Bibliotheca Alexandrina

Zborník Bibliotheca Alexandrina je recenzované vedecké periodikum s ročnou periodicitou a z toho dôvodu musia uverejnené texty spĺňať isté odborné a formálne kritéria. Jeho štruktúru tvoria jednak pravidelné rubriky (štúdie, recenzie, správy), jednak nepravidelné rubriky (materiály, obzory a podobne), ktoré sa zaraďujú v závislosti od zaslaných príspevkov. Zborník publikuje texty zo starovekých dejín a príbuzných odborov v širokom zmysle slova. V rámci dejín staroveku nemá žiadne časové ani obsahové vymedzenie. Uverejňujeme práce zahrňujúce dejiny od najstarších kultúr starovekého východu až po rok 1453 na východe, t.j. svoje miesto si v ňom nájdu aj práce venujúce sa recepcii antiky a byzantským dejinám. Prijímame štúdie z rôznych oblastí cez filológiu, otázky každodennosti, hospodárskych, sociálnych či kultúrnych dejín a podobne.

Doteraz vyšli:

Bibliotheca Alexandrina I/2013

Úvodné slovo (Pavol Valachovič)

 

Štúdie

 • KLOKNER, Tomáš: Pramenná základňa k výskumu rímskeho alimentačného programu
 • BABIC, Marek: Literárna percepcia mostov v historickom kontexte rímskej antiky
 • RADA, Adam: Lucius Aelius Seianus – jeho politický význam a odkaz
 • HABAJ, Michal: Herodotos – pater mendaciorum. Vznik antickej tradície určujúcej renesančnú recepciu Herodota
 • BALCÁREK, Petr: Karneolová intaglie z Rybáren – Uherského Hradiště. Příspěvek k interpretaci
 • VALACHOVIČ, Pavol: Jozef Maliak a štúdium dejín staroveku

Materiály

 • HABAJ, Michal: Behistúnsky nápis a nástup Dareia I. na perzský trón
 • KRAMÁR, Marek: Dejiny diadochov v Polyainovom spise „Στρατηγικά“, I. časť
 • JURIČKOVÁ, Eva – VALACHOVIČ, Pavol: Počiatky výskumu rímskych dejín vo Veľkej Británii (Z dejín historiografie starovekého Ríma)

Recenzie

 • POTTER, David: The Victor´s Crown. A History of Ancient Sport from Homer to Byzantium. Oxford 2012. (Alexandra Ostertagová)
 • VALACHOVIČ, Pavol: Stručné dejiny starovekého Grécka. Prešov 2012. (Michal Habaj)
 • HAYWOOD, John: Chronicle of the Ancient World (3500 BC – AD 476). A complete guide to the great ancient civilizations: Mesopotamia, Egypt, Greece and Rome. London 2012. (Alexandra Ostertagová)
 • VAN DE MIEROOP, Marc: Dějiny starověkého Blízkeho východu, okolo 3000 – 323 př. Kr. Přeložil Jiří Prosecký. Praha 2010. (Mária Gaššová)
 • KLOKNER, Tomáš – VALACHOVIČ, Pavol (edd.): Až za hranicu oikumeny. Aktuálne otázky z dejín a kultúry antického staroveku. Brno 2012. (Denis Hakszer)
 • ADKINS, Lesley – ADKINS, Roy A.: Antický Řím. Encyklopedická príručka. Přeložili Petr Kitzler a Mai Havrdová Fathi. Praha 2012. (Tomáš Klokner)

Správy

 • Vedecká konferencia Das Amphitheater der Lagerstadt Carnuntum – Überlegungen zur Restaurierung und Präsentation. Internationales Kolloquium des Archäologischen Parks Carnuntum und der Gesellschaft der Freunde Carnuntums. Petronell-Carnuntum, 28. – 29. 10. 2011. (Tomáš Klokner)
 • Vedecké kolokvium Aktuálne výzvy výskumu a vyučovania dejín a kultúry antického Ríma. Ružomberok, 28. 6. 2012. (Tomáš Klokner)
 • Marcus Aurelius opäť na Slovensku. (Pavol Valachovič)
 • Konferencia Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis. Košice, 28. 9. 2012. (Tomáš Klokner)
 • Medzinárodná konferencia Antické tradice v renesanční kultuře. Olomouc 19. – 20. 2. 2013. (Michal Habaj)

Príloha

 • Arché. Výber komentovanej literatúry z dejín antického staroveku za roky 2008 – 2010

Bibliotheca Alexandrina II/2015

Bibliotheca Alexandrina III/2016

Úvodné slovo (Tomáš Klokner)

 

Štúdie z konferencie AVGVSTVS MMXIV

BABIC, Marek: Res Gestae v kontexte Augustovej imperiálnej propagandy

ČERNÝ, Richard: Mariova reforma a Augustovo vojsko

HAKSZER, Denis: Egyptská perspektíva rímskej nadvlády

JIRKAL, Emanuel: Augustus a náboženstvo. Počiatky cisárskeho kultu

JURÍKOVÁ, Erika: Augustus a jeho doba ako inšpiračný
zdroj habsburgovskej panegyriky

KARABOVÁ, Katarína: Maecenas ako podporovateľ básnikov
a jeho nasledovníci v zrkadle dejín

KEPARTOVÁ, Jana: Druhý život prvního císaře v románu 19. století

KLOKNER, Tomáš: Augustus a protipožiarna ochrana Ríma

KOUCKÁ, Ivana: Geografické dílo Marka Vipsania Agrippy

KŘÍŽOVÁ, Adéla: Agrippovy lázně v Říme

KYSUČAN, Lubor: Agricola bonus – mezi ideálem a propagandou

MELOUNOVÁ, Markéta: Princeps a maiestas populi Romani za principátu

OSTERTAGOVÁ, Alexandra: Gemma Augustea

PRCHLÍK, Ivan: Vznik Augustovy monarchie v pohansko-křesťanské
polemice post-Alarichovského Říma, jak ji zračí dějepisné dílo Zósimovo

RADA, Adam: Kantabrijské vojny ako zavŕšenie dobytia Hispánie

ŠUBRT, Jiří: Princeps deus. Obraz Augusta jako boha v Ovidiově exilové poezii

Mimokonferenčné príspevky

DANIŠ, Miroslav: Staroveké dejiny v diele Ivana Franka

VALACHOVIČ, Pavol: Antika v slovenskej encyklopedickej tvorbe

Recenzie

MURRAY, William M.: The Age of Titans. The Rise and Fall of the Great Hellenistic Navies. New York 2012 (Denis Hakszer)

CECH, Brigitte: Technika v antice. Přeložil Václav Marek. Praha 2013 (Adam Rada)

KOVAŘÍK, Jiří: Vítězové nad Kartágem. Římské války I. Praha 2014 (Mária Gaššová)

VYMĚTALOVÁ, Karla: Bibliografie článků klasických filologů ve výročních zprávach středních škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za léta 1850-1938. Opava 2014 (Tomáš Klokner)

VERTANOVÁ, Silvia – ANDOKOVÁ, Marcela (eds.): Tlmočník ako rečník (Učebnica pre študentov tlmočníctva). Bratislava 2015 (Adam Sitár)

GOMBÁR, Eduard: Dějiny Libye. Praha 2015 (Lukáš Rybár)

Správy

Medzinárodná konferencia Vybrané problémy antiky. Nitra, 25. 6. 2015. (Tomáš Klokner)

Medzinárodné kolokvium Historia – vita memoriae. Učební texty dějepisu a antika – včera, dnes a zítra. Opava, 14. a 15. 10. 2015. (Alexandra Ostertagová)