miloslav Skovajsa)

TEZCAN, B.: The Second Ottomans Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern World. [Druhá IOsmanská ríša: Politická a sociálna transformácia v ranne novovekom svete.]. (Miloslav Skovajsa)

Konštitucionalizmus na prahu moderných dejín. Acta historica Posoniensia XIV./ ed. Boboková, J. - Kunec, P. (Matej Mlkvý)

MIKOLA BEGEŠ, MARIAN TOKAR: Karpatskaja Ukraina na šljachu deržavotvorennia. (Mikuláš Nevrlý)

LISOVÝ, I.: Fata volentem ducunt: Poznámky k portrétům významných východoevropských badatelů o dějinách antiky. (Tomáš Klokner)

Fakty, udalosti, ľudia

Daniš, M.: Odišiel Vladimír Matula, štúrovec a slavista (1928 - 2011).

Daniš, M.: Za Bohuslavom Hlavom (21. 8. 1951 - 22. 3. 2011).

XVII. Rituály a symbolická komunikácia v stredovekej strednej Európe

ZUPKA, Dušan. Rituály a symbolická komunikácia v stredovekej strednej Európe (Arpádovské Uhorsko 1000-1301). Acta historica Posoniensia XVII. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2011.

 

Kniha predstavuje v slovenskej medievistike tematicky originálnu štúdiu rituálov a symbolickej komunikácie v ranom a vrcholnom stredoveku. Autor prináša formulovanie základných otázok, načrtnutie smerov bádania a ozrejmenie možností poznania v uhorských, resp. stredoeurópskych podmienkach. Predmetom knihy je bádanie v oblasti verejnej komunikácie, v ktorej malo v stredoveku svoje miesto ritualizované konanie obsahujúce rozmanité symbolické výpovede. Hlavnými termínmi knihy sú rituál, moc a komunikácia. Autor sa na úvod zaoberá teoreticko-metodologickými otázkami definície rituálov, vývojom ich skúmania v spoločenských vedách a ich miestom v súčasnej medievistike. Predmetom druhej časti knihy sú rituály moci v najužšom význame, teda všetky symbolické udalosti spojené s osobou stredovekého panovníka, s prezentáciou jeho majestátu a s legitimizovaním posvätnej kráľovskej moci pomocou rituálneho konania. V jednotlivých kapitolách autor sleduje otázku inauguračných rituálov (korunovácie, panovnícke aklamácie, dvorské slávnosti), riešenia konfliktov pomocou zmierovacích rituálov (podrobenie sa, suplikácie), slávnostných vítacích ceremoniálov (adventus regis), symbolickej komunikácie a rituálov pozdravu na stretnutiach panovníkov, no a v záverečnom exkurze aj otázku vzťahu mestských rituálov a písomnej kultúry v neskorom stredoveku. Za najdôležitejšiu charakteristiku autor považuje význam rituálu ako (predovšetkým symbolického a neverbálneho) komunikačného fenoménu v stredovekej spoločnosti. Keďže rituály boli vysoko symbolickým konaním, ich sledovanie musí prebiehať v dvoch rovinách zároveň. Prvou je použitie rituálov v reálnom politickom diskurze stredovekej spoločnosti. Tou druhou je zachytenie a interpretácia (a neraz aj vedomá manipulácia) ritualizovaného konania v dobových prameňoch.

 

OBSAH

 

I. RITUÁLY A SYMBOLICKÁ KOMUNIKÁCIA – TEÓRIA,

TERMINOLÓGIA A METODOLÓGIA

I. 1. Rituál – definícia pojmu

I. 2. Výskum rituálov v spoločenských vedách

I. 3. Rituály a symbolická komunikácia v medievistike

I. 3. 1. Rituály v medievistike – prehľad vývoja bádania

I. 3. 2. Rituály v medievistike – súčasný stav výskumu

I. 3. 3. Rituály a symbolická komunikácia v stredoveku

 

II. RITUÁLY MOCI A PANOVNÍCKA SYMBOLIKA

II. 1. Tri druhy korunovácie

II. 2. Laudes regiae

II. 3. Cingulum militiae

II. 4. Dvorské slávnosti a kráľovský majestát

II. 5. Symbolika a rituály uhorských panovníkov

II. 6. Zhrnutie

 

III. RIEŠENIE KONFLIKTOV A PODROBENIE SA – RITUÁLY

ZMIERENIA

III. 1. Rituály zmierenia vo vnútropolitických zápasoch a pri riešení

konfliktov s cudzími panovníkmi (11. storočie)

III. 1. 1. Rituály zmierenia v zápasoch o uhorský trón v druhej

polovici 11. storočia

III. 1. 2. Zmierlivé riešenie konfliktov medzi Uhorskom a Nemeckou

ríšou

III. 2. Vývoj a zmeny v rituáloch zmierenia v 12. storočí

III. 2. 1. Koloman a Álmoš

III. 2. 2. Koloman a cudzí panovníci

III. 2. 3. Uhorsko a Byzancia

III. 3. Symbolické gestá pokory – podrobenie sa a suplikácia

III. 4. Zhrnutie a závery

 

IV. ADVENTUS REGIS V STREDOVEKOM UHORSKU

IV. 1. Adventus regis

IV. 2. Adventus regis v politickej komunikácii arpádovského Uhorska

IV. 3. Dobrý a zlý adventus

IV. 4. Záver

 

V. STRETNUTIA PANOVNÍKOV – RITUÁLY POZDRAVU

V. 1. Symbolická komunikácia pri stretnutiach panovníkov

V. 2. Osculum pacis

V. 3. Otázky výskumu

V. 4. Symbolická komunikácia medzi Arpádovcami a Piastovcami

V. 4. 1. Štefan I. a Boleslav I.

V. 4. 2. Ladislav I. a Boleslav II

V. 4. 3. Koloman I. a Boleslav III

V. 5. Symboly a rituály pri stretnutiach uhorských kráľov s križiakmi

V. 5. 1. Prvá krížová výprava (1096)

V. 5. 2. Druhá krížová výprava (1147)

V. 5. 3. Tretia krížová výprava (1189)

V. 6. Funkcia a význam panovníckych stretnutí v stredoveku

V. 7. Záver

 

VI. EXKURZ: MESTSKÉ RITUÁLY A PÍSOMNÁ KULTÚRA

V NESKOROM STREDOVEKU (NÁČRT PROBLÉMU A MOŽNÝCH

SMEROV ĎALŠIEHO VÝSKUMU

VI. 1. Formy komunikácie v stredoveku

VI. 2. Multilingvistický charakter stredovekého Uhorska

VI. 3. Mestská písomná kultúra v stredovekom Uhorsku

VI. 3. 1. Vývoj písomnej kultúry

VI. 3. 2. Mestská písomná kultúra

VI. 4. Mestské rituály v stredovekom Uhorsku

VI. 4. 1. Mestské rituály

VI. 4. 1. 1. Náboženské ceremónie

VI. 4. 1. 2. Zločin a trest

VI. 4. 1. 3. Voľba magistrátu a mestská správa

VI. 4. 2. Mestské a panovnícke rituály: mesto a kráľ

VI. 4. 2. 1. Adventus regis v neskorom stredoveku

VI. 4. 2. 2. Stredoveké mesto ako scéna pre politické rituály

VI. 5. Záver

 

 

 

 

 

XVIII. Judaica et Holocaustica III.

Judaica et holocaustica III. - Acta historica Posoniensia XVIII.  Ed. Vincent Múcska. Bratislava 2012. 

OBSAH

Štúdie

 • POLÁČEK, Juraj: Židia a sasánovské dobytie byzantskej Palestíny v roku 614
 • HURBANIČ, Martin: Adversus Iudaeos v kázni Theodora Synkella k avarskému obliehaniu z roku 626
 • HRNČIAROVÁ, Daniela: Privilégium uhorského kráľa Bela IV. pre Židov
 • LENGYELOVÁ, Tünde: Niekoľko poznámok k postaveniu Židov v stredovekom Uhorsku
 • NAGAJOVÁ, Pavla: Príspevok k dejinám bratislavských Židov za vlády Anjouovcov
 • SKLADANÝ, Marián: Úradníci židovského pôvodu na uhorskom dvore v neskorom stredoveku Ján Ernst (Ernuszt) a Imrich Szerencsés (Fortunatus)
 • TANDLICH, Tomáš: Židovské obyvateľstvo Bratislavy za vlády uhorského kráľa Vladislava II. Jagelovského
 • ROHÁČ, Juraj: Židia v dejinách Trnavy. Problém interpretácie falza o vyhnaní Židov
 • ŠEDIVÝ, Juraj: Marginalia Judaica Posoniensia (1526-1683)
 • LUDVÍKOVÁ, Miroslava: O rituální vraždě v Litomyšli roku 1573
 • KOWALSKÁ, Eva: Školské reformy v Uhorsku a ich výsledky: Židovské školy pod kontrolou štátu
 • ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana: Neologická synagóga v Malackách – synkretizmus umeleckých kultúr východu a západu

Recenzie

 • CHAZAN, Robert: Židé  středověkého západního křesťanského světa. Praha 2009. (Eva Sekerešová)
 • BOUŠEK, Daniel: Židovská pouť a putní místa na Blízkém Východě v hebrejské cestopisné literatuře 12. – 16. století. Praha 2008. (Michal Šebeňa)
 • OLEXÁK, Peter: L´Inquisizione Romana e gli Ebrei nell´Eta del grande Disciplinamento. Assisi 2007. (Ondrej Uriga)
 • LAQUER, Walter: Měníci se tvář antisemitismu – od starověku do dnešních dnů. Praha 2007. (Milan Hrabovský)
 • RYBÁŘOVÁ, Petra: Antisemitizmus v Uhorsku v 80.rokoch 19.storočia. Bratislava 2010. (Jarmila Švihranová)
 • BUDIL, Ivo T.: Jitro Árijců. Praha 2009. (Jarmila Švihranová)
 • BENZ, Wolfgang: Was ist Antisemitismus? Bonn 2008. (Jarmila Švihranová)

XIX. Z dejín slovensko-srbských vzťahov

Z dejín slovensko-srbských vzťahov. Ed. Miroslav Daniš. Acta historica Posoniensia XIX. Bratislava 2012.

OBSAH

Štúdie

 • ROKAI, P.: Spiška hronika kao izvor o Srbima despota Stefana Lazarevića na tlu Slovačke u srednjem veku
 • DUDOK, M.: Slováci na srbskom gymnáziu v Sriemskych Karlovciach
 • ĐURIĆ, Đ.: Jan Tomka Saski u kontekstu evropskih uticaja na srpsku istoriografiju u XVIII veku
 • GAVRILOVIČ, V.: Školovanje srpskih đaka na slovački licejima u XVIII veku
 • HARDI, Đ.: Familija Druget kao veza izmedju Slovačke i Srbije
 • MRAČKA, M.: Osobnosti srbského spoločensko-politického života v názvoch bratislavských ulíc
 • KULIHOVÁ, A.: Vuk Stafanovič Karadžič v slovenských prekladoch
 • MIKAVICA, D.: Pravno-politički položaj slovčkog naroda u idelogiji Svetozara Miletića
 • STOJKOVSKI, B.: Današnja Slovačka i Srbija i Metodijeva panonska ahiepiskpija
 • ŠKORVÁNKOVÁ, E. – GUBA, G.: Igor Branislav Štefánik a slovensko – srbské vzťahy v období formovania kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov
 • KUZMANOVIC, N.: Slovački zanosi Rista Kovijaniča
 • DANIŠ, M.: Jozef Belaj – slovenský diplomat v Belehrade v rokoch 1941-43
 • POPOVIČ, R.: Zo slovensko – juhoslovanských (srbských) vzťahov v rokoch 1939-41
 • JOVANKOVIČ, S.: Minulosť Srbov v učebniciach dejepisu a dejepisných učebných textoch pre základnú školu v Slovenskej republike

Recenzie

 • WHITE, Hayden: Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenácteho století. Brno 2011. (Martin Vašš)
 • Istorija Azerbajdžana. S drevnejšich vremen do 70-ch gg. XIX v. Baku 2008 (Lukáš Rybár)
 • SCHIPP, Oliver: Die Adoptivkaiser. Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius, Marc Aurel, Lucius Verus und Commodus. Darmstadt 2011. (Tomáš Klokner)
 • DZIUBA, Ivan: Spogadi i rozdumi na finišnij priamij. Kyjev 2008. (Miroslav Daniš – Mikuláš Nevrlý)
 • Daniel Krman: Podorožnij ščodennik (Itinerarium 1708-1709). Kyjev 2010. (Miroslav Daniš)
 • BAUER, Jehuda: Úvahy o holokaustu. Praha 2009. (Tomáš Králik)
 • BENZ, Wolfgang: Holokaus. S doslovom Kataríny Hradskej Tragédia slovenských Židov. Trenčín 2010 . (Kristína Dvorakovičová)
 • KRAMEROVÁ, Clara: Klárina vojna. Bratislava 2009. (Kristína Dvorakovičová)
 • VRZGULOVÁ, Monika: Deti holokaustu. Bratislava 2007. (Michaela Šeríková)
 • ĎURICA, Milan S.: Jozef Tiso a Židia. Bratislava 2008. (Eduard Nižňanský)
 • HLAVINKA, Ján – NIŽŇANSKÝ, Eduard. Pracovný a koncentračný tábor v Seredi. Bratislava 2009. (Milan Hrabovský)
 • NIŽŇANSKÝ, E. – HLAVINKA, J. (eds.): Arizácie. Bratislava 2010. (Nina Paulovičová)
 • ŠTYRI KNIHY O PAMäTNÍKU VO ZVOLENE: Park ušľachtilých duší 1. Eds. Miloš ŽIAK – Ladislav SNOPKO. Bratislava 2007; Park ušľachtilých duší 2. Eds. Miloš ŽIAK – Ladislav SNOPKO – Eduard NIŽŇANSKÝ. Bratislava 2008. Park ušľachtilých duší 3. Eds. Miloš ŽIAK – Eduard NIŽŇANSKÝ – Ladislav SNOPKO – Eva KRAJMEROVÁ. Bratislava 2009. Park ušľachtilých duší 4. Eds. Miloš ŽIAK – Eduard NIŽŇANSKÝ – Eva KRAJMEROVÁ. Bratislava 2010 (Jarmila Švihranová)

Fakty, udalosti, ľudia

 • POLÁČEK, J.: Nadačný dar pre knižnicu Historického seminára FiF UK
 • DANIŠ, M.: Jubileum Mikuláša Nevrlého, nestora slovenskej ukrajinistiky

XX. M. M. Speranskij. Portrét reformátora

BOBKOVÁ, Jarmila: M. M. Speranskij. Portrét reformátora. Acta historica Posoniensia XX. Monographiae VI. Bratislava 2012. 114 strán.

Rusko 19. storočia bolo v bývalých učebniciach predstavované ako zaostalá krajina, síce veľmocenská, ale zaostávajúca za ostatným svetom predovšetkým v politickom systéme a systéme občianskych práv. Z toho sa vysvetľovali i všetky nepopulárne politické akcie anarchistov alebo predpoklady pre vznik socialistickej revolúcie.

Autorka uvedenej práce, Jarmila Boboková si za predmet svojej práce vzala osobnosť Michaila Michajloviča Speranského (1772 - 1839), významného politického predstaviteľa ruského politického života prvej polovice 19. storočia.

V jednotlivých kapitolách sleduje osudy Ruska na konci 18. a na začiatku 19. storočia, snahy cára Alexandra I. zmeniť politické pomery v Rusku a postavenie a úlohu M. M. Speranského ako prvého ministra pri realizácii niektorých politických reforiem. Čitateľovi sa tak otvára čiastočne iný svet cárskeho Ruska, než na aký sme boli zvyknutí z marxistických príručiek o "nenávidenom" cárskom Rusku.

Autorka doplnila text prameňmi (Speranského teoretickými textami i úvodmi k niektorým reformám), ale pre veľkú časť študentov budú asi nedostupné, pretože sú uvedené v pôvodnom znení (v ruštine).

XXI. Historické štúdie

Historické štúdie. Ed. Lukáš Rybár. Acta historia Posoniensia XXI. Bratislava 2013.

OBSAH

Štúdie

 • KLOKNER, T.: Súkromné alimentačné nadácie rímskej spoločenskej elity na území Hispánie a Afriky v období principátu
 • BLÜMM, A.: Die ”Christenverfolgung” unter Kaiser Valerian
 • ŠEFCOVÁ, E.: Nemecký rukopis svetovej kroniky Jána z Udine v SNK v Martine (Prehľad stavu bádania a formálny popis) 
 • ŠTULRAJTEROVÁ, K.: The Thirteenth Century Papacy:The First Multinational?
 • SKOVAJSA, M.: Diplomatické vzťahy Ferdinanda Habsburského so sultánom Sulejmanom (1551 – 1564) a mierová zmluva z roku 1562
 • RYBÁR, L.: Širván a jeho úloha v anglicko-perzskom obchode v 16.storočí
 • TAKÁČOVÁ, L.: Sakrálna hudba byzantsko-slovanského obradu v karpatskom priestore
 • РАНДИН, А.: Гуситская эпоха глазами Яна Амоса Коменского
 • MARTINEK, P.: Päť zmlúv k upevneniu absolútnej moci Napoleona (1797 - 1807)
 • BOBOKOVÁ, J.: Európska revolúcia 1848/1849
 • ŠVIHRANOVÁ, J.: Arthur Gobineau a kľúč k dejinám - život a dielo autora Eseje o nerovnosti ľudských rás (1816 - 1882) 
 • KALLO, J.: Genéza vzniku svetového konfliktu od zjednotenia Nemecka po vyhlásenie vojny Srbsku (1871 – 1914)
 • IVANČÍK, M.: Britská politika voči Srbsku na pozadí anexie Bosny a Hercegoviny
 • VAŠŠ, M.: Kolorit všedného dňa a osobnosť Tomáša Garrigua Masaryka v rokoch 1929 – 1936 z pohľadu jeho osobnej archivárky Anny Gašparíkovej-Horákovej 
 • HRNČIAROVÁ, D. - ŠKORVÁNKOVÁ, E.: Ženy v období autonómneho Slovenska

 

Recenzie

 • CHRIST, K.: Krize a zánik římské republiky / Tomáš Klokner
 • KLOKNER, T. – VALACHOVIČ, P. (edd.): Až za hranicu oikumeny. Aktuálne otázky z dejín a kultúry antického staroveku (spolupráca Igor Lisový a Alexandra Ostertagová)/ Adam Rada
 • HALDON, J. – BRUBAKER, L.: Byzantium in the Iconoclast Era c. 680 – 850: A History / Matej Gogola
 • VOGELSANG, W.: Dějiny Afghánistánu / Lukáš Rybár
 • АГАКИШИЕВ, И.В. История Бакинской нефтяной промышленности и второй нефтяной бум (вторая половина XIX – начало XXI вв.) / Lukáš Rybár
 • Микола Хвильовий, Вибранi твори. Упорядник Ростислав Мельникiв / Nevrlý, M. – Daniš, M.
 • SIMON, A.: Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban.[Kronika jedného krátkeho roku. Maďari na Slovensku v roku 1938] / Zsolt Horbulák
 • FIRESTONE, R.: Holy War in Judaism. The Fall and Rise of a Controversial Idea. / Denisa Nešťáková

 

Fakty, udalosti, ľudia

 • GOGOLA, M. - RYBÁR, L.: МУЗЕЙ РУССКОЙ ИКОНЫ, Гончарная ул., д. 3, cтр. 1, Москва (Múzeum ruskej ikony, Gončarnaja ul., dom 3, str. 1, Moskva)
 • KLOKNER, T.: Bibliografia edície Acta Historica Posoniensia (2001-2012)
 • KLOKNER, T.: Zoznam bakalárskych prác obhájených na Katedre všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2008 – 2012
 • KLOKNER, T.: Zoznam diplomových prác obhájených na Katedre všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2006 – 2012

XXII. Rasizmus, antisemitizmus, holokaust (anticiganizmus)

NIŽŇANSKÝ, Eduard - HRABOVSKÝ, Milan: Rasizmus, antisemitizmus, holokaust (anticiganizmus). Acta historica Posoniensia XXII. Iudaica et Holocaustica IV. Bratislava 2013. 310 strán.

 

 

XXIII. M. F. Rajevskij a Slováci v 19. storočí

DANIŠ, Miroslav - MATULA, Vladimír: M. F. Rajevskij a Slováci v 19. storočí. Acta historica posoniensia XXIII. Monographiae VII. Bratislava 2014. 304 strán.

Michail Fjodorovič Rajevskij (1811 - 1884) sa narodil v mestečku Arzamas v Nižnonovgorodskej gubernii, vyštudoval teológiu v Sankt Peterburgu a od roku 1842 pôsobil ako pravoslávny kňaz pri ruskom veľvyslanectve vo Viedni až do svojej smrti. Počas svojho pôsobenia v centre monarchie udržiaval osobné i písomné kontakty s mnohými významným osobnosťami v náboženskej, kultúrnej i politickej sfére.

Úzke styky udržiaval aj s mnohými poprednými slovenskými osobnosťami, výsledkom čoho sú stovky listov vzájomnej úcty a porozumenia. Vzťahmi medzi M. F. Rajevským a poprednými slovenskými osobnosťami sa dlhé roky zaoberal významný slovenský historik V. Matula (zomrel 2011), ale jeho dielo dokončil až žiak V. Matulu, prof. Miroslav Daniš. Výsledkom dlhoročnej práce je vydanie stoviek listov z Rajevského korešpodencie.

Publikáciu je možné zakúpiť v knižnici Historického seminára, Šafárikovo nám. IV, č. dv. 425 (cena: 4.- eurá).

XXIV. Historické štúdie

Historické štúdie. Ed. Lukáš Rybár. Acta historica posoniensia. Bratislava 2014.

OBSAH

Štúdie

KLOKNER, T.: Frumentácie a ich vývoj v období krízy rímskej republiky

ŠTULRAJTEROVÁ, K.: Headquarters versus Local Boards. Papal Control of Archiepiscopal and Episcopal Elections in Sicily, Hungary and England

ADAMOVIČ, V.: Belo IV. a Uhorsko v českých kronikách (do 14. storočia)

RYBÁR, L.: Otázka historiografie k problematike Širván a jeho úloha v európskom obchode v 16. a 17. storočí

РИЗАЕВА, Г.:  Участие английских компаний в нефтяной промышленности Азербайджана в начале XX века

IVANČÍK, M.: Diplomatické vzťahy medzi Veľkou Britániou a Srbskom v rokoch 1903 – 1906. Štátny prevrat ako faktor zmeny a kontinuita britskej zahraničnej politiky

BAKYTOVÁ, J.: Politicko-spoločenské aspekty realizácie ústavy v Mexiku v rokoch 1917-1924

ŠKORVANKOVÁ, E.: Ideály a vzory slovenských dievčat na stránkach časopisu Slovenská deva

Recenzie

VALACHOVIČ, P. – HABAJ, M.: Staroveké civilizácie. Chetiti a Peržania. Trnava : Univerzita Cyrila a Metoda, 2013. 204 s. / Lukáš Rybár

ADKINS, L. – ADKINS, R. A.: Starověké Řecko. Encyklopedická příručka. Přeložila Dana Adámková. Praha: Slovart 2011, 506 s. / Tomáš Klokner

DANIŠ, M. – RYBÁR, L.: Dejiny Azerbajdžanu. Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo 2014, s. 503. / Mikuláš Nevrlý

ESKIN, J. M.: Dmitrij Michajlovič Požarskij. Moskva : Kvadriga-ZebraE 2013. 332 s. / Taťána Součková

ALNER, J.: Slovenské pohľady na Židov alebo Židia v Slovenských pohľadoch. Bratislava : Adora Lingua, 2011, 596 s. / Pavol Demjanič

BITTON-JACKSON, L.: Mosty nádeje. Bratislava: Artforum, 2011, 248 s. / Michala Lônčíková

HRADSKÁ, K.: Gizi Fleischmannová. Návrat nežiaduci. Bratislava: Marenčin PT, 2012, 216 s. / Michala Lônčíková

KRYL, M. a kol.: Rasizmus, antisemitismus, holocaust. Ústí nad Labem, Brno : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyňe v Ústí nad Labem, Doplňek, Vakát 2011, 256 s. / Jarmila Švihranová

ŽIAK, M. – KRAJMEROVÁ, E. – NIŽŇANSKÝ, E. – SNOPKO, L. (eds.).: Park ušľachtilých duší 1-4. Bratislava : Izraelská obchodná komora, 2007-2010. / Jarmila Švihranová

ŚPIEWAK, P.: Żydokomuna : interpretacje historyczne. Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2012, 352 s. / Denisa Nešťáková

ŻBIKOWSKI, A.: Karski. Warszawa : Świat Książki, 2011, 504 s. / Denisa Nešťáková

Fakty, udalosti, ľudia

GOGOLA, M. – RYBÁR, L.: Na počiatku bolo slovo... - ruské ikony na Bratislavskom hrade (výstava)

ADAMOVIČ, V.: Správa o konferencii: Colloquia Russica IV. "Rurykowicze w świecie powiązań dynastycznych: polityka, obyczajowość, kultura, religia (X - XVI ww.)"

 

 

XXV. Ruská politika na eurázijskom kontinente v moderných dejinách

Ruská politika na eurázijskom kontinente v moderných dejinách. Ed. Miroslav Daniš - Lukáš Rybár. Acta historica posoniensia. Bratislava 2014.

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Ruská politika na eurázijskom kontinente v moderných dejinách (2.-3. september 2014, Bratislava - Mošovce).

OBSAH

Štúdie

DANIŠ, M.: Ruská politika a Slovania v koncepcii  M.F. Rajevského 

РОКИНА, Г.: Славянский вопрос в общественной мысли и политике России первой половины XIX века

KODAJOVÁ, D.: Vnímanie ruskej politiky na Slovensku v období dualizmu

PODOLAN, P.: Úloha Rusov a Ruska v stredoeurópskom panslavizme

RYBÁR, L.: Türkmenčajská a Gulustanská dohoda ako východisko rusko-perzského súperenia na Kaukaze

BOBOKOVÁ, J.: Vládny konštitucionalizmus v Rusku v období Alexandra I

СЕРАПИОНОВА, Е. П.: Союз чешско-словацких обществ и политика России в годы Первой мировой войны

HARBUĽOVÁ, Ľ.: Založenie a činnosť diplomatickej misie protiboľševického  Ruska v medzivojnovom Československu

ŠKORVANKOVÁ, E.: Československo-sovietske vzťahy v 30. rokoch 20. storočia a ich reflexia v prostredí slovenskej menšiny v Juhoslovanskom kráľovstve

RANDIN, A.: Ruská politika a Slovenský štát 1939-45

IVANČÍK, M.: „The Great Game“ a britské stereotypy ruskej politiky

FIFIKOVÁ, D.: Sovietizácia azerbajdžanskej kultúry v 20. storočí. Jazyková politika v Azerbajdžane

ŠEVČENKO, K.: Etnologie jako nástroj politiky v období perestrojky a v postsovětském Rusku

ДРОНОВ, М. Ю.: Судьбы общерусской идеи в 1917-1991 гг.: Попытка межрегионального обобщения

Recenzie, anotácie, správy

DANIŠ, M. – RYBÁR, L.: Dejiny Azerbajdžanu / Matej Ivančík

ELIAŠ, A. a kol.: Ruská literatúra 18.-21. storočia / Dominika Fifiková

NIŽŇANSKÝ, E. – HRABOVSKÝ, M.: Rasizmus, antisemitizmus, holokaust (anticiganizmus) / Jarmila Švihranová

VINHRANOVSKYJ, M.: Vybrani tvory / Mikuláš Nevrlý

LANGBEHN, V. - SALAMA, M. (eds). German Colonialism: Race, the Holocaust and Postwar Germany / Jarmila Švihranová

Jubileum cisára Augusta – 2000 rokov od jeho smrti (medzinárodná konferencia) / Mária Gaššová

XXVI. Širván a jeho postavenie v európskom obchode (16.-17. storočie)

RYBÁR, Lukáš: Širván a jeho postavenie v európskom obchode (16.-17. storočie). Acta historica posoniensia. Monographiae VIII. Bratislava 2014.

Monografia sa venuje problematike Širvánu a jeho úlohe v rámci medzinárodného obchodu medzi Európou a Áziou v 16. a 17. storočí. Širván ako historicko-geografická oblasť nie je u nás dostatočne známa. Už v staroveku cez územie Širvánu, známeho  ako Kaukazská Albánia, prechádzali významné medzinárodné cesty, po ktorých sa okrem iného realizoval aj obchod. Ako v prípade Angličanov, tak aj Rusov, Širván plnil dôležitú tranzitnú úlohu. Okrem nich dôležitú sprostredkovateľskú úlohu zohrávali aj arménski a osmanskí kupci. Širván ako súčasť zakaukazskej oblasti, ktorá sa aj dnes považuje za strategické územie, plnil oddávna dôležitú úlohu v medzinárodnom karavánovom obchode, realizovaným medzi Európou a Áziou. Cez Širván síce neprechádzala hlavná trasa Hodvábnej cesty, no tunajšie cesty boli na ňu priamo napojené. Plnil tak úlohu strategického bodu, ktoré spájalo Východnú Európu s prikaspickým priestorom a Perziou. V dôsledku toho tu vyrástli významné mestské centrá (Šamacha, Baku, Derbent a i.), v ktorých sa realizoval medzinárodný tranzitný obchod. Širván bol zdrojom dôležitých strategických surovín ako ropa, soľ, ale najmä hodváb, ktorý bol známy na trhoch východnej i západnej Európy. 

OBSAH

1. Historiografia k problematike postavenia Širvánu v európskom obchode v 16. a 17. storočí

2. Širván v dielach európskych cestovateľov a geografov a jeho  význam v európsko-ázijskom obchode do 16. storočia

2. 1. Územie Širvánu (Kaukazská Albánia) a jeho obchodný význam v období staroveku

2.2. Širván a ruskí obchodníci v ranom stredoveku

2.3. Obchod a vojenské výpravy Rusov do Širvánu v 9. – 11. storočí

2.4. Ruskí obchodníci v Širváne v 15. storočí

2.5. Širván a západoeurópski cestovatelia v 13.-15. storočí

2.6. Širván a talianski cestovatelia v 15. a 16. storočí

3. Širván a jeho úloha v anglicko-perzskom obchode v 16.storočí

3. 1. Dôvody Angličanov pre organizáciu ciest do Perzie

3.2. Anglické obchodné privilégia v Širváne a Perzii

3.2.1. Preklady  a komentáre k privilégiám Angličanov v Širváne a Perzii

3.3. Predmety obchodu Angličanov v Širváne a Perzii

3.4. Širván ako križovatka anglicko-perzského obchodu

3.5. Angličania a obchodné centrá Širvánu

3.6. Príčiny neúspechu anglických obchodných výprav do Širvánu a Perzie

4. Širván a rusko-perzská obchodná politika v 16. a 17. storočí

4.1. Širván a jeho úloha v rusko-perzskom obchode do konca 70. rokov 16. storočia

4.2. Širván v rusko-perzskej diplomacii  počas osmansko-perzskej vojny (1578 - 1590)

4.3. Širván v kontexte rusko-perzskej diplomacie v poslednom desaťročí 16. storočia

4.4. Širván a rusko-perzský obchod v prvej tretine 17. storočia

4.5. Širván, obchodné plány Holštýnska a záujmy ďalších európskych krajín

4.6. Širvánski kupci a ruský trh

4.7. Širván a rusko-perzský konflikt (1650-1653)

4.8. Širván a rusko-perzské vzťahy v 60.-70. rokoch 17. storočia

4.9. Širván na križovatke obchodných ciest medzi Ruskom a Perziou

4.10. Širvánske obchodné centrá a obchod s Ruskom

4.11. Predmety ruského vývozu a dovozu v rámci obchodovania v Širváne

4.12. Formy a spôsoby obchodovania v Širváne v rámci rusko-perzského obchodu

XXVII. Antisemitizmus a propaganda - Judaica et Holocaustica

NIŽŇANSKÝ, Eduard – LÔNČIKOVÁ, Michala a kol. Antisemitizmus a propaganda. Judaica et Holocaustica V. - Acta historica posoniensia XXVII. Bratislava 2014.

OBSAH

OSYKOVÁ, Linda: Antisemitizmus v predvolebnej propagande (SĽS) HSĽS v 20. rokoch 20. storočia.

ŠKORVÁNKOVÁ, Eva: Obraz Židov a antisemitizmus v prostredí slovenskej menšiny v Juhoslávii v medzivojnovom období.

LÔNČÍKOVÁ, Michala: Frekvencia antisemitskej propagandy v období 1938 – 1939 na Slovensku vo vybranej periodickej tlači.

TULKISOVÁ, Jana: Antisemitské prejavy v autonómnej Slovenskej krajine na stránkach ríšskonemeckých novín.

LUDVÍKOVÁ, Miroslava: Antisemitismus druhé republiky v českém denním tisku.

NEŠŤÁKOVÁ, Denisa: Formy antisemitizmu v rokoch 1938-1939 v denníku Mały Dziennik

NIŽŇANSKÝ, Eduard – LÔNČÍKOVÁ, Michala: Politická rovina antisemitizmu v karikatúrach Ľudových novín 1941-1942.

NIŽŇANSKÝ, Eduard: Antisemitská propaganda počas deportácií Židov v roku 1942.

SOUKUPOVÁ, Blanka: Druhá republika, protektorát a dobová antisemitská propaganda v poválečném menšinovém veřejném mínění.

FISCHEROVÁ, Michaela: Fotografie, ktoré prežili holokaust. Obraz ako svedectvo u G. Didi-Hubermana.

HRABOVSKÝ, Milan: Manipulácia histórie. K problému popierania holokaustu.

KAMHAL, Dezider: Pragmatická analýza jazyka pre historikov.

KRYL, Miroslav: Pronásledování Židů v nacistickém Německu  (Svědectví deníku velvyslance USA Williama E. Dodda  z let 1933 – 1938).

NEŠŤÁKOVÁ, Denisa: Protest Zosii Kossak-Szczuckej - proti deportáciám židov z varšavského ghetta zahájených nariadením z 22. júla 1942.

ŠVIHRANOVÁ, Jarmila: Arthur Gobineau a Esej o nerovnosti ľudských rás (1853 - 1855).

 

 

XXVIII. Slovensko a nacistické koncentračné tábory - Judaica et Holocaustica

NIŽŇANSKÝ, Eduard – LÔNČIKOVÁ, Michala (eds.). Slovensko a nacistické koncentračné tábory. Judaica et Holocaustica VI. - Acta historica posoniensia XXVIII. Bratislava 2015.

OBSAH

Úvod

FIAMOVÁ, Martina: „A tí, ktorí to nezažili, tí tomu stejne neuveria.“ Druhá vlna deportácií Židov zo Slovenska (1944 – 1945)  v spomienkach pamätníkov

GRUDZIŃSKA, Marta: Los Żydów ze Słowacji deportowanych na Majdanek

LÔNČÍKOVÁ, Michala: Holokaust pred súdom. Správy o deportáciách z okresu Banská Bystrica v povojnovom ľudovom súdnictve

NEŠŤÁKOVÁ, Denisa: Deportácie Židov z južného Slovenska v roku 1944 v

spomienkach preživších

NIŽŇANSKÝ, Eduard: Útek Arnošta Rosina a Czeslawa  Mordowicza z Koncentračného tábora Auschwitz - Birkenau v roku 1944 na Slovensko

SETKIEWICZ, Piotr:  Słowacy i Żydzi w KL Auschwitz

ŠKORVANKOVÁ, Eva: Život v koncentračnom tábore Osvienčim v spomienkach a svedectvách židovských žien z územia dnešného Slovenska

 

XXIX. N.O. Losskij a podiel ruskej inteligencie v emigrácii na rozvoji slovenskej vedy

N.O. Losskij a podiel ruskej inteligencie v emigrácii na rozvoji slovenskej vedy. Ed. Miroslav Daniš - Lukáš Rybár. Acta historica posoniensia. Bratislava 2015.

OBSAH

N.O. Losskij a podiel ruskej inteligencie v emigrácii na rozvoji slovenskej vedy

BAČA, M.: Slovenská archeológia a profesorka Ľudmila Kraskovská

DANIŠ, M.: Evgenij Julianovič Perfeckij a jeho podiel na rozvoji slovenskej historickej vedy

DOLGOV, K. M.: Nikolaj Onufrijevič Losskij: Postrojenie universaľnoj filosofskoj sistemy

ELIAŠ, A.: Ruská literatúra v kurzoch prednášok a vedeckých štúdiách

profesora V. A. Pogorelova a profesora A. V. Isačenka

HARBUĽOVÁ, Ľ.: Podiel ruských emigrantov na rozvoji vedy na Slovensku v medzivojnovom období

HOPTOVÁ, L.: Vybrané osobnosti bieloruskej emigrácie a ich pôsobenie na Slovensku

KORMOŠOVÁ, M.: Nikolaj Onufrijevič Losskij: Nástupcovia Vladimíra S. Solovjeva

LOBOTKA, V.: Losského koncepcia sveta ako organického celku a jej vzťah k moderným formám holizmu.

PLAŠIENKOVÁ, Z.: Podiel N.O. Losského na rozvoji filozofického myslenia na Slovensku

RANDIN, A.: N.O.Losskij o panslavizme

ŠAFIN, J.: Rôzne póly eurazijstva: Lev Platonovič Karsavin a Georgij Vasilievič  Florovskij

VLČEK, R.: Mezi Masarykem a Kramářem. K odlišnostem pojetí, jak pomoci ruské emigraci.

 

Ostatné štúdie

KLOKNER, T.: Institutio alimentaria a jej odraz na historických pamiatkach

GOGOLA, M.: Historiografický diskurz k výskumu prameňov súvisiacich s legendami o rukou-nestvorených obrazoch v Byzancii

KLATÝ, M.: Písomná a ústna komunikácia v kontexte právnej tradície na Rusi na príklade niektorých novgorodských dokumentov zapísaných na brezovej kôre

ŠTULRAJTEROVÁ, K.: The Popularity of Sienese Accounting with the Roman Curia in the Medieval Age

BOBOKOVA, J.: Základné smery reformnej politiky Alexandra I. a Tajný výbor

RYBÁR, L.: Presídlenecká politika Ruska na Južnom Kaukaze po rusko-perzských vojnách (1804-1813, 1826-1828): Nemecká kolonizácia

ČURKINA, I. V. – NENAŠEVA, Z.S.: K istoriji publikaciji nasledija M. F. Rajevskogo

GAVRILOVIČ, V.: Súpis profesorov Veľkého pravoslávneho novosadského gymnázia z roku 1830

PODOLAN, P.: História Ruska a Rusov v diele Pavla Jozefa Šafárika

ŠVIHRANOVÁ, J.: Vzťah nemeckej antropológie k obyvateľstvu kolónií na príklade cesty Eugena Fischera do Rehobothu (1908) 

FIFIKOVÁ, D.: Rusifikácia a sovietizácia v dejinách Azerbajdžanu

ŠKORVANKOVÁ, E.: Slovenská menšina v Kráľovstve Juhoslávie a rozpad Československa

 

Recenzie

MICHELKO, R.: Slovenská republika v rokoch 1939-1945 – štúdie. / Kirill Popov

TECTANDER, Georg: Dobrodružná cesta přes Rusko do Persie v letech 1602-1604. Preložil a úvod napísal Pavel Boček. / Lukáš Rybár

ŤUPEK, P.: Salafitský islám / Lukáš Rybár

VYMĚTALOVÁ, Karla: Bibliografie článků klasických filologů ve výročných zprávách středních škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za léta 1850 – 1938. / Pavol Valachovič

 

Fakty, udalosti, ľudia

GOGOLA, M. – OZOROVSKÝ, V.: Správa o konferencii: Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny.

SITÁR, A.: Správa o konferencii: Fragmentation: The Eastern Mediterranean in Conflict and Cohesion. 16th Annual CBOMGS Postgraduate Colloquium.

VALACHOVIČ, P.: Za profesorom Josefom Češkom (nekrológ)

XXX. Historické štúdie k životnému jubileu Pavla Valachoviča

Historické štúdie k životnému jubileu Pavla Valachoviča. Ed. Tomáš Kloknér - Lukáš Rybár. Bratislava 2016.

OBSAH

Laudatio

Tabula Gratulatoria

BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila: Stejné scénáře

BENKOVÁ, Eva: Príspevok k historickej terminológii štruktúr vinohradníckej krajiny Malých Karpát – na príklade Červenokamenského panstva

BRODŇANSKÁ, Erika: Striedmosť vladára v konzumácii jedla a vína optikou prešovského richtára Jána Webera

DANIŠ, Miroslav – NEVRLÝ, Mikuláš: Židia a židovská otázka v živote a diele Ivana Franka

GOGOLA, Matej: Infekčná pandémia moru v 6. storočí v Byzancii. Prvá vlna tzv. Justiniánskeho moru (541 - 544) v prameňoch Prokopia z Kaisareie a Evagria Scholastika

HABAJ, Michal: Herodotov Kambýses či Kambýsov Herodotos

HURBANIČ, Martin: Πιστόι εν Χριστώ Βασιλεις – V Kristu verní králi Rimanov. Niekoľko poznámok k novému titulu cisára Herakleia (610-641): k problému kontinuity a diskontinuity rímskej imperiálnej tradície v 7. storočí

JURÍKOVÁ, Erika: Trnavská dizertácia z polovice 18. storočia venovaná rímskym provinciám v Panónii

KLOKNER, Tomáš: Večné mesto a jeho postavenie v alimentačnom programe

KRATOCHVÍL, Viliam: Analytické modely na vyučbu antických dejín

KYSUČAN, Lubor: Barokní latina jako kulturně-historický fenomén

MELOUNOVÁ, Markéta: Quid enim maius, quid sanctius imperiali est maiestate?

OSTERTAGOVÁ, Alexandra – KLOKNER, Tomáš: Pavol Valachovič ako tvorca vysokoškolských učebníc k starovekým dejinám

RYBÁR, Lukáš: Obchodný význam Kaspického mora pre Európu v období antiky

SENDEKOVÁ, Marta: Cesta náboženskej tolerancie (306 – 313)

ŠIMON, František: K Lactantiovmu opisu Galeriovej choroby (Mort. persec. 33)

ŠKORVANKOVÁ, Eva – IVANČÍK, Matej: Úloha britských vnútropolitických mechanizmov počas prvej svetovej vojny a vznik Československa. Masaryk a jeho aktivity vo Veľkej Británii.

ŠKOVIERA, Daniel: Stöckelova čítanka Apophthegmata o antickej demokracii a tyranovláde

TURČAN, Vladimír: Poznámky archeológa k tzv. Vanniovej ríši

Výberová bibliografia doc. PhDr. Pavla Valachoviča, CSc. (Tomáš Klokner)

XXXI. Women and World War II - Judaica et Holocaustica 7

NIŽNANSKÝ, Eduard - NEŠTAKOVÁ, Denisa (Eds.): Women and World War II. Bratislava 2016.

CONTENT

Introduction

ESSAYS

BUREŠOVÁ, Jana: Czech Women’s Progressive Associations in Moravia during the Second World War

GRĄDZKA – REJAK, Martyna: Woman as victim or aggressor? The impact of violence on the Jewish women in KL Plaszow (1942-1944)

HAUSLEITNER, Mariana: Rolle einiger Frauen  bei der Rettung von Juden in Rumänien  1941-1945

KUNT, Gergely: The Psychological Coping Mechanisms of a Jewish Hungarian Teenager, Lilla Ecséry, as Reflected in Her Diary Written during the Holocaust

NEŠTÁKOVÁ, Denisa – NIŽŇANSKÝ, Eduard: Regulating of Sexual Relations between Jews and non-Jews by Ordinance Number 198/1941 Coll. of Slovak Laws in Times of the Slovak State.

PAULOVIČOVÁ, Nina: “Invisible” rescuers of Jews. The case study of housekeepers and maids in World War II Slovakia

SZABO, Miloslav: From "National Endogamy" To "Defiling a Race." Gender Stereotypes in Slovak Nationalism and anti-Semitism in the Late 19th and Early 20th Century

SZITA, Szabolcs: The Remembrance of Anna Szenes and her Parachuting Comrades

ŠKORVÁNKOVÁ, Eva: Slovak women in the ideology and politics of the wartime Slovak Republic

ŠVIHRANOVÁ, Jarmila: Concepts of Womanhood in the Writings of Theoreticians of Race and Racism

TULKISOVÁ, Jana: Auschwitz in the Memoirs of Jewish Women from Slovakia

DOCUMENTS

MIČEV, Stanislav: From Šurany to a Concentration Camp – the Memoirs of Magda Horetzká from April 1984

NEŠTÁKOVÁ, Denisa: Testimony of Lucja Kornhauser