Historica

Zborník Filozofickej fakulty UK v Bratislave - Katedra všeobecných dejín ho vydáva spolu s Katedrou slovenských dejín a s Katedrou archívnictva a pomocných vied historických. Je jedným z najdlhšie vydávaných zborníkov na Filozofickej fakulte. Doteraz vyšlo už 45 ročníkov, v ktorých sú publikované práce pracovníkov vyššie uvedených katedier, práce kolegov z iných partnerských inštitúcií (vysokoškolské pracoviská, Historický ústav SAV) a vybrané časti diplomových prác poslucháčov katedier.

 

viac info na: http://fphil.uniba.sk/zbornik_historica/