Veda

Vedecká činnosť Katedry všeobecných dejín je orientovaná predovšetkým na bádanie v oblasti dejín Strednej, Východnej a Juhovýchodnej Európy, a taktiež v oblasti Malej a Strednej Ázie. Členovia katedry sa podieľajú na riešení viacerých domácich a zahraničných projektoch a grantoch. Výsledky svojej vedecko-výskumnej práce publikujú predovšetkým v domácich, ale aj zahraničných periodikách a zborníkoch. Katedra vydáva vlastné zborníky (Acta historica posoniensia, Byzantinoslovaca a iné) a práce monografického a edukačného charakteru.

Granty a projekty

Edičná a publikačná činnosť